JVLMA.lv
RPIVA studentiem un docētājiem

RPIVA studentiem

C-daļas kursu apguve 2017./2018. akadēmiskajā gadā noritēs sekojoši.


 

06. septembrī plkst. 14.10 Lielajā zālē aicinām uz informatīvu sanāksmi!


Studējošo tikšanās katedrās 1. septembrī plkst.13.00 noritēs sekojoši:

  • Vokālais pedagogs – 305. telpā doc.Zigrīda Krīgere un asoc. prof.Guntars Bernāts
  • Deju un ritmikas skolotājs – Baletzāle (137.telpa) asoc.prof.Zita Errs un doc.Sandra Vītola
  • Mūzikas skolotājs vispārizglītojošajā skolā – 205. telpā lekt.Edgars Vītols un asoc.prof.Guntars Bernāts
  • Populārās un džeza mūzikas skolotājs – 328. telpā doc.Indriķis Veitners un asoc.prof.Guntars Bernāts
  • Instrumenta spēles skolotājs – 231. telpā prof.Normunds Vīksne un asoc.prof.Guntars Bernāts

JVLMA pateicas RPIVA studējošajiem par izteikto vēlēšanos turpināt studijas JVLMA. Tā kā Akadēmiskās informācijas centrs studiju programmu licences izsniegs tuvākajā laikā, Studiju līgumus ar JVLMA būs iespējams slēgt no 14. augusta līdz 25. augustam darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 102. kabinetā.


 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas administrācija vēlas uzsvērt to, ka Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) studentiem Mūzikas akadēmijā tiks saglabātas tādas pašas tiesības un studiju iespējas, kā līdz šim. JVLMA aktīvi piedalās visos ar RPIVA reorganizāciju saistītajos procesos, ar mērķi nodrošināt studējošajiem ērtu, nepārtrauktu un kvalitatīvu studiju procesu. Laipni gaidām JVLMA!

Lai nodrošinātu studiju procesa nepārtrauktību un optimizētu saistību pārņemšanu no RPIVA, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija lūdz studējošos aizpildīt šo iesniegumu. Ja tuvākajā laikā plānots akadēmiskais atvaļinājums, lūdzam iesniegumu aizpildīt pirms aiziešanas atvaļinājumā, lai augstskolas varētu sakārtot dokumentu nodošanu/pārņemšanu studējošajiem maksimāli izdevīgā veidā.

Lūdzam visus interesējošos jautājumus uzdot JVLMA forumā, lai maksimāls studējošo skaits varētu iepazīties ar atbildēm uz tiem. Savukārt, ja jautājums satur sensitīvus datus vai ir ļoti šauri specializēts, lūdzam rakstīt e-pastu Studiju programmu direkcijas vadītāja vietniekam darbā ar studējošajiem - e-pasts: ainars.sablovskis@jvlma.lv

2017. gada 23. maijā JVLMA rektors ar rīkojumu "Par RPIVA pārņemamo studējošo Līguma par studijām JVLMA un līguma pielikuma formas apstiprināšanu" apstiprinājis sekojošu Studējošā līguma paraugu un līguma pielikuma paraugu.


Atbilde uz RPIVA 03.05.2017. vēstulē Likvidācijas komisijai uzdotajiem jautājumiem.

Jautājums: Kāds iemesls un pamatojums ir deju un mūzikas pedagoģijas programmu sadalījumam starp LU un JVLMA? Pēc būtības visām programmām vajadzētu pāriet vienas augstskolas pārziņā, jo visas norādītās programmas ietilpst jomā “Izglītība, pedagoģija, sports”.
Atbilde: Programmas tika sadalītas, ņemot vērā nozaru specializācijas programmu īstenošanu. JVLMA īsteno mākslas virziena visu līmeņu mūzikas un horeogrāfijas studiju programmas, līdz ar to deju un mūzikas pedagoģijas bakalaura un maģistra studiju programmas nonāk JVLMA pārziņā, bet studiju programma ar nosaukumu “Skolotājs” ir nodota LU (t.sk. specializācija “Deju pedagogs”).

Jautājums: Kādi JVLMA lēmumi garantē, ka mūzikas un dejas pedagoģijas programmas tiks pārņemtas pilnībā, atbilstoši esošajam studiju programmu saturam, prasībām un īstenošanas plāniem?
Atbilde: To negrozāmi garantē Ministru kabineta rīkojuma Nr. 164 “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju” 3. punkta prasības un JVLMA Senāta lēmums.

Jautājums: Vai ir kādā no JVLMA lēmumiem norādīts, ka atbilstoši ministru kabineta rīkojuma Nr.164 tiks saglabātas esošās budžeta studiju vietas RPIVA studentiem, un līdz ar to, vai tiks īstenota rotācija tikai RPIVA studentu vidū? 
Atbilde: Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 164 “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju” 3. punkta prasībām, tiek saglabātas esošās budžeta studiju vietas RPIVA studentiem, kā arī visi noteikumi, kuri attiecas uz RPIVA pārņemtajiem studējošajiem, tai skaitā attiecībā uz rotāciju.

Jautājums: Vai JVLMA paredz uzņemšanu 1. kursā budžeta / maksas vietās 2017./2018. studiju gadā arī bijušajās RPIVA bakalaura un maģistra mūzikas un dejas pedagoģijas programmās?
Atbilde: Ņemot vērā IZM nostāju, JVLMA nav paredzēta uzņemšana 2017./2018. akadēmiskajam gadam RPIVA bijušajās bakalaura un maģistra mūzikas un deju pedagoģijas programmās.

Jautājums: Kā un kur tiks uzsākts jaunais studiju gads 1. septembrī, ja RPIVA pastāv līdz 1. oktobrim?
Atbilde: Studiju gads ar Zinību dienas / Akadēmiskā gada atklāšanas pasākumu 1. septembrī tiks uzsākts JVLMA. Informācija par šo pasākumu būs pieejama JVLMA mājaslapā aptuveni augusta vidū.

Jautājums: Kā tiks nodrošināta vispārējo, pedagoģijas un psiholoģijas, kā arī informācijas tehnoloģiju studiju kursu īstenošana, ņemot vērā to, ka studiju programmu saturs bija vienāds visām RPIVA skolotāju programmām un, ka no pagājušā studiju gada tiek īstenots moduļos?
Atbilde: Šo jautājumu risinās JVLMA Studiju programmu direkcija, plānojot nodarbību sarakstus, kā arī ņemot vērā studējošo iesniegumu skaitu studijām JVLMA.

Jautājums: Kurās telpās tiks īstenotas bijušās RPIVA studiju programmas?
Atbilde: Bijušās RPIVA studiju programmas galvenokārt tiks organizētas Latvijas Universitātes no RPIVA pārņemtajās telpās.

Jautājums: Kad un kā tiks pārslēgti darba līgumi ar JVLMA mūzikas un dejas pedagoģijas programmās strādājošajiem docētājiem?
Atbilde: RPIVA darba līgumi tiks pārslēgti saskaņā ar 15.05.2017. apstiprināto (IZM Rīkojums Nr.197) “Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidācijas rīcības plānu” – t.i. līdz 2017. gada 31. augustam.

Jautājums: Kā tiks nodrošināts emeritus docētāju finansiāls atbalsts turpmāk?
Atbilde: JVLMA rīcībā nav papildu resursu emeritus docētāju finansiālam atbalstam. Pēc JVLMA normatīvajiem aktiem, emeritus docētājiem tiek nodrošināta samaksa par veikto darbu, kā ikvienam akadēmiskā personāla loceklim.

Jautājums: Vai tiks nodrošināta studiju, bakalaura, maģistra darbu izstrāde pie esošajiem darbu vadītājiem, jo pastāv atšķirības RPIVA un JVLMA studentu zinātnisko darbu satura un izstrādes prasībās? RPIVA zinātniski pētniecisko darbu izstrādes prasības studentiem ir pietuvinātas LU prasībām, tā sekmējot mūzikas un dejas pedagoģijas nozares attīstību.
Atbilde: JVLMA nodrošinās RPIVA studējošo studiju, bakalaura un maģistra darbu izstrādi pie esošajiem darbu vadītājiem.

Jautājums: Kā tiks nodrošināta IZM augstskolu apvienošanas pamatojumā norādītā prasība: “Pedagoģijas jomas resursus papildināt ar citu akadēmisko jomu resursiem, lai radītu iespēju sasaistīt pedagoģijas jomas studijas ar studijām sociālajās, humanitārajās un eksaktajās jomās, veidojot konceptuāli jaunu skolotāju izglītības sistēmu”?
Atbilde: Ņemot vērā to, ka JVLMA īsteno mākslas virziena visu līmeņu mūzikas un horeogrāfijas studiju programmas, RPIVA programmu pievienošana JVLMA sekmēs specializācijas nozaru sasaisti ar pedagoģiju.

Jautājums: Kā tiks nodrošināta RPIVA esošo māksliniecisko kolektīvu darbība (sieviešu koris BALTA, deju kolektīvs PĒRLE, kamerorķestris GAUDEAMUS ORCHESTRA,RPIVA bigbends), jo visi kolektīvi īsteno arī studiju programmu uzdevumus?
Atbilde: Ņemot vērā vienošanos ar LU, RPIVA mākslinieciskos kolektīvus pārņems Latvijas Universitāte.

Jautājums: Līdz šim arī RPIVA absolventi ir devuši būtisku ieguldījumu Dziesmu un deju svētku īstenošanā, veiksmīgi vadot koru, orķestru un deju kolektīvus. Kā tiek stratēģiski domāts par nozaru pedagoģijas (mūzikas un dejas) turpmāko attīstību Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanas kontekstā?
Atbilde: JVLMA jau 50 gadus piedalās visās Dziesmu un deju svētku nodrošināšanas aktivitātēs. Arī JVLMA tiek īstenotas mūzikas skolotāju studiju programmas un horeogrāfijas studiju programmas, kuru studējošie aktīvi piedalās ar svētkiem saistītajās aktivitātēs.

aktualizēts: 31.01.2018 09:55