JVLMA.lv
Doktorantūras atbalsts » Projekti » Publikācijas » Pētniecība » Aktualitātes un projekta īstenošanas gaita

2012. gads

Pamatojoties uz 2012.gada 27.septembra JVLMA rektora rīkojumu nr.71, ESF mērķstipendijas projekta nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/001 „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros 2012./13.akadēmiskajā gadā piešķirtas sekojošiem JVLMA doktorantiem:

1. un 2.kursa grupā: Līgai Pētersonei
3.kursa un zinātniskā grāda pretendentu grupā: Guntaram Prānim

Rezerves pretendentu sarakstā ir apstiprināti:

1. un 2.kursa grupā: Viesturs Gailis
3.kursa un zinātniskā grāda pretendentu grupā: Indriķis Veitners.

Līgumslēgšana ar mērķstipendiju saņēmējiem notiks 111 kab. pie projektu vadītājas Ilonas Grodskas. 


 

KONKURSS ESF MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶRŠANAI JVLMA DOKTORANTIEM

Laika posmā no 2012.gada 12.septembra  līdz 20.septembrim JVLMA doktoranti varēs pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām doktorantiem projekta nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/001 „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros.

2012./2013. akadēmiskā mācību gada konkursa kārtā būs pieejamas:

 • 1 stipendija 1. un 2.kursa doktorantiem (ikmēneša stipendija 450,- LVL apmērā);
 • 1 stipendija 3. kursa doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem (ikmēneša stipendijas 600,- LVL apmērā).

Stipendijām var pieteikties, aizpildot stipendijas pretendenta projekta pieteikumu atbilstoši “Nolikumam mērķstipendiju piešķiršanai JVLMA doktorantūrā studējošajiem ESF atbalstītā projekta nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/001 „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros” (turpmāk – Nolikums) un iesniedzot pieteikumu un tā pielikumus JVLMA Rektorātā, 109.KAB, darba dienās no plkst.10.00 – 16.00.

Dokumentācija, kas ir saistīta ar mērķstipendiju un studiju kvalitātes atbalsta pasākumu finansējumu piešķiršanas kārtību, un pieteikumu veidlapas atrodamas zemāk.

Pretendenta pieteikuma sagatavošana:

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz rakstisks projekta pieteikums uz A4 formāta lapām un tā kopija. Lapām jābūt numurētām un cauršūtām. 

Pieteikums jāiesniedz 2 eksemplāros vienā aizlīmētā aploksnē ar norādi:
ESF Projekta nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/001
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” mērķstipendiju piešķiršanas konkursam”
Adrese: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Rektorāts, K.Barona iela 1, 109. telpa, Rīga, LV – 1050

Pretendentam stipendijas pieteikumā jāietver:

 1. visiem pretendentiem: aizpildīta un pretendenta parakstīta pieteikuma anketa (Nolikuma 1. pielikums);
 2. 1.semestra doktorantiem: reflektanta eksaminācijas lapas kopiju un promocijas darba tēmas aizpildītu pieteikuma kopiju - kopijām jābūt apliecinātām ar norādi „kopija pareiza”;
 3. doktorantiem, kuri turpina studijas doktorantūrā: sekmju lapu kopijas par pēdējo pabeigto akadēmisko gadu un doktoranta atestācijas lapu kopijas par pēdējo pabeigto akadēmisko gadu - kopijām ir jābūt apliecinātām ar norādi „kopija pareiza”;
 4. doktorantiem, kuri turpina studijas doktorantūrā: promocijas darba vadītāja rekomendācija;
 5. visiem pretendentiem: pretendenta pētnieciskās darbības raksturojošo rādītāju apraksts (Nolikuma 2.pielikums);
 6. pieteikuma satura rādītājs.     

DETALIZĒTU INFORMĀCIJU PAR PIETEIKUMU SAGATVOŠANU SKATĪT NOLIKUMĀ!

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērties pie projekta vadītājas Ilona sGrodskas: tel: 26168477, e-pasts: ilona.grodska@jvlma.lv, JVLMA 111. kabinets.

1. Konkursa nolikums
2. Pētnieciskās darbības rādītāju apraksts
3. Pieteikuma anketa

 

2011. gads

Pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta JVLMA rektora rīkojumu nr.67 ESF mērķstipendijas projekta nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/001 „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros 2011./12.akadēmsikajā gadā piešķirtas sekojošiem JVLMA doktorantiem:

1. un 2.kursa grupā:

1.Ievai Pānei;

2.Ilonai Būdeniecei.

3.kursa grupā:

1.Guntaram Prānim;

2.Ievai Ginterei.

zinātniskā grāda pretendentu grupā:

1.Valdim Bernhofam;

2.Ievai Tihovskai.

Rezerves pretendentu sarakstā ir apstiprināti:

1. un 2.kursa grupā:

1.Līga Pētersone.

3.kursa grupā:

Zane Prēdele.

zinātniskā grāda pretendentu grupā:

Indriķis Veitners.

Līgumslēgšana ar mērķstipendiju saņēmējiem notiks 110 kab. pie projektu vadītājas Ilonas Grodskas no 2011.gada 29.augusta.

 

2010. gads

Lūdzam visus ESF atbalstītos doktorantus saņemt savu līguma eksemplāru pie projekta vadītājas Ilonas Elstes!


ESF atbalstītajiem doktorantiem tikšanās ar projekta vadītāju Ilonu Elsti par studiju kvalitātes atbalsta pasākumu finansēšanu 2010. gada 16. septembri. Laiks un telpa tiks precizēti.


Visiem ESF atbalstītajiem doktorantiem līdz katra studiju mēneša 25. datumam jāiesniedz atskaite par mēneša laikā veikto studiju darbu projekta vadītājai Ilonai Elstei. Atskaites paraugs pieejams šeit.


ESF atbalstīto doktorantu promocijas darbu vadītājiem jāiesniedz atskaites projektu vadītajai Ilonai Elstei par darbu vadīšanu laika periodā no 2010. gada septembra līdz 23. decembrim. Atskaites paraugs pieejams šeit.


ESF projekta nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/001 „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros piešķirtas mērķstipendijas JVLMA doktorantiem.

Pamatojoties uz JVLMA rektora prof. Arta Sīmaņa 2010. gada 31. augusta rīkojumu nr.53 un pretendentu iesniegto pieteikumu izvērtēšanas komisijas darba rezultātiem, ESF mērķstipendijas 2010./2011. akadēmiskajā gadā 11 mēnešu periodā tiek piešķirtas sekojošiem JVLMA doktorantiem:

 1. Ievai Pānei;
 2. Guntaram Prānim;
 3. Zanei Prēdelei;
 4. Jānim Petraškevičam;
 5. Valdim Bernhofam;
 6. Gundegai Šmitei;
 7. Ievai Tihovskai.

Ticis apstiprināts arī rezerves pretendentu saraksts:

1. un 2. kursa grupā:

 1. Ilona Būdeniece;
 2. Ieva Gintere.

3. kursa un zinātniskā grāda pretendentu grupā:

 1. Dzintra Erliha;
 2. Indriķis Veitners;
 3. Rolands Kronlaks;
 4. Ināra Cimermane.

Lūdzam atbalstītos doktorantus noslēgt līgumus par mērķstipendiju saņemšanu līdz š. g. 6. septembrim pie projekta vadītājas Ilonas Elstes - tel.: 26168477, e-pasts: ilona.elste@tvnet.lv, JVLMA 110. kabinetā.


Doktoranti, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumus studijām JVLMA doktorantūrā papildus uzņemšanas termiņos, var pieteikties ESF mērķstipendijām līdz 2010. gada 30. augustam plkst. 14.00.


JVLMA doktoranti, kuri kārto profesionālās atbilstības pārbaudījumus laika posmā no šā gada 20. līdz 25. augustam, savus pieteikumus mērķstipendiju saņemšanai var iesniegt līdz 27. augustam (ieskaitot).


Laika posmā no 2010. gada 1. līdz 20. augustam JVLMA doktoranti varēs pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām doktorantiem projekta nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/001 „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros. 


2010./2011. akadēmiskā mācību gada konkursa kārtā būs pieejamas:
3 stipendijas 1. un 2. kursa doktorantiem (ikmēneša stipendija 600,- LVL apmērā);
4 stipendijas 3. kursa doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem (ikmēneša stipendijas 800,- LVL apmērā).

Stipendijām var pieteikties, aizpildot stipendijas pretendenta projekta pieteikumu atbilstoši “Nolikumam mērķstipendiju piešķiršanai JVLMA doktorantūrā studējošajiem ESF atbalstītā projekta nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/001 „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros” (turpmāk – Nolikums) un iesniedzot pieteikumu un tā pielikumus JVLMA Rektorātā, 109. kab.

Rektorāta apmeklētāju pieņemšanas laiki augustā, kad iesniedzami pieteikumi:

 • Otrdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00;
 • Trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00;
 • Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00

Dokumentācija, kas ir saistīta ar mērķstipendiju un studiju kvalitātes atbalsta pasākumu finansējumu piešķiršanas kārtību, un pieteikumu veidlapas atrodamas JVLMA mājas lapā šeit.


Pretendenta pieteikuma sagatavošana: pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz rakstisks projekta pieteikums uz A4 formāta lapām un tā kopija. Lapām jābūt numurētām un cauršūtām.

Pieteikums jāiesniedz 2 eksemplāros vienā aizlīmētā aploksnē ar norādi:
„ESF Projekta nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/001 - „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” mērķstipendiju piešķiršanas konkursam”
Adrese: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Rektorāts
K.Barona iela 1, 109. telpa
Rīga, LV – 1050

Pretendentam stipendijas pieteikumā jāietver:

 1. visiem pretendentiem: aizpildīta un pretendenta parakstīta pieteikuma anketa (Nolikuma 1. pielikums);
 2. Pirmā semestra doktorantiem: reflektanta eksaminācijas lapas kopiju un promocijas darba tēmas aizpildītu pieteikuma kopiju - kopijām jābūt apliecinātām ar norādi „kopija pareiza”;
 3. doktorantiem, kuri turpina studijas doktorantūrā: sekmju lapu kopijas par pēdējo pabeigto akadēmisko gadu un doktoranta atestācijas lapu kopijas par pēdējo pabeigto akadēmisko gadu - kopijām ir jābūt apliecinātām ar norādi „kopija pareiza”;
 4. visiem pretendentiem: nepieciešamo studiju kvalitātes atbalsta pasākumu apraksts nākamajam akadēmiskajam gadam, norādot sekojošu informāciju: plānotais atbalsta pasākums, plānotā atbalsta pasākuma apraksts, plānotā atbalsta pasākuma mērķis, norises termiņš, nepieciešamības pamatojums, plānotais JVLMA doktorantūrā studējošo skaits, kas piedalīsies pasākumā t.sk. mērķstipendiju saņēmēju skaits, sagaidāmie rezultāti, detalizētas pasākuma izmaksas;
 5. doktorantiem, kuri turpina studijas doktorantūrā: promocijas darba vadītāja rekomendācija;
 6. visiem pretendentiem: pretendenta pētnieciskās darbības raksturojošo rādītāju apraksts (Nolikuma 2.pielikums);
 7. pieteikuma satura rādītājs. 


DETALIZĒTU INFORMĀCIJU PAR PIETEIKUMU SAGATAVOŠANU SKATĪT NOLIKUMĀ!

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērties pie projekta vadītājas Ilonas Elstes - tel.: 26168477, e-pasts: ilona.elste@tvnet.lv, JVLMA 110. kabinets.


Ir izstrādātas Projekta „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” vadlīnijas finanšu un saturisko atskaišu par studiju kvalitātes atbalsta pasākumu finansējuma izlietojumu sagatavošanai. Iesniedzot atskaites par studiju kvalitātes atbalsta pasākumiem paredzēto finansējumu, lūdzam ņemt vērā vadlīniju norādījumus un atskaišu formas. Vadlīniju elektroniskā versija pieejama sadaļā „saistošie dokumenti”, kā arī pie projektu vadītājas Ilonas Elstes (tel.: 26168477, e-pasts: ilona.elste@tvnet.lv). Ja ir kādas neskaidrības gatavojot atskaites, lūdzam sazināties ar projekta vadītāju.

 

2009. gads

2009. gada 12. novembrī plkst. 10.45 203. kab. notiks atbalstīto doktorantu informatīvais seminārs par atskaitīšanās kārtību studiju kvalitātes atbalsta pasākumiem un citiem saistošajiem jautājumiem. Lūdzam ierasties visus mērķstipendijas saņēmējus!

ATGĀDINĀJUMS! Lūgums mēŗkstipendijas saņēmējiem izņemt savu līgumu eksemplārus pie projekta vadītājs Ilonas Elste 113. kab.


2009. gada 10. septembrī ir pieņemts lēmums Eiropas Sociālā fonda ietvaros atbalstīto doktorantu studiju kvalitātes atbalsta pasākumu finansēšanai. Par rezultātiem mērķstipendijas saņēmējus lūdzam interesēties pie projektu vadītājas Ilonas Elste 113. kab.


2009. gada 31. augustā ir noslēgti 7 mērķstipendiju piešķiršanas līgumi ar JVLMA doktorantiem Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta ietvaros.


2009.gada 27. augustā ir noslēdzies konkurss Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta ietvaros mērķstipendijas piešķiršanai JVLM doktorantiem. Projekta „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros 2009./2010. akadēmiskajā gadā tiks piešķirtas mērķstipendijas sekojošiem JVLMA doktorantiem:

 • Valdis Bernhofs
 • Dzintra Erliha
 • Jānis Petraškevičs
 • Guntars Prānis
 • Ieva Rozenbaha
 • Gundega Šmite
 • Terēze Zīberte-Ījaba

Mērķstipendiju rezerves pretendentu saraksts:

1. Zane Prēdele
2. Ieva Gintere
3. Rudīte Līvmane–Lindenbeka
4. Ieva Tihovska
5. Vita Stiģe
6. Indriķis Veitners


Laika posmā no 2009. g. 6. jūlija līdz š. g. 3. augustam JVLMA studenti var pieteikties doktorantūras studiju stipendijām ESF projekta „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros. Stipendijām var pieteikties, aizpildot stipendijas pretendenta projekta pieteikumu atbilstoši “Nolikumam mērķstipendiju piešķiršanai JVLMA doktorantūrā studējošajiem darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai„ projekta „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts” ietvaros” prasībām un iesniedzot pieteikumu un tā pielikumus JVLMA Rektorātā.

Rektorāta darba laiki:
6. jūlijs – 17. jūlijs (otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00);
20. jūlijs – 30. jūlijs (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 9.00 – 16.00);
1. augusts – 3. augusts (otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00).

Visa dokumentācija, kas ir saistīta ar mērķstipendiju un studiju kvalitātes atbalsta pasākumu finansējumu piešķiršanas kārtību atrodama šeit.

Pretendenta pieteikuma sagatavošana:

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz projekta pieteikums uz A4 formāta lapām un tā kopija. Lapām jābūt numurētām.

Pretendentam projekta pieteikumā jāietver:

 1. aizpildīta un pretendenta parakstīta pieteikuma anketa;
 2. sekmju apkopojums par pēdējo mācību semestri vai iestājeksāmenu pārbaudījumu rezultāti 1. kursa doktorantiem – sekmju lapas kopija ar norādi „kopija pareiza”;
 3. nepieciešamo studiju kvalitātes atbalsta pasākumu apraksts nākamajam akadēmiskajam gadam, norādot sekojošu informāciju: plānotais atbalsta pasākums, plānotā atbalsta pasākuma apraksts, plānotā atbalsta pasākuma mērķis, norises termiņš, nepieciešamības pamatojums, plānotais JVLMA doktorantūrā studējošo skaits, kas piedalīsies pasākumā t.sk. mērķstipendiju saņēmēju skaits, sagaidāmie rezultāti, detalizētas pasākuma izmaksas;
 4. promocijas darba vadītāja rekomendācija;
 5. pieteikuma satura rādītājs.

2009. gada 4. augustā ir starp Valsts Izglītības attīstības aģentūru un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju ir noslēgta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/001.


2009. gada 1. jūnijā JVLMA notika preses konference, kurā tika sniegta informācija par JVLMA iecerēm īstenot Eiropas Sociālā fonda atbalstītos projektus. Informācija presei.


2009. gada 13. maijā JVLMA esošajiem un topošajiem doktorantiem tiks organizēts seminārs par mēŗkstipendijas saņemšanas iespējām 2009./2010. akadēmiskajam gadam Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros.

aktualizēts: 28.09.2012 11:12