JVLMA.lv
Vakances
 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

izsludina pieteikšanos uz AKADĒMISKAJIEM AMATIEM

 

Par konkursa izsludināšanu uz akadēmiskajiem amatiem

 

  1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem no 2019. gada 1.septembra uz 6 gadiem šādās studiju programmās:

 

1.1.   studiju virziena Izglītība un pedagoģija un studiju virziena Mākslas profesionālā

           bakalaura studiju programmu studiju kursu Dziedāšana, Balss nostādīšana docēšanai

/Kora diriģēšanas katedra/ Dziedāšanas klase/

 

docenta amats – 1 vakance

 

 

1.2.   profesionālā bakalaura studiju programmu Vokālā mūzika, Instrumentālā mūzika profesionālās darbības specializācijas profilstudiju kursu docēšanai (koncertmeistars – atskaņotājmākslinieks) un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika studiju kursa Koncertprakse docēšanai

/Koncertmeistaru katedra/

docenta amats – 1 vakance

 

2. Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (turpmāk – Nolikums) pretendentiem JVLMA Personāldaļā līdz 2019.gada 23.maijam plkst.16:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

2.1.    Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;

2.2.    Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus un amatus, uzrādot dokumentu oriģinālus;

2.2.1. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;

2.3.   Dzīves un darba gājuma apraksts (Docētāju veidlapa nr. 14) (curriculum vitae – CV) Europass formā;

2.4.   Atskaite (Docētāju veidlapa nr. 16) par pēdējo sešu gadu perioda mākslinieciskās jaunrades, zinātnisko, pedagoģisko darbu, organizatorisko veikumu un profesionālo pilnveidi, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādīto atskaites formu;

2.5.    Dokumenti, kuri apliecina atskaitē par pēdējo sešu gadu perioda mākslinieciskās jaunrades, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi iekļautās ziņas;

2.6.    Studiju kursa/kursu apraksti (Docētāju veidlapa nr. 12). Pretendentiem par studiju kursu aprakstu iesniegšanu konsultēties ar Studiju virzienu vadītāju Irēnu Baltābolu (e-pasts: irena.baltabola@jvlma.lv);

2.7.    Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

 

* Prasības akadēmisko amatu pretendentiem ir noteiktas JVLMA Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ar kuru var iepazīties JVLMA Bibliotēkā, personāldaļā, kā arī JVLMA mājas lapā (sadaļā: /Dokumenti/ iekšējie normatīvie akti/ vai http://www.jvlma.lv/latvian/page/1155.html).

 

Vēlēšanas uz vakantajiem docentu amatiem organizēt Senāta sēdē 2019.gada 29.maijā. Vēlēšanas organizēt atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

 

Akadēmiskajam docenta amatam tiek noteikts atalgojums 980,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu.

 

 

 

 

 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas

Zinātniskās padomes informācija

 

Par zinātniskā personāla vēlēšanu rezultātiem 2019. gada 15. maijā

 

Pētnieka amatā uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem pētījumu veikšanai Humanitārās un mākslas zinātnes Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares apakšnozarē Muzikoloģija JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā no 2019. gada 21. maija uz 6 gadiem ir ievēlēta Lolita Fūrmane; no 2019. gada 1. jūlija uz 6 gadiem ir ievēlēta Baiba Jaunslaviete; no 2019. gada 1. jūnija uz 6 gadiem ir ievēlēti Kristīne Grosa un Jānis Kudiņš.

aktualizēts: 15.05.2019 17:35