JVLMA.lv
Dokumenti » Veidlapas

Veidlapas

Studējošo veidlapas

1 Studējošo standarta iesnieguma veidlapa
2 Iesniegums par pārbaudījuma termiņa maiņu
3 Maģistra studiju programmas asistenta prakses pārskats
4 Doktoranta atestācijas lapa / Individuālais plāns / Promocijas darba tēmas pieteikums
5 Pārskats par dalību meistarklasēs (maģistrantūra)
6 Pedagoģiskās prakses pārskats (dienasgrāmata) - Profesionālo mūzikas priekšm.skol. 
7 Pedagoģiskās prakses pārskats (dienasgrāmata) - Vispārējās izglītības mūz.skol.
8 Diplomdarbu/ diplomreferātu pēdējās lapas noformējuma paraugs
9 Stipendijas pieteikuma veidlapa (iesniegums)
10 Koncertprakses pārskats (maģistranti)
11 Studējošo aptaujas anketa par lekciju/grupu nodarbību kvalitāti
12 Studējošo aptaujas anketa par individuālo nodarbību kvalitāti
13 Studējošā paskaidrojuma veidlapa
14 Pieteikuma veidlapa JVLMA studentu radošā brauciena atbalstam
15 Klausītāja pieteikuma veidlapa - izvēles studiju kursi
16 Pieteikums JVLMA izziņas saņemšanai (Studiju programmu direkcija)
17 Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Mākslas akadēmijā
18 Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā

 Docētāju veidlapas

1 Docētāju kontaktstundu tarifikācijas kopsavilkuma veidlapa
2 JVLMA pieaicināto docētāju tarifikācijas karte
3 JVLMA pamatvietā strādājošo docētāju tarifikācijas karte
4 Docētāja pašnovērtējuma ziņojuma rakstīšanas kārtība
5 Docētāju pieteikums mākslinieciski radošā, zinātniskā, metodiskā un organizatoriskā darba slodzei
6 Stundu plāns
7 Pedagoģiskās prakses darba programma
8 Kolokvija DE satura pieteikuma veidlapa
9 Diplomdarbu / diplomreferātu satura pieteikuma veidlapa
10 DE satura pieteikuma veidlapa (kolektīvā / individuālā)
11 Diplomeksāmena Metodika satura pieteikuma veidlapa
12 Studiju kursa apraksta veidlapa (struktūra)
13 Asistenta prakses darba programma
14 Docētāja CV forma; CV pielikums
15 Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - profesora vai asociētā profesora amata pretendentiem
16 Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - docenta, lektora vai asistenta amata pretendentiem
17 Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - pētnieka un zinātniskā asistenta amata pretendentiem
18 Maksas studiju individuālo nodarbību uzskaites žurnāls
19 Ārvalstu studenta kontaktstundu uzskaites žurnāls
20 Pedagoģiskās prakses līguma veidlapa
21 Docētāja aizvietoto individuālo nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
22 Docētāja aizvietoto grupu nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
23 Iesniegums par prombūtni no JVLMA
24 Zinātniskās un radošās darbības projektu konkursa pieteikuma veidlapa

 

Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija izvēles tematisko daļu anotācijas un iesniegums

1 Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (3. kursam)
2 Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (4. kursam)
3 Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (3. kursam)
4 Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (4. kursam)

 

Programmas "Deju un ritmikas skolotājs" prakse

1 Aktīvās pedagoģiskās prakses darba mape
2 Kvalifikācijas prakses darba mape
3 Prakses kārtība
4 Vērojumu prakses darba mape
5 Prakses līguma forma

 

Citas veidlapas

1 Pieteikums Rīgas Melngalvju brālības kamermūzikas programmu konkursam
2 Pieteikums AS "Latvijas Finieris" atbalstam JVLMA studējošajiem
3 Pieteikums konkursam JVLMA Labākais kameransamblis
4 Izdevumu tāme reprezentācijas izdevumu uzskaitei
5 Akts reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtībai
6 Pieteikums komandējumiem un kursiem

 Kredītu veidlapas

1 Pieteikuma veidlapa studiju kredītam
2 Pieteikuma veidlapa studējošā kredītam

 Vērtēšanas kritēriji un veidlapas 1.1.1.5 projektam

1 Vērtēšanas kritēriji 1.-3. līmenim
2 Projekta ideja: 1. līmenis
3 Projekta plāns: 2. līmenis
4 Sasniedzamo rezultātu uzskaitījums un pamatojums: 2. līmenis
5 Kalendārais plāns: 2. līmenis
6 Projekta pieteikums: 3. līmenis
7 Projekta budžets: 3. līmenis

aktualizēts: 22.05.2019 17:23