JVLMA.lv
Pētniecība » Projekti

Sakrālās mūzikas mantojuma izpēte Latvijas luterāņu baznīcās

Latvijas mūzikas vēstures pētījuma sagatavošanai un izdošanai

 

 

Projekts izstrādāts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, līgums 2018-1-KMA100-P 

 

Projekta norises laiks: 3.04.–31.10.2018.

 

Projekta vadītāja: Prof. Dr. Lolita Fūrmane

Projekta līdzstrādnieki: Dr. Zane Prēdele, Dr. Ieva Rozenbaha,  Dr. Ilze Šarkovska-Liepiņa, JVLMA doktorante Kristiāna Vaickovska, JVLMA studentes Gunda Miķelsone un Anna Marta Burve  

 

Projekts izstrādāts un īstenots ciešā saiknē ar Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma pētniecību. Projekta ietvaros tika dokumentēti un sistematizēti saglabājušies sakrālās mūzikas materiāli vairākās Latvijas luterāņu baznīcās, kas ir būtisks izziņas avots perspektīvā izstrādājamās Latvijas mūzikas vēstures (īpaši 19. gs. un 20. gs. sākuma vēstures) padziļinātam pētījumam. Apsekojot aptuveni 15 luterāņu dievnamus dažādos Latvijas reģionos, tika radīts pirmreizējs kopsavilkums šajos dievnamos atrodamajām muzikālijām un dziesmu grāmatām no senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Patlaban dokumentētais materiāls iegūts Rīgas Jēzus un Svētā Pāvila, Jelgavas Svētās Annas un Svētā Jāņa, Slokas, Smiltenes, Palsmanes, kā arī Talsu evaņģēliski luteriskajās baznīcās. Dažos gadījumos materiāls no baznīcām nokļuvis tuvējās apkārtnes muzejos – piem., Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā Kalna Ziedi un Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, kur tas šodien tiek rūpīgi uzglabāts un ir pieejams plašākai sabiedrībai.

Projekta ietvaros dokumentētais materiāls aptver ap 330 iespiesto muzikāliju un dziesmu grāmatu vienību, bez tam 25 rokrakstu vienības. Iegūtie dati ir sistematizēti katalogā, tuvāk skat. šeit. To iecerēts nākotnē papildināt.

Katalogs veidots, ņemot par pamatu dažādas materiāla atrašanās vietas, kas sakārtotas alfabētiski. Informācija sistematizēta pēc materiāla tipa (izdevums vai rokraksts) un hronoloģiskā principa. Muzikāliju un dziesmu grāmatu nosaukumi tabulās ir sniegti oriģinālajā pieraksta versijā – resp., atainoti tajā ortogrāfijā un leksikogrāfiskajā izteiksmē, kādā tie savulaik radīti un izdoti. Augšrakstā dažkārt ievietotais cipars pie izdevuma gada norāda attiecīgā izdevuma kārtas skaitli – piem., 1850nozīmē konkrētās grāmatas vai muzikālijas sesto izdevumu. Izdevuma vieta, kā arī pats izdevējs (institūcija vai persona) atainoti mūsdienu valodnieciskajā formā. Attiecībā uz vācu vai citu tautu īpašvārdiem ievēroti akadēmiskajā praksē aprobētie transliterācijas paņēmieni. Iekavās norādīta īpašvārda oriģinālā rakstība, lai to varētu viegli un nemaldīgi identificēt. Atsevišķos gadījumos no projektā iesaistīto pētnieku puses sniegti īpašvārdu vai datu precizējumi kvadrātiekavās. Īpašas ziņas atspoguļotas tabulas divās pēdējās ailēs. Tās ir ziņas, kas attiecas uz personu atstātajām piezīmēm un autogrāfiem vai arī pieejamajiem izdevuma eksemplāriem, to tipogrāfisko, māksliniecisko un iesējuma īpatnību.

Projekta īstenotāji pateicas par atbalstu un palīdzību

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja Kalna Ziedi vadītājai Dzintrai Cepurei un Galvenajai krājuma glabātājai Ilzītei Ozoliņai,

Cesvaines muzeja vadītājai Daigai Matrozei, 

Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes ērģelniecei Gundegai Dūdai-Dzenei,

Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskās draudzes ērģelniecei Mārai Ansonskai,

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenajai krājuma glabātājai Laimai

Garajai,

Palsmanes pamatskolas skolotājai Ilvai Pētersonei,

Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģelniecei Vitai Kalnciemai,

Rīgas Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģelniekam Andžejam Rancēvičam,

Slokas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes mācītājam Aivaram Gusevam,

Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģelniecei Ingai Rācenei,

Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģelniekam Raimondam Felšam

aktualizēts: 04.12.2018 11:21