JVLMA.lv
Projekti » ESF projekti

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 17. augustā parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) projekta “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr.8.2.1.0/18/I/001 (turpmāk – Projekts) ieviešanu.

Projekta īstenošanas periods 01.06.2018. – 31.12.2022.

Projekta mērķis ir pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas, mākslas skolotājs” un “42.  Mūzikas, dejas, mākslas, literatūras un kultūras studiju skolotājs” jaunveide atbilstoši pedagoga profesijas standartam, nodrošinot augstākās izglītības Latvijā resursu efektīvu koplietošanu un mazinot pedagoģijas studiju programmu fragmentāciju.

JVLMA īstenos projektu sadarbībā ar sadarbības partneriem: Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti.

Projekta kopējie izdevumi 305 006.00 EUR, t.sk. ESF finansējums 259 255.10 EUR, valsts budžeta finansējums 45 750.90 EUR.

 

 

Projekts  "Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" nr. 8.2.3.0/18/A/013

2018. gada 3. oktobrī ir parakstīta vienošanās starp  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (turpmāk - JVLMA) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" nr. 8.2.3.0/18/A/013 ieviešanu.
 
Projekta mērķis ir pilnveidot JVLMA studiju programmu tematiskajās jomās “Mākslas” un "Izglītība" satura kvalitāti, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku JVLMA pārvaldību un JVLMA attīstības stratēģijas ieviešanu. 

 

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 
1. Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
2. JVLMA organizatoriskās un pārvaldības struktūras pilnveide;
3. JVLMA kvalitātes vadības pilnveide; 
4. JVLMA visaptverošas pārvaldības informācijas sistēmas izveide;
5. JVLMA vadības personāla kompetenču pilnveide;
6. Projekta vadība un īstenošana; 
7. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. 

Projekta finansējuma saņēmējas ir JVLMA, kas īstenos projektu laika posmā no 2018. gada oktobra - 2023. gada jūnijam. 
Projekta kopējais finansējums ir 777 800,00 eur, t.sk. ESF 661 130,00 eur un valsts budžeta finansējums 116 670,00 eur.

 

 

 

Projekts “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001

 

2018. gada 1.novembrī ir parakstīta vienošanās starp  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (turpmāk - JVLMA) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ieviešanu.

Projekta mērķis ir stiprināt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstāko izglītības institūciju akadēmisko personālu kvalitatīvas pedagoģiskās izglītības nodrošināšanai mūzikā, mākslā, dejā, literatūrā un kultūras studijās.

Projekta finansējuma saņēmējs ir JVLMA, kas īstenos projektu laika posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim.

Projekta kopējie izdevumi 326 189,41 EUR, t.sk. ESF finansējums 277 261,00 EUR, valsts budžeta finansējums 48 928,41 EUR.

 

 

2019.gada 16.janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) Senāta sēdē tika apstiprināts Attīstības projektu uzraudzības padomes nolikums, kuras darbības mērķis ir veicināt JVLMA attīstību atbilstoši JVLMA Attīstības stratēģijā 2016. - 2020. gadam noteiktajam. Attīstības projektu uzraudzības padomes galvenie uzdevumi ir sniegt priekšlikumus JVLMA attīstības stratēģijas ieviešanas procesam kopumā un JVLMA attīstības projektu veiksmīgai ieviešanai.

Attīstības projektu uzraudzības padomes sastāvā būs JVLMA vadības, studējošo un akadēmiskā personāla pārstāvji, kā arī mūzikas jomas atzīti profesionāļi un nozares profesionālo organizāciju pārstāvji.

Uz 2019. gada sākumu JVLMA ir atbalstīti un tiek īstenoti trīs attīstības projekti: “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr.8.2.1.0/18/I/001, “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr.8.2.3.0/18/A/013, “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr.8.2.2.0/18/I/001.

 

 

2019. gada 9. aprīlī ir noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju par projekta  Nr.8.2.1.0/18/A/009 “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” īstenošanu.

Projekta "Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide" mērķis ir kopīgās profesionālā doktora studiju programmas Mākslās izstrāde un ieviešana, stiprinot mākslu augstskolu resursu koplietošanu un mazinot studiju programmu fragmentāciju. Projektu īstenos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju. 

Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas darbības: 
1.Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” izstrāde un licencēšana;
2.Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” aprobācija; 
3. Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” akreditācija; 
4. Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” starptautiskā publicitāte; 
5. Projekta vadība un īstenošana; 
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi. 

Projekta kopējais budžets 100 000,00 EUR (t.sk. ESF finansējums 85 000,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 15 000, 00 EUR). 

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim (noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu), sasniedzot sekojošus rezultātus: 1 kopīga doktorantūras studiju programma, kuras izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts un kura saņēmusi EQAR aģentūras akreditāciju.

 

 

aktualizēts: 13.04.2019 19:12