JVLMA.lv
Vadība » Studiju programmu direkcija

JVLMA Studiju programmu direkcija

Studiju programmu direkcija

Studiju programmu direkcija ir JVLMA struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē studiju programmu īstenošanas gaitu. Tā izveido, uztur un analizē informatīvo bāzi par studējošajiem, studiju programmām, programmu apguves sasniegumiem, kā arī sadarbībā ar studējošajiem, katedru un nodaļu vadītājiem nodrošina pašnovērtējuma ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.

Studiju programmu direkcija ir studējošo un mācībspēku lielākais palīgs daudzu ikdienas jautājumu risināšanā. Šeit var saņemt dažādas izziņas, kā arī iegūt jaunāko informāciju par studiju procesu, studiju programmu aktualitātēm u. tml.

Studiju programmu direkcijas vadītājs Toms Ostrovskis
e-pasts: toms.ostrovskis@jvlma.lv
101. kabinets
Tel.: 67223520 , mob.: 26487639
102. kabinets
Tel.: 67227184 , mob.: 26131790
Studiju programmu direktore,
ECTS koordinatore,
Maksas studiju nodaļas vadītāja
Studiju programmu direkcijas vadītāja vietniece 
darbā ar docētājiem,
Tālākizglītības nodaļas vadītāja
Irēna Baltābola 
e-pasts: irena.baltabola@jvlma.lv
Inese Gūte
e-pasts: inese.gute@jvlma.lv
Studiju programmu direkcijas
darba koordinētāja
Studiju programmu direkcijas vadītāja vietnieks 
darbā ar studējošajiem,
Bakalaurantūras nodaļas vadītājs
Ance Bētiņa
e-pasts: ance.betina@jvlma.lv
Ainars Šablovskis 
e-pasts: ainars.sablovskis@jvlma.lv
  Studiju programmu direkcijas vecākā izglītības metodiķe,
Maģistrantūras nodaļas vadītāja
  Kristīne Vecā
e-pasts: kristine.vecais@jvlma.lv
  Studiju programmu direkcijas lietvede
  Aleksandra Anohina
e-pasts: aleksandra.anohina@jvlma.lv

 

 

aktualizēts: 20.09.2016 13:23