JVLMA.lv
Pētniecība » JVLMA aizstāvētie promocijas darbi muzikoloģijā

JVLMA aizstāvētie promocijas darbi muzikoloģijā

 

Uzziņai. Laikposmā līdz 20. gadsimta astoņdesmito gadu otrajai pusei JVLMA (toreizējā Jāzepa Vītola Latvijas PSR Valsts konservatorijā) iespējas aspirantūrā izstrādāt zinātniskās kvalifikācijas darbus (disertācijas) mākslas zinātņu kandidāta un zinātņu doktora grāda iegūšanai nebija. Aspirantūras studijas muzikoloģijā interesentiem no Latvijas bija iespējams īstenot Maskavā vai Sanktpēterburgā (toreizējā Ļeņingradā), aizstāvot izstrādātos darbus tur, vai (to noteica bijušās PSRS administratīvi teritoriālā iedalījuma īpatnības dažādu jautājumu risināšanā) citos lielvalsts zinātniskajos centros, piemēram, Viļņā vai Kijevā. Tikai 20. gadsimta astoņdesmito otrajā pusē toreizējā Latvijas PSR konservatorijā tika nodrošināta aspirantūras studiju iespēja mūzikas vēsturē un teorijā. Kopš 1992. gada, jau pēc Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991. gadā, tika noteikta jauna zinātniskās kvalifikācijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība Latvijas augstskolās. Saskaņā ar to  JVLMA, Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Kultūras akadēmija izveidoja un līdz 2005. gadam uzturēja kopīgu Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomi. Tajā darbojās eksperti no visām Mākslas zinātnes apakšnozarēm, lemjot par mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda (Dr. art., faktiski ekvivalents starptautiski pazīstamajam PhD grāda nosaukumam) piešķiršanu aizstāvībai iesniegtajiem, pirms tam šajās augstskolās doktorantūras studijās izstrādātajiem zinātniskajiem pētījumiem, kā arī piešķirot habilitētā mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda (Dr. habil. art.) nosaukumu zinātniekiem par veiktiem izciliem, visai nozarei nozīmīgiem pētījumiem (kopš 1999. gada Latvijā habilitētā zinātņu doktora grādu vairs nepiešķir). Kopš 2005. gada katrā Latvijas augstskolā, kura īsteno vienu vai vairākas doktora studiju programmas,  darbojas patstāvīga Promocijas padome (vai padomes), kas par izstrādātiem zinātniskiem pētījumiem piešķir zinātnisko grādu atbilstoši augstskolas darbības profilam un specifikai (JVLMA  - Mākslas zinātnes muzikoloģijas apakšnozarē). Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar informāciju par JVLMA aizstāvētajiem promocijas darbiem muzikoloģijā kopš 1993. gada. Šeit nav norādīti tie gadījumi, kad Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padome kopš 1992. gada vai JVLMA Promocijas padome kopš 2006. gada atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai ir nostrificējusi bijušās PSRS laikā vai citā valstī izstrādātu un aizstāvētu zinātniskās kvalifikācijas darbu muzikoloģijā, pielīdzinot to mūsdienu Latvijā noteiktajam Dr. art. zinātniskajam grādam un spēkā esošajai zinātnisko grādu nomenklatūras sistēmai. Promocijas darbiem, kas aizstāvēti kopš 2006. gada, atbilstoši šobrīd spēkā esošajai kārtībai, pievienoti kopsavilkumi latviešu valodā un tajā svešvalodā, ko pirms pētījuma aizstāvēšanas bija noteikusi Promocijas padome.

Informāciju par JVLMA aizstāvētajiem promocijas darbiem muzikoloģijā šajā mājaslapas sadaļā aktualizē un ievieto Promocijas padome sadarbībā ar Zinātniskās pētniecības centra vadītāju.

 

Ilma Grauzdiņa: 1993. gadā par Latvijas ērģeļmūzikas kultūrai veltīto un aizstāvēšanai iesniegto zinātnisko pētījumu ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu I. Grauzdiņai piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds.

 

Jānis Torgāns: 1993. gadā par habilitācijai iesniegto zinātnisko pētījumu Koncertēšana un koncertiskums. Koncertžanra specifikas jautājumi ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu J. Torgānam piešķirts habilitētā mākslas zinātņu doktora (Dr. habil. art.) zinātniskais grāds.

 

Baiba Jaunslaviete: 1993. gadā par promocijas darbu - disertāciju Izskaņu traktējumi XX gadsimta kompozīcijās (skats caur mūsdienu latviešu kamermūzikas prizmu), zinātniskā vadītāja profesore Dr. art. Jeļena Ļebedeva, ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu B. Jaunslavietei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds.

 

Ilona Breģe: 1993. gadā par promocijas darbu - disertāciju Rīgas Pilsētas teātris 1782–1863 (zinātniskais konsultants profesors, Dr. habil. art. Ludvigs Kārkliņš) ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu I. Breģei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds.

 

Natālija Gailuma: 1994. gadā par promocijas darbu - disertāciju Simfonisma problēmas latviešu kormūzikā a cappella (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. habil. art. Vita Lindenberga) ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu N. Gailumai piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds.

 

Lolita Fūrmane: 1995. gadā par promocijas darbu - disertāciju Mūzikas izglītības vēsturiskie un teorētiskie aspekti Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Lija Krasinska) ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu L. Fūrmanei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds.

 

Ilze Šarkovska-Liepiņa: 1997. gadā par promocijas darbu - disertāciju Latvijas mūzikas kultūra 15. - 16. gadsimta Eiropas mūzikas kontekstā (zinātniskās kvalifikācijas darbs pabeigts un aizstāvēšanai iesniegts patstāvīgi) ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu I. Šarkovskai-Liepiņai piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds.

 

Valdis Muktupāvels: 1999. gadā par promocijas darbu - disertāciju Latviešu mūzikas instrumentu sistemātika (zinātniskās kvalifikācijas darbs pabeigts un aizstāvēšanai iesniegts patstāvīgi) ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu V. Muktupāvelam piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds.

 

Ēvalds Daugulis: 2002. gadā par promocijas darbu - disertāciju Harmonijas mācības evolūcija 20. gadsimtā un mācību satura intensifikācija (zinātniskais vadītājs profesors, Dr. habil. art. Ludvigs Kārkliņš) ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu Ē. Daugulim piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds.

 

Georgijs Kadoļčiks: 2004. gadā par promocijas darbu - disertāciju  Artikulācija pianisma izteiksmes līdzekļu sistēmā 20. gadsimta otrās puses mūzikā (zinātniskā vadītāja profesore Dr. art. Jeļena Ļebedeva) ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padomes lēmumu G. Kadoļčikam piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. 

 

Armands Šuriņš: promocijas darbs - disertācija Žanru traktējums un daži tā ambivalences aspekti G. Mālera, A. Onegēra un D. Šostakoviča simfonijās (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. habil. art. Vita Lindenberga). Ar JVLMA Promocijas padomes 2006. gada 29. jūnija lēmumu A. Šuriņam piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un vācu valodā 

 

Anda Beitāne: promocijas darbs - disertācija Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa). Ar JVLMA Promocijas padomes 2006. gada 29. augusta lēmumu A. Beitānei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā 

 

Jānis Kudiņš: promocijas darbs - disertācija Neoromantisma tendence latviešu simfoniskās mūzikas stilistiskajā attīstībā 20. gadsimta pēdējā trešdaļā (zinātniskais konsultants Dr. habil. art. Ludvigs Kārkliņš). Ar JVLMA Promocijas padomes 2008. gada 3. aprīļa lēmumu J. Kudiņam piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā, Promocijas darba kopsavilkums angļu valodā 

 

Jūlija Jonāne: promocijas darbs - disertācija Latviešu sakrālās mūzikas žanri (zinātniskais vadītājs profesors, Dr. habil. art. Jānis Torgāns). Ar JVLMA Promocijas padomes 2009. gada 22. septembra lēmumu J. Jonānei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā 

 

Inese Žune: promocijas darbs - disertācija Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa). Ar JVLMA Promocijas padomes 2011. gada 18. maija lēmumu I. Žunei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un vācu valodā.

 

Gundega Šmite: promocijas darbs - disertācija Mūzikas un teksta mijiedarbes jaunās koncepcijas latviešu kormūzikā (21. gadsimta pirmā dekāde)  (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva). Ar JVLMA Promocijas padomes 2013. gada 14. februāra lēmumu G. Šmitei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Dzintra Erliha: promocijas darbs – disertācija „Lūcijas Garūtas kamermūzika: biogrāfiskais konteksts, stils un interpretācija” (zinātniskā vadītāja docente, Dr.art. Baiba Jaunslaviete). Ar JVLMA Promocijas padomes 2013. gada 27. augusta lēmumu Dz. Erlihai piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Valdis Bernhofs: promocijas darbs – disertācija “Skaņaugstuma un ritma struktūras dzirdes uzmanības treniņam” (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa). Ar JVLMA Promocijas padomes 2013. gada 14. novembra lēmumu V. Bernhofam piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Diāna Zandberga: promocijas darbs – disertācija „Klavierfaktūras vēsturiski stilistiskā attīstība un tās izpausme latviešu mūzikā” (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva). Ar JVLMA Promocijas padomes 2014. gada 24. aprīļa lēmumu D. Zandbergai  piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Jānis Petraškevičs: promocijas darbs – disertācija „Daudzdimensionalitāte 20. gadsimta otrās puses avangarda mūzikā (K. Štokhauzena, P. Bulēza, B. Fērniho, E. Kārtera un Ģ. Ligeti kompozīcijas tehnikās)” (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva).  Ar JVLMA Promocijas padomes 2014. gada 6. novembra lēmumu J. Petraškevičam piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Indriķis Veitners: promocijas darbs – disertācija „Latvijas džeza vēsture (1922–1940)” (zinātniskais vadītājs profesors, Dr. phil. Mārtiņš Boiko).Ar JVLMA Promocijas padomes 2014. gada 25. novembra lēmumu I. Veitneram piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Ieva Gintere: promocijas darbs – disertācija “Konceptu mūzika latviešu jaunākās paaudzes komponistu darbos” (zinātniskais vadītājs profesors, Dr. phil. Mārtiņš Boiko)Ar JVLMA Promocijas padomes 2014. gada 4. decembra lēmumu I. Ginterei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Ieva Tihovska: promocijas darbs – disertācija “Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā” (zinātniskais vadītājs profesors, Dr. phil. Mārtiņš Boiko).  Ar JVLMA Promocijas padomes 2014. gada 12. decembra lēmumu I. Tihovskai piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Guntars Prānis: promocijas darbs - disertācija "Rīgas misāles dziedājumi viduslaiku Eiropas gregorisko tradīciju kontekstā" (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Anda Beitāne). Ar JVLMA Promocijas padomes 2015. gada 11. maija lēmumu G. Prānim piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Ieva Rozenbaha: promocijas darbs – disertācija "Polifonija latviešu komponistu sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos" (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa). Ar JVLMA Promocijas padomes 2015. gada 22. jūnija lēmumu I. Rozenbahai piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Ilona Būdeniece: promocijas darbs – disertācija „Liberžanra fenomens žanra teorijas kontekstā un tā izpausmes latviešu komponistu instrumentālajā mūzikā” (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva). Ar JVLMA Promocijas padomes 2015. gada 8. oktobra lēmumu I.Būdeniecei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Terēze Zīberte-Ijaba: promocijas darbs – disertācija “Simfoniskais orķestris kā mūzikas institūcija Rīgā no 1918. līdz 1940. gadam” (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane). Ar JVLMA Promocijas padomes 2015. gada 22. novembra lēmumu T. Zībertei-Ijabai piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

Zane Prēdele: promocijas darbs – disertācija "Jāzeps Vītols kultūras atmiņas dinamikā: kanoni un arhīvi” (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane). Ar JVLMA Promocijas padomes 2015. gada 22. oktobra lēmumu Z. Prēdelei piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds. Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

 

 

aktualizēts: 19.07.2016 12:47