JVLMA.lv
Projekti » Publikācijas » Pētniecība » E-studiju vides izveide

Aktualitātes un īstenošanas gaita

JVLMA E-STUDIJU VIDES IZVEIDOŠANA STUDIJU PROCESA MODERNIZĒŠANAI

Norway Grants2009. gada 1. jūnijā ir JVLMA ir uzsākusi realizēt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS E-STUDIJU VIDES IZVEIDOŠANA STUDIJU PROCESA MODERNIZĒŠANAI (identifikācijas numurs LV0089).

E-studijas ietvers mūzikas vēstures un teorijas, mākslas vēstures un pedagoģijas studiju kursu satura apguvi, nodrošinot lekciju materiālus, uzskates, video un audio materiālu datu bāzi, kā arī praktiskos vingrinājumus un testus kursu apguvē patstāvīgā darba vidē. Lai gan e-studiju pieejamība neaizstās kontaktstundu skaitu un nozīmību, tomēr ievērojami uzlabos informācijas sniegšanas kvalitāti un apguves efektivitāti. E-vides pieejamība atvieglos apjomīgo konspektēšanu un studentu iespējas uzzināt, diskutēt un praktiski pielietot zināšanas, konsultējoties ar lektoru kontaktstundas laikā, nozīmīgi pieaugs. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, modernu un studentiem atraktīvu studiju vidi, optimizējot laika un resursu patēriņu, JVLMA izveidos e-studiju vidi, kurā tiks piedāvāti kopā 18 kursi (studiju kursu apraksti, programmas, lekciju satura izklāsts, uzskates materiāli - audio un video materiāli, attēli, praktiskie uzdevumi, specializētās enciklopēdijas, skaidrojošās vārdnīcas, kompetences pārbaudes testi u.t.t.), t.sk. atsevišķu sagatavošanas programmu reflektantiem. 

Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes:

  1. e-studiju kursu satura izveide;
  2. e-studiju vides nodrošināšana;
  3. e-studiju kursu lektoru apmācība e-studiju vides veidošanā (apmācības JVLMA lektoriem, kuru lekciju kursi tiks ievietoti e-studiju vidē un kuri savā darbā izmantos e-studijas pieejamību studentiem, un apmācības materiāla sagatavošana elektroniskā formātā, lai nodrošinātu šajā brīdī projektā neiesaistīto lektoru apmācību e - vides veidošanā un izmantošanā nākotnē);
  4. e-studiju pieejamības nodrošināšana. (Lai nodrošinātu studentiem brīvu pieejamību un iespēju pilnībā izmantot radīto optimizēto apmācību resursu, nepieciešams izveidot un paplašināt nepieciešamo datoraprīkojumu un infrastruktūru. Aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai tiks veikta atbilstoša iepirkuma procedūra);
  5. uzskates materiālu (skaņdarbu un to fragmentu) ierakstu digitalizācija - tiks pētīts un analizēts esošais video ierakstu arhīvs untiks  nodrošināta materiālu, kas šobrīd nav pieejami digitalizētā formātā, pārnešana DVD formātā;
  6. projekta vadība un publicitātes pasākumi (plānotas 2 preses konferences, labās prakses piemēra seminārs kultūras izglītības iestādēm un ieinteresētajām augstskolām par e-studijas vides organizēšanu un ieguvumiem, informatīvais materiāls studentiem un e-studiju lietotājiem par e-vides lietošanu un saturu, informācija JVLMA mājas lapā par projekta norisi un rezultātiem). 

Projekts ilgs līdz 2011. gada 31. janvārim. Kopīgais projekta īstenošanas laiks - 20 mēneši. 

Projekta kopīgais budžets ir 439 843 EUR, no kuriem pieprasītais Norvēģija valdības finanšu instrumenta granta finansējums ir 373 866 EUR, Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums ir 32 988 EUR un JVLMA pašfinansējums 32 9889 EUR.

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja Irēna Baltābola tālr. +371 67223520
  e-pasts: irena.baltabola@jvlma.lv
Projekta koordinatore Ilona Elste tālr. +371 26168477
  e-pasts: ilona.elste@tvnet.lv
Projekta grāmatvede Inese Puķīte tālr. +371 67223795
  e-pasts: inese.pukite@jvlma.lv

aktualizēts: 14.06.2011 10:08