JVLMA.lv
Bibliotēka » Bibliotēkas dokumenti

Bibliotēkas izmantošanas noteikumi

 

           JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas

Senāta sēdē 2017. gada 18. janvārī, protokols nr. 1

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk JVLMA) Bibliotēkas nolikums nosaka struktūrvienības Bibliotēka darbības pamatprincipus, struktūru, finansēšanu un atbildību.

 Vispārīgie noteikumi

 1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka (turpmāk Bibliotēka) ir JVLMA struktūrvienība, kas nodrošina JVLMA ar studijām un pētnieciskajam darbam nepieciešamo literatūru un informāciju.
 2. Bibliotēkas darbību nosaka Augstskolu likums, Bibliotēku likums, Likums par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi, Senāta lēmumi, rektora rīkojumi, šis Nolikums un citi spēkā esošie normatīvie akti.
 3. Bibliotēka tiek akreditēta atbilstoši Ministru kabineta „Bibliotēku akreditācijas noteikumiem”.
 4. Bibliotēka atrodas JVLMA telpās. Tās adrese: K. Barona iela 1, Rīga, LV- 1050.

 

 

Bibliotēkas darbības mērķi un uzdevumi

 1. Studiju programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu, audio un video ierakstu, kā arī citu informācijas nesēju komplektēšana, uzskaite un glabāšana, nodrošinot ātru un ērtu pieejamību Bibliotēkas krājumam.
 2. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.
 3. Izstāžu un citu pasākumu organizēšana saistībā ar Bibliotēkas krājumu un Bibliotēkas darbu.
 4. Bibliotēkas krājuma atrādīšana elektronis­kajā katalogā un internetā, līdzdalība digitālās bibliotēkas veidošanā.
 5. Bibliotēkas automatizācijas attīstība un pilnveidošana.
 6. Sadarbība ar citām bibliotēkām gan Latvijā, gan ārpus tās.
 7. Līdzdalība Nacionālā bibliotēku krājuma veidošanā un Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā.

 

Bibliotēkas struktūra

 1. Bibliotēkas struktūru veido trīs nodaļas: Nošu nodaļa, Grāmatu nodaļa un lasītava, Audiovizuālo ierakstu nodaļa.
 2. Bibliotēkas darbinieku amatus, to skaitu, slodzes un atalgojumu nosaka atbilstoši JVLMA darbinieku štatu sarakstam.

 

Bibliotēkas finansēšana

 1. Bibliotēkas darbība un attīstība tiek finansēta no JVLMA valsts budžeta piešķīruma.
 2. JVLMA ir tiesības saņemt ziedojumus un dāvinājumus naudas, iespieddarbu, audio un video ierakstu un citu materiālu vērtību veidā (bibliotēkas mēbeles, tehnika, datori), nododot tās Bibliotēkas rīcībā.
 3. Lai iegūtu papildus finansējumu, Bibliotēkai ir tiesības piedalīties valsts un starptautiskos projektos.
 4. Bibliotēkas informācijas resursi un materiāltehniskais nodrošinājums ir JVLMA īpašums.

 

Bibliotēkas darba organizācija

 1. Bibliotēkas vadītāju un darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no amata JVLMA rektors.
 2. Bibliotēka darbojas Zinātniskā un radošā darba prorektora pārraudzībā.
 3. Bibliotēkas darbu vada un par to atbild Bibliotēkas vadītāja. Bibliotēkas vadītāja ir oficiālais pārstāvis visos ar Bibliotēkas darbību saistītos jautājumos.
 4. Bibliotēkas vadītāja izstrādā: Bibliotēkas nolikumu, Bibliotēkas lietošanas noteikumus, darbinieku amata aprakstus, kurus apstiprina JVLMA rektors: sagatavo citus dokumentus, kas saistīti ar Bibliotēkas darbu; pēc JVLMA vadības pieprasījuma atskaitās par Bibliotēkas darbu un iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju.
 5. Bibliotēkas darbinieki darba pienākumus veic atbilstoši amatu aprakstiem, darba līgumiem, Bibliotēkas darbību reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, Bibliotēkas vadītājas pakļautībā.

 

Bibliotēkas slēgšana

 1. Lēmumu par Bibliotēkas dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu, kā arī par grozījumu izdarīšanu spēkā esošajā Bibliotēkas nolikumā vai par jauna nolikuma apstiprināšanu pēc JVLMA rektora ierosinājuma pieņem JVLMA Senāts. Bibliotēkas likvidēšanas gadījumā JVLMA Senāts lemj par mantas nodošanu citā pārvaldījumā.

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

aktualizēts: 03.02.2017 09:34