JVLMA.lv
Dokumenti » Veidlapas

Veidlapas

Studējošo veidlapas

1 Studējošo standarta iesnieguma veidlapa
2 Iesniegums par pārbaudījuma termiņa maiņu
3 Maģistra studiju programmas asistenta prakses pārskats
4 Doktoranta atestācijas lapa / Individuālais plāns / Promocijas darba tēmas pieteikums
5 Pārskats par dalību meistarklasēs (maģistrantūra)
6 Pedagoģiskās prakses pārskats (dienasgrāmata) - Profesionālo mūzikas priekšm.skol. 
7 Pedagoģiskās prakses pārskats (dienasgrāmata) - Vispārējās izglītības mūz.skol.
8 Diplomdarbu/ diplomreferātu pēdējās lapas noformējuma paraugs
9 Stipendijas pieteikuma veidlapa (iesniegums)
10 Koncertprakses pārskats (maģistranti)
11 Studējošo aptaujas anketa par lekciju/grupu nodarbību kvalitāti
12 Studējošo aptaujas anketa par individuālo nodarbību kvalitāti
13 Studējošā paskaidrojuma veidlapa
14 Pieteikuma veidlapa JVLMA studentu radošā brauciena atbalstam
15 Klausītāja pieteikuma veidlapa - izvēles studiju kursi
16 Pieteikums JVLMA izziņas saņemšanai (Studiju programmu direkcija)
17 Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Mākslas akadēmijā
18 Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā

 Docētāju veidlapas

1 Docētāju kontaktstundu tarifikācijas kopsavilkuma veidlapa
2 JVLMA pieaicināto docētāju tarifikācijas karte
3 JVLMA pamatvietā strādājošo docētāju tarifikācijas karte
4 Docētāja pašnovērtējuma ziņojuma rakstīšanas kārtība
5 Docētāju pieteikums mākslinieciski radošā, zinātniskā, metodiskā un organizatoriskā darba slodzei
6 Stundu plāns
7 Pedagoģiskās prakses darba programma
8 Kolokvija DE satura pieteikuma veidlapa
9 Diplomdarbu / diplomreferātu satura pieteikuma veidlapa
10 DE satura pieteikuma veidlapa (kolektīvā / individuālā)
11 Diplomeksāmena Metodika satura pieteikuma veidlapa
12 Studiju kursa apraksta veidlapa (struktūra)
13 Asistenta prakses darba programma
14 Docētāja CV forma; CV pielikums
15 Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - profesora vai asociētā profesora amata pretendentiem
16 Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - docenta, lektora vai asistenta amata pretendentiem
17 Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - pētnieka un zinātniskā asistenta amata pretendentiem
18 Maksas studiju individuālo nodarbību uzskaites žurnāls
19 Ārvalstu studenta kontaktstundu uzskaites žurnāls
20 Pedagoģiskās prakses līguma veidlapa
21 Docētāja aizvietoto individuālo nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
22 Docētāja aizvietoto grupu nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
23 Iesniegums par prombūtni no JVLMA
24 Zinātniskās un radošās darbības projektu konkursa pieteikuma veidlapa

 C-daļas pieteikumu veidlapas

1 Pūšaminstrumentu spēle
2 Vijoles, alta, čella spēle
3 Kokles spēle
4 Klavierspēle
5 Akordeona spēle
6 Džeza saksofona spēle
7 Džeza klavierspēle
8 Džeza sitaminstrumentu spēle
9 Džeza vokāls
10 Skaņu režija
11 Kora diriģēšana
12 Pūtēju orķestra diriģēšana
13 Kompozīcija
14 Mūzikas vēsture un teorija
15 Etnomuzikoloģija
16 Vokālā mūzika
17 Horeogrāfija
18 Prof.mūz.priekšmetu skolotājs - pūšaminstrumenti
19 Prof.mūz.priekšmetu skolotājs - čells
20 Prof.mūz.priekšmetu skolotājs - klavieres
21 Prof.mūz.priekšmetu skolotājs - sitaminstrumenti
22 Prof.mūz.priekšmetu skolotājs - teorētiskie priekšmeti
23 Vispārējās izglītības mūzikas skolotāji - C daļa
24 Vispārējās izglītības mūzikas skolotāji - B daļa

 

C-daļas - Mūzikas skolotājs, Deju un ritmikas skolotājs

1 "Mūzikas skolotājs" - 2. kurss, kursu anotācija
2 "Mūzikas skolotājs" - 2. kurss, pieteikuma veidlapa
3 "Mūzikas skolotājs" - 3. kurss, kursu anotācijas
4 "Mūzikas skolotājs" - 3. kurss, pieteikuma veidlapa
5 "Deju un ritmikas skolotājs" - 2. kurss, kursa anotācija
6 "Deju un ritmikas skolotājs" - 2. kurss, pieteikuma veidlapa
7 Programmas "Deju un ritmikas skolotājs" 3.kursa C daļā (1. un 2. pusgadā) tiek īstenota studiju kursa "Mūzikas teorija" apguve (docente Ieva Rozenbaha)

 

Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija tematisko daļu izvēles anotācijas un veidlapas

1 Mūzikas vēsture un teorija - tematisko daļu izvēle, iesniegums (4. sem.)
2 Mūzikas vēsture un teorija - tematisko daļu izvēle, iesniegums (6. sem.)
3 Kursu izvēles tematiskās daļas piedāvājums - 5.semestris
4 Kursu izvēles tematiskās daļas piedāvājums - 6.semestris
5 Kursu izvēles tematiskās daļas piedāvājums - 7.semestris
6 Kursu izvēles tematiskās daļas piedāvājums - 8.semestris

 

Programmas "Deju un ritmikas skolotājs" prakse

1 Aktīvās pedagoģiskās prakses darba mape
2 Kvalifikācijas prakses darba mape
3 Prakses kārtība
4 Vērojumu prakses darba mape
5 Prakses līguma forma

 

Citas veidlapas

1 Pieteikums Rīgas Melngalvju brālības kamermūzikas programmu konkursam
2 Pieteikums konkursam JVLMA Labākais kameransamblis
3 Pieteikums Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu Atbalstam mūzikā JVLMA studējošajiem
4 Izdevumu tāme reprezentācijas izdevumu uzskaitei
5 Akts reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtībai
6 Pieteikums komandējumiem un kursiem

 Kredītu veidlapas

1 Pieteikuma veidlapa studiju kredītam
2 Pieteikuma veidlapa studējošā kredītam

aktualizēts: 20.01.2018 19:25