JVLMA.lv
Pētniecība » JVLMA zinātniskās pētniecības projekti

Informāciju par zinātniskās pētniecības projektiem regulāri aktualizē Zinātniskās pētniecības centra vadītājs.

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas zinātniskās pētniecības projekti 2013-2015

2013.-2015. gadā JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs turpināja īstenot zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu meklējumi; projekta vadītāja pētniece Dr. art. Baiba Jaunslaviete; projekta mērķis - pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas akadēmijas raksti.

2012.-2013. gadā īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta Latviešu tradicionālās mūzikas arhīva izveide un uzturēšana pirmais posms (2012. gada oktobris – 2013. gada marts): JVLMA tradicionālās mūzikas arhīva datubāzes satura un tehniskās koncepcijas izstrāde un arhīvu veidojošu materiālu apzināšana, pārņemšana un apkopošana (projekta vadītāja Ieva Pāne; no 2015. gada projektu ar Zinātniskās pētniecības centra budžeta finansējumu turpina pētnieks Oskars Patjanko).

2013. gadā Zinātniskās pētniecības centrs īstenojis JVLMA un Sanktpēterburgas Nikolaja Rimska-Korsakova Valsts konservatorijas sadarbības projektu, no 10. līdz 12. oktobrim sarīkojot Jāzepa Vītola 150 gadu atcerei veltītu starptautisko zinātnisko konferenci Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, konteksti. Konference tika organizēta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un UNESCO Latvijas nodaļas finansiālo atbalstu un tajā  piedalījās 16 J.Vītola radošā mantojuma pētnieki no Latvijas, Krievijas un Igaunijas. Konferences materiāli apkopoti starptautiskā zinātnisko publikāciju krājumā Mūzikas akadēmijas raksti XII (2015).

2014. gada 3. un 4. oktobrī starptautiska zinātniskās sadarbības projekta ietvaros Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika   konference Rīga kā mūzikas pilsēta Eiropas kontekstā. Vācu-​latviešu sabiedrības attiecības 19. un 20. gadsimtā (Musikstadt Riga im europäischen Kontext. Deutsch-​lettische Wechselbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert). Konferences organizatori – Vācu Austrumeiropas mūzikas kultūras institūts (Institut für deutsche Musikkultur im östlichen Europa e.V.) un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs. Tādējādi turpināta jau agrāk aizsāktā sadarbība mūzikas kultūras sakaru pētījumos Baltijas reģionā. Foruma vadītāji - Ķelnes Universitātes profesors Dr. Klauss Volfgangs Nīmellers (Klaus Wolfgang Niemöller), Leipcigas Universitātes profesors Dr. Helmūts Looss (Helmut Loos), Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore Dr. art. Lolita Fūrmane un JVLMA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja p.i. Dr. art. Ilze Šarkovska-​Liepiņa. Konferenču materiāli ietvertizinātnisko rakstu krājumā, kas sagatavots izdošanai Liepcigā (2015. gadā).

No 2015. gada Zinātniskās pētniecības centrs Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Latvijai - 100 ietvaros realizē projektu Latvijas Mūzikas akadēmija - Latvijas simtgadei (vadītāja Ilze Šarkovska-Liepiņa).  Projekts ietver JVLMA vēsturei veltītas grāmatas izveidi, kā arī Jāzepa Vītola piemiņas istabas arhīva materiālu zinātniskās apstrādes darbu.

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas zinātniskās pētniecības projekti 2010-2012

2010.-2012. gadā JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs turpināja īstenot zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu meklējumi; projekta vadītāja pētniece Dr. art. Baiba Jaunslaviete;projekta mērķis - pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas akadēmijas raksti.

Laika posmā no 2011. gada 15. jūlija līdz 30. septembrim JVLMA Zinātniskās pētniecības centra pētnieces, profesores Lolitas Fūrmanes vadībā tika īstenots starptautisks projekts Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija.Projekts bija veikts sadarbībā ar Leipcigas Universitātes Muzikoloģijas institūtu un Rīgas Tehnisko Universitāti. Projekta mērķis - aktualizēt Eiropas mūzikā līdz šim bibliogrāfiski neapzinātu, bet vērtīgu 18.–19. gs. mūzikas rokrakstu un iespieddarbu krājumu, kas sen glabājas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē. Projektu atbalstīja Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta līdzekļiem.

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas zinātniskās pētniecības projekti 2006-2009

Laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam JVLMA tika īstenoti vairāki zinātniskās pētniecības projekti, kurus veica akadēmijas zinātniskais un akadēmiskais personāls, studējošie un pieaicinātie speciālisti no citām institūcijām.

Zinātniskās darbības un infrastruktūras attīstības projekti (ar IZM un LZP atbalstu):

Dzirdēt Mocartu; projekta vadītāja pētniece Dr. art. Lolita Fūrmane; pētījumu materiālu izstrāde zinātnisko rakstu krājumam Dzirdēt Mocartu.

20.–21. gadsimta mūzika kritiķu, vēsturnieku, formas pētnieku un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe; projekta vadītāja pētniece Dr. art. Baiba Jaunslaviete;pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas akadēmijas raksti.

* Mūzikas industrijas izpēte Latvijā; projekta vadītāja Dr. art. Ilze Liepiņa; pētījumu materiālu izstrāde dažāda žanra zinātniskajām publikācijām.

* Latviešu mūzikas analīze: simfonisma, vokālās un kormūzikas jautājumi; projekta vadītājs pētnieks Dr. art. Jānis Kudiņš; pētījumu materiālu izstrāde izdevumu sērijai Komponists un skaņdarbs. Latviešu mūzika tuvplānā, pētījumu materiālu izstrāde zinātniskajai monogrāfijai par komponistes Maijas Einfeldes daiļradi (autore B. Jaunslaviete), pētījumu materiālu izstrāde izdevumam Latviešu kora literatūra III (autors  J. Lindenebrgs), pētījumu materiālu izstrāde izdevumam Latviešu simfoniskās mūzikas katalogs. 1880-2008 (kataloga izstrādes vadītāja I. Šarkovska-Liepiņa), pētījumu materiālu izstrāde zinātnisko rakstu krājumam par komponista Jāņa Ķepīša daiļradi (sastādītāja L. Fūrmane).

* Mūzikas morfoloģijas jautājumi – dažādu polifonijas aspektu analīze; projekta vadītājs prof. Dr. habil. art. Georgs Pelēcis; pētījumu materiālu izstrāde dažāda žanra zinātniskajām publikācijām, zinātniskās monogrāfijas Polifonija Riharda Vāgnera operās (autors G. Pelēcis) manuskripta izstrāde.

* Tradicionālā mūzika Latvijā: dokumentācija un izpēte; projekta vadītāja asoc. prof. Dr. art. Anda Beitāne; pētījumu materiālu izstrāde dažāda žanra zinātniskajām publikācijām.

Starptautisks zinātniskās pētniecības projekts Laikmetīgās mūzikas tendences / Creative Tendencies of Contemporary Music:

Laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam ar Ziemeļu Ministru Padomes finansiālo atbalstu starptautiskās programmas Nordplus ietvaros JVLMA Zinātiskās pētniecības centrs īstenoja nozīmīgu starptautisku zinātniskās pētniecības projektu Laikmetīgās mūzikas tendences  / Creative Tendencies of Contemporary Music. Projekta dalībnieki bija pārstāvji (pētnieki, docētāji, studējošie) no Gēteborgas Universitātes Mūzikas un drāmas akadēmijas (Zviedrija), Helsinku Universitātes Mākslas pētniecības insitūta (Somija), Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas un Nikolaja Rimska-Korsakova Sankt-Pēterburgas Valsts konservatorijas (Krievija). Projekta īstenošanas laikā dalībvalstu augstskolu pārstāvji devās savstarpējos pieredzes apmaiņas braucienos, Rīgā 2007. gada 26.–28. martā un 2008. gada 27.–28. maijā tika sarīkoti divi starptautiskie zinātnieki semināri, kuros piedalījās dalībvalstu augstskolu pārstāvji. Projekta rezultāti atspoguļoti zinātnisku rakstu krājumā angļu valodā Creative Tendencies of Contemporary Music (2009).Projekta vadītāja 2006.-2007. gadā bija Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa. 2008. gadā projektu vadīja un noslēdza Dr. art. Jānis Kudiņš.

Iesaistīšanās valsts pētījumu programmas Letonika īstenošanā:

Sadarbībā ar JVLMA Muzikoloģijas katedru JVLMA ZPC iesaistījās valsts pētījumu programmas Letonika īstenošanā, II Letonikas kongresa sekcijai Tradicionālais un mūsdienīgais Latvijas mūzikā (JVLMA, 2007. gada 31.–31. oktobris) organizējot individuālu pētījumu kopuma veikšanu. Pētījumu rezultāti publicēti kopējā Letonikas izdevumu sērijā (periodiskā izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti IV ietvaros).

aktualizēts: 02.05.2016 08:37