JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina kandidātu pieteikšanos vēlēšanām uz REKTORA amatu

Atbilstoši 2017.gada 26.aprīļa JVLMA Senāta sēdē (protokols nr.4) apstiprinātajam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Nolikumam par kārtību, kādā tiek organizētas rektora vēlēšanas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk – JVLMA) izsludina kandidātu pieteikšanos vēlēšanām uz REKTORA amatu.

Galvenie rektora pienākumi ir: atbildība par JVLMA darbības atbilstību Augstskolu likumam, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī JVLMA Satversmei un JVLMA attīstības stratēģijai, atbildība par JVLMA iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un īstenotās mākslinieciskās jaunrades kvalitāti un JVLMA piešķirto valsts budžeta līdzekļu un mantas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izlietojumu.

Rektora amatam atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības nosaka normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātais profesijas standarts.

Prasības amata kandidātiem: par pretendentu var būt persona, kas ir profesors vai persona, kurai ir doktora zinātniskais grāds.

Ne vēlāk kā līdz 2017.gada 23.maijam personai, kura vēlas pieteikties rektora amatam, jāiesniedz JVLMA Personāldaļā (Rīgā, K.Barona ielā 1, 111.telpā) darba dienās no plkst.10:00 – 16:00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu:

 • JVLMA Satversmes sapulcei adresēts pieteikums rektora vēlēšanām. Uz pieteikuma jābūt norādītam kandidāta vārdam, uzvārdam, kontakttālrunim, deklarētajai dzīvesvietas adresei un elektroniskā pasta adresei. Pieteikumam ir jābūt parakstītam un tajā jāuzskaita visi kandidāta pieteikumam pievienotie dokumenti;
 • JVLMA attīstības programmu piecu gadu laika periodam no 2017./2018.akadēmiskā gada sākuma;
 • CV, kurā ir ziņas par kandidāta profesionālo un akadēmisko karjeru, darba pieredzi mūzikas nozarē un vadības darbā, valsts valodas zināšanām (rektora amata kandidātam jābūt valsts valodas zināšanām vismaz augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1)), svešvalodu pārvaldīšanu un citām prasmēm, kas kandidāta ieskatā var būt noderīgas augstskolas rektora darbā;
 • dokumentu, kas apliecina rektora amata kandidāta ievēlēšanu profesora akadēmiskajā amatā un/ vai doktora zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta kopiju. Dokumentu kopijas salīdzinot ar kandidāta uzrādītajiem dokumentu oriģināliem, apstiprina JVLMA Personāldaļa;
 • ja zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais grāds vai diploms atbilst;
 • citi dokumenti pēc kandidāta ieskata. Rektora vēlēšanu rīcības komisija var lūgt kandidātam iesniegt papildu informāciju par CV norādītajām ziņām.

Augstāk uzskaitītie dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā.  Bet, ja ir iesniegts svešvalodā dokuments, kas apliecina rektora amata kandidāta ievēlēšanu profesora akadēmiskajā amatā un/ vai doktora zinātnisko grādu, tam ir pievienojams notariāli apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

Līdz ar pieteikuma iesniegšanu, kandidāts:

 • piekrīt, ka tā dokumentus izskatīs Rektora vēlēšanu rīcības komisija un Satversmes sapulces locekļi;

 • piekrīt, ka tā CV un attīstības programma tiks publicēta JVLMA mājas lapā (nodrošinot ierobežotu pieejamību tikai JVLMA darbiniekiem un studējošajiem);

 • pauž gatavību publiski uzstāties JVLMA Satversmes sapulces sēdē, ziņojot par savu CV un iesniegto JVLMA attīstības programmu;

 • ir informēts, ka neierašanās uz vēlēšanām (JVLMA 2017.gada 21.jūnijā plkst. 14:10) gadījumā, tiks izslēgts no rektora amata kandidātu saraksta;

 • ir informēts, ka 2017.gada 15.jūnijā plkst. 12:00 JVLMA Lielajā zālē tiks organizēta rektora amata kandidātu publiskā diskusija, kurā ir tiesīgs piedalīties ikviens interesents. Publiskajā diskusijā ir tiesības piedalīties visiem uzaicinātajiem rektora amata kandidātiem, kuri rektora vēlēšanu rīcības komisijas organizētajā kārtībā varēs publiski paust redzējumu par JVLMA attīstības virzieniem un rīcības plānu, kā arī atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem.

Sīkāka informācija atrodama 2017.gada 26.aprīļa JVLMA Senāta sēdē (protokols nr.4) apstiprinātajā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Nolikumā par kārtību, kādā tiek organizētas rektora vēlēšanas, ar kuru var iepazīties JVLMA Bibliotēkā, JVLMA Personāldaļā, kā arī JVLMA mājas lapā (sadaļā: dokumenti/ iekšējie normatīvie akti") vai uzklikšķinot šeit.

Vēlēšanas notiks 2017.gada 21.jūnijā plkst. 14:10 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā K.Barona ielā 1, Rīgā, Ērģeļu zālē.

Dalīties ar citiem: