JVLMA.lv
Dokumenti » Iekšējie normatīvie akti

Iekšējie reglamentējošie dokumenti

1 Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (16.01.2019.)
2 Doktora studiju nolikums (24.10.2018.)
3 Doktorantūras padomes nolikums (24.10.2018.)
4 Stipendiju piešķiršanas nolikums (28.08.2018.)
5 Nolikums par studijam arvalstis Erasmus un Nordplus programmu ietvaros (24.10.2018.)
6 Nolikums par prakses darba organizāciju (06.02.2013.)
7 Noteikumi par bakalaura / maģistra studiju programmu akadēmisko darbu izstrādes gaitu (03.03.2006.)
8 Nolikums par studiju finansējuma avota maiņu (28.08.2018.)
9 Rīkojums par ārpus plānotā termiņa pārbaudījumu kārtošanu (skatīt dokumentu nr.41)
10 Rīkojums par studējošo kompetences vērtējuma dokumentiem (31.03.2008)
11 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos (21.04.2008.)
12 JVLMA nolikums par katedras / klases un nodaļas darbību (30.05.2018.)
13 Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem (24.10.2018.)
14 JVLMA attīstības stratēģija 2016. - 2020. (19.10.2016.)
15 Rīkojums Par studējošā personas datu apstrādi (07.02.2007.)
16 JVLMA Zinātniskās pētniecības centra nolikums (24.10.2018.)
17 Nolikums par akadēmiskajiem amatiem JVLMA (27.02.2019.)
18 Promocijas padomes nolikums (24.10.2018.)
19 Rīkojums par studiju gaitas izmaiņu veikšanas kārtību (02.10.2017.)
20 JVLMA Studiju programmu nolikums (20.06.2018.)
21 JVLMA Studiju programmu reģistrs (02.10.2017.)
22 Rīkojums par akadēmiskā personāla augstākās izglītības profesionālo pilnveidi (21.12.2018. rīkojums) (Kārtība)
23 JVLMA Nolikums par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem (01.06.2016.)
24 Informācija par studiju maksas apmēru JVLMA (27.08.2018.)
25 JVLMA Iekšējās kvalitātes vadības procedūru rokasgrāmata (04.06.2009.)
26 JVLMA darbības iekšējās kontroles plāns un izpildes termiņi (18.01.2016.)
27 Darba samaksas nolikums (28.11.2018.)
28 JVLMA Ētikas kodekss (23.04.2008.)
29 Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisiju (14.05.2008.)
30 Nolikums par JVLMA emeritus profesora goda nosaukuma piešķiršanu (26.05.2010.)
31 Konkursa Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas labākais studentu kameransamblis nolikums (2019.)
32 JVLMA reflektantu papildu prasību pārbaudes/iestājpārbaudījumu norises un kompetences vērtēšanas kārtības noteikumi (05.10.2015.)
33 Nolikums par studiju un studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegto galvojumu piešķiršanu JVLMA  studējošajiem (30.08.2010.)
34 Tālākizglītības nodaļas nolikums (22.10.2003.)
35 Nolikums par JVLMA personāla mobilitāti Erasmus mūžizglītības programmas ietvaros (24.10.2018.)
36 Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (24.10.2018.)
37 JVLMA studējošo tiesības klausīties lekcijas/nodarbības JVLMA ārpus izvēlētās studiju programmas (21.06.2012.)
38 Procedūras apraksts kārtībai, kādā augstskolas students ir tiesīgs klausīties lekcijas klausītāja statusā citā augstskolā (21.06.2012.)
39 JVLMA Studējošo pašpārvaldes nolikums (30.10.2013.)
40 Rīgas Melngalvju brālības kamermūzikas programmu konkursa nolikums (2019.)
41
Nolikums par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un 
studējošo kompetences vērtēšanas kārtību (06.02.2013.)
Nolikums par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences vērtēšanas kārtību (24.10.2018.* 05.12.2018.precizēta 24.10.2018.redakcija (5.3.punkta pirmais apakšpunkts), atbilstoši Senāta sēdes protokolam)
42 Nolikums par JVLMA studējošo radošo braucienu pieteikumu izvērtēšanas kārtību (26.11.2014.)
43 Nolikums par mecenātu Borisa un Ināras Teterevu atbalstu mūzikā JVLMA studējošajiem (28.05.2014)
44 Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija (31.08.2011.)
45 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kvalitātes politika (25.01.2012.)
46 JVLMA Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts (28.02.2014.)
47 Fizisko personu datu aizsardzibas nolikums (23.04.2014)
48 JVLMA Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei (23.10.2018.)
49 JVLMA zinātniskās un radošās darbības projektu konkursa nolikums (01.06.2016.)
50 Kārtība, kādā katedru vadītāji sagatavo un iesniedz pārskatu par iepriekšējā akadēmiskā gada darbības pilnveidi (22.02.2016.)
51 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Finanšu koleģiālās vadības komisijas darbības nolikums (27.04.2016.)
52 Studiju maksas samazināšanas kārtība
53 Materiālo vērtību saglabāšanas kārtība
54 Kārtība kādā tiek plānoti un organizēti komandējumi un kvalifikācijas celšanas pasākumi, un to dokumentācijas noformēšana. 
55 Reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība
56 Kārtība, kādā JVLMA akadēmiskajam personālam piešķir akadēmisko atvaļinājumu zinātniskajiem pētījumiem vai zinātniskā / radošā darba veikšanai ārpus JVLMA
57 JVLMA Nolikums par kārtību, kādā tiek organizētas rektora vēlēšanas (26.04.2017.)
58 JVLMA rektora vēlēšanu nolikums (19.04.2017.)
59 JVLMA iekšējās kontroles plāns un izpildes termiņi laika periodam no 2019.gada 1.jūnija - 31.decembrim
59.1. JVLMA iekšējās kontroles plāns un izpildes termiņi 2020.gadam
60. JVLMA telpu izmantošanas un uzturēšanas kārtība (28.06.2017.)
61. Kārtība par studiju prakses īstenošanu profesionālā bakalaura studiju programmā "Deju un ritmikas skolotājs" (31.10.2017.)
62. JVLMA akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums
63. JVLMA Ētikas komisijas nolikums (25.04.2018.)
64.

JVLMA Studiju programmu direkcijas nolikums (30.05.2018.)

65.

JVLMA Iepirkuma komisijas nolikums (16.01.2019.)

66. JVLMA Attīstības projektu uzraudzības padomes nolikums (16.01.2019.)
67. JVLMA Padomnieku konventa nolikums (16.01.2019.)
68. Nolikums par A/S "Latvijas Finieris" atbalstu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studējošajiem (27.02.2019.)
   
   

aktualizēts: 31.05.2019 14:54