JVLMA.lv
Vakances

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem (no 2017.gada 1.septembra uz 6 gadiem).

Ar vakanto akadēmisko amatu sarakstu variet iepazīties uzklikšķinot šeit:

07.03.2017. rektora rīkojums nr.9;

14.03.2017. rektora rīkojums nr.10.

Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pretendentiem JVLMA personāldaļā (111.kabinets) līdz 2017.gada 4.aprīlim plkst.16:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus un amatus, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  • Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;
 • Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV) - CV Europass forma*;
 • Atskaite par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu, organizatorisko veikumu un profesionālo pilnveidi, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādīto atskaites formu - atskaites forma profesoru, asociēto profesoru amatu pretendentiem; atskaites forma docenta vai lektora amata pretendentiem;
 • Dokumenti, kuri apliecina atskaitē par pēdējo sešu gadu perioda radošo zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi iekļautās ziņas;
 • Studiju kursa / kursu apraksti. Pretendentiem par studiju kursu aprakstu iesniegšanu konsultēties ar akadēmiskā darba prorektoru profesoru Normundu Vīksni - kursa apraksta forma;
 • Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

Vēlēšanas uz vakantajiem lektoru un docentu amatiem notiks Senāta sēdē 2017.gada 26.aprīlī.

Vēlēšanas uz vakantajiem asociēto profesoru un profesoru amatiem notiks JVLMA Profesoru padomes sēdē 2017.gada 17.maijā.

Noderīgi dokumenti:

 1. Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
 2. CV Europass forma
 3. Atskaites forma profesora, asociētā profesora amata pretendentiem
 4. Atskaites forma docenta vai lektora amata pretendentiem
 5. Kursa apraksta forma

Neskaidros jautājumus rakstiet JVLMA Personāldaļas vadītājai Ievai Devjatņikovai uz e-pasta adresi: ieva.devjatnikova@jvlma.lv vai zvaniet: 67228684; 26168477.

** Seminārs par dzīves un darba gājuma apraksta (curriculum vitae - CV) aizpildīšanu Europass formā notiks 2017.gada 22.martā plkst.14:10 JVLMA 231.auditorijā.

 

Uz tikšanos JVLMA!


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakanto akadēmisko amatu pētījumu veikšanai Mākslas zinātnes nozarē Muzikoloģijas apakšnozarē JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā:

 • pētnieka akadēmiskais amats (0,3 slodzes) no 2017.gada 20.marta uz 6 gadiem – 1 vakance;

Pētnieka akadēmiskajā amatā var ievēlēt personu ar mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu vai humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā.

Pretendentiem JVLMA personāldaļā līdz 2017.gada 20.februārim plkst.16:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus, uzrādot dokumentu oriģinālus;

Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;

 • Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV);
 • Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda zinātnisko darbu, tajā norādot pēdējo sešu gadu ikdienas darba saturu un apjomu, pieredzi izglītības/ studiju darbā,  publikācijas, konferences, seminārus, priekšlasījumus, zinātnisko pētījumu projektu un programmu vadību vai līdzdalību to īstenošanā, eksperta darbību Latvijas Zinātnes padomes un starptautiskajos projektos un programmās un citu svarīgu informāciju pēc pretendenta ieskatiem – pārskata forma;
 • Dokumenti, kuri apliecina pārskatā par pēdējo sešu gadu perioda zinātnisko darbu iekļautās ziņas;
 • Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

Vēlēšanas uz vakanto Zinātniskās pētniecības centra pētnieka amatu notiks Zinātniskās padomes sēdē 2017.gada 14.martā plkst.14:10 203.telpā, atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Noderīgi dokumenti:

 1. Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
 2. Rīkojums Par konkursa izsludināšanu uz pētnieka amatu
 3. Pārskata forma pētniekiem
 4. Europass CV forma

Neskaidros jautājumus rakstiet JVLMA Personāldaļas vadītājai Ievai Devjatņikovai uz e-pasta adresi: ieva.devjatnikova@jvlma.lv vai personaldala@jvlma.lv, vai zvaniet: 67228684; 26168477.

 

Informācijai - notiek iesniegto pretendentu dokumentācijas izvērtēšana un saskaņā ar nolikuma 2.6.(2) punktu, ne vālāk kā divas darba dienas pirms vēlēšanām, tiks publiskots pretendentu saraksts uz izsludinātajiem akadēmiskajiem amatiem.


 

aktualizēts: 14.03.2017 12:59