JVLMA.lv
Projekti » Publikācijas » Pētniecība » Īstenotie projekti

Baltijas baroka akadēmija, 2008

Īstenotie projekti

Ārējo finanšu instrumentu (t. sk. ESF) apguvē JVLMA iesaistījās uzreiz pēc Latvijas iestāšanās ES - 2005. gadā. Pirmā pieredze tik gūta īstenojot divus līdzīgus projektus par studentu praksi Latvijas reģionos. Uz akadēmiju tika aicināti viesprofesori no ārvalstu sadarbības konservatorijām, kuri pasniedza vērtīgas meistarklases, un studentu simfoniskā orķestra dalībniekiem un Vokālās klases audzēkņiem bija iespēja parādīt iegūtās prasmes un zināšanas koncertos dažādās Latvijas mazpilsētās. Pēc veiksmīgās prakšu projektu īstenošanas tie tika turpināti ari konkursa 2. kārtā. 2004. - 2006. gada pārskata periodā tika uzsākts arī akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanas projekts, kas ļāva JVLMA mācībspēkiem un administrācijai iepazīties ar Eiropas kompetences vērtēšanas kritērijiem, kredītpunktu sistēmu un studiju programmu struktūru.

Kopumā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija kā aktīvākā kultūrizglītības augstskola struktūrfondu apguvē 2004. - 2007. gada plānošanas periodā ir realizējusi piecus Eiropas Sociālā fonda projektus un piesaistījusi apmēram 57 000 Ls lielu finansējumu. Šeit pieejami projektu kopasvilkumi:

- Studentu prakse virsdiriģentu vadībā un koncertu prakse Latvijas reģionos

- Programmas "Vokālā mūzika" studentu operdziedāšanas prakse Latvijas reģionos

- Akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana izglītības kvalitātes nodrošināšanai mobilitātes apstākļos

- Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītais projekts:
JVLMA telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana studiju programmu kalitātes uzlabošanai un studiju pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem
(vienošanās nr. 2010/0100/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/002)

- Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālas projekts nr. LV0089:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas e-studiju vides izveidošana studiju procesa modernizēšanai

- Eiropas Sociālā fonda atbalstītais projekts:
Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistra studiju programmām radošo industriju jomā
(vienošanās nr. 2009/0154/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/001)

aktualizēts: 12.10.2012 14:04