Dokumenti

Studējošo veidlapas
 1. Studējošo standarta iesnieguma veidlapa
 2. Iesniegums par pārbaudījuma termiņa maiņu
 3. Maģistra studiju programmas asistenta prakses pārskats
 4. Doktoranta atestācijas lapa / Individuālais plāns / Promocijas darba tēmas pieteikums
 5. Pārskats par dalību meistarklasēs (maģistrantūra)
 6. Pedagoģiskās prakses pārskats (dienasgrāmata) - Prof. mūz. priekšmetu skolotājiem 
 7. Pedagoģiskās prakses pārskats (dienasgrāmata) - Vispārējās izgl. mūz.skolotājiem
 8. Diplomdarbu/ diplomreferātu pēdējās lapas noformējuma paraugs
 9. Stipendijas pieteikuma veidlapa (iesniegums)
 10. Koncertprakses pārskats (maģistranti)
 11. Studējošo aptaujas anketa par lekciju/grupu nodarbību kvalitāti
 12. Studējošo aptaujas anketa par individuālo nodarbību kvalitāti
 13. Studējošā paskaidrojuma veidlapa
 14. Pieteikuma veidlapa JVLMA studentu radošā brauciena atbalstam
 15. Klausītāja pieteikuma veidlapa - izvēles studiju kursi
 16. Pieteikums JVLMA izziņas saņemšanai (Studiju programmu direkcija)
 17. Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Mākslas akadēmijā
 18. Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā

Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija izvēles tematisko daļu anotācijas un iesniegums

 1. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (3. kursam)
 2. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (4. kursam)
 3. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (3. kursam)
 4. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (4. kursam)

Programmas Deju un ritmikas skolotājs prakse

 1. Aktīvās pedagoģiskās prakses darba mape
 2. Kvalifikācijas prakses darba mape
 3. Prakses kārtība
 4. Vērojumu prakses darba mape
 5. Prakses līguma forma

Dažādi konkursi

 1. Pieteikums Rīgas Melngalvju brālības kamermūzikas programmu konkursam
 2. Pieteikums AS "Latvijas Finieris" atbalstam JVLMA studējošajiem
 3. Pieteikums konkursam JVLMA Labākais kameransamblis

Kredītu veidlapas

 1. Pieteikuma veidlapa studiju kredītam
 2. Pieteikuma veidlapa studējošā kredītam
Docētāju veidlapas
 1. Docētāju kontaktstundu tarifikācijas kopsavilkuma veidlapa
 2. JVLMA pieaicināto docētāju tarifikācijas karte
 3. JVLMA pamatvietā strādājošo docētāju tarifikācijas karte
 4. Docētāja pašnovērtējuma ziņojuma rakstīšanas kārtība
 5. Docētāju pieteikums mākslinieciski radošā, zinātniskā, metodiskā un organizatoriskā darba slodzei
 6. Stundu plāns
 7. Pedagoģiskās prakses darba programma
 8. Kolokvija DE satura pieteikuma veidlapa
 9. Diplomdarbu / diplomreferātu satura pieteikuma veidlapa
 10. DE satura pieteikuma veidlapa (kolektīvā / individuālā)
 11. Diplomeksāmena Metodika satura pieteikuma veidlapa
 12. Studiju kursa apraksta veidlapa (struktūra)
 13. Asistenta prakses darba programma
 14. Docētāja CV forma; CV pielikums
 15. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - profesora vai asociētā profesora amata pretendentiem
 16. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - docenta, lektora vai asistenta amata pretendentiem
 17. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - pētnieka un zinātniskā asistenta amata pretendentiem
 18. Maksas studiju individuālo nodarbību uzskaites žurnāls
 19. Ārvalstu studenta kontaktstundu uzskaites žurnāls
 20. Docētāja aizvietoto individuālo nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
 21. Docētāja aizvietoto grupu nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
 22. Iesniegums par prombūtni no JVLMA
 23. Zinātniskās un radošās darbības projektu konkursa pieteikuma veidlapa

Pedagoģiskās prakses līgumu formas

 1. Pedagoģiskās prakses līguma forma nr.1
 2. Iesniegums (pielikums pie formas nr.1)
 3. Pedagoģiskās prakses līguma forma nr.2 (horeogrāfiem)
Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti

2019./2020. gada studiju un norišu kalendārs

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (28.08.2018.)

Stipendiju piešķiršanas nolikums (28.08.2018.)

JVLMA Nolikums par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem (01.06.2016.)

Informācija par studiju maksas apmēru JVLMA (27.08.2018.)

Nolikums par studiju un studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegto galvojumu piešķiršanu JVLMA  studējošajiem (30.08.2010.)

Studiju maksas samazināšanas kārtība JVLMA Studiju programmu nolikums (20.06.2018.)

JVLMA Studiju programmu reģistrs (02.10.2017.)

JVLMA Studiju programmu nolikums (20.06.2018.)

Nolikums par studijām ārvalstīs Erasmus un Nordplus programmu ietvaros (28.05.2014)

Nolikums par prakses darba organizāciju (29.05.2019.)

Kārtība par studiju prakses īstenošanu profesionālā bakalaura studiju programmā "Deju un ritmikas skolotājs" (31.10.2017.)

Noteikumi par bakalaura / maģistra studiju programmu akadēmisko darbu izstrādes gaitu (03.03.2006.)

JVLMA Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei (23.10.2018.)

Nolikums par studiju finansējuma avota maiņu (28.08.2018.)

Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (24.10.2018.)

JVLMA studējošo tiesības klausīties lekcijas/nodarbības JVLMA ārpus izvēlētās studiju programmas (21.06.2012.)

Procedūras apraksts kārtībai, kādā augstskolas students ir tiesīgs klausīties lekcijas klausītāja statusā citā augstskolā (21.06.2012.)

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos (21.04.2008.)

Rīkojums par studiju gaitas izmaiņu veikšanas kārtību (02.10.2017.)

Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisiju (14.05.2008.)

Nolikums par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences vērtēšanas kārtību (24.10.2018.)

Doktora studiju nolikums (24.10.2018.)

Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem (24.10.2018.)

Studiju virzienu pārskati

Studiju virzienu pārskati (2017./2018.)

Studiju virzienu pārskati (2016./2017.)

Studiju virzienu pārskati (2015./2016.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2014./2015.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2013./2014.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2012./2013.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2011./2012.)