JVLMA.lv
Studijas

Studijas JVLMA 

JVLMA īsteno valsts akreditētas bakalaura, maģistra un doktora pilna laika studiju programmas (kopā 13) ar vairākām apakšprogrammām, dažādām specializācijām un profiliem. Augstskolas un visu studiju programmu pirmā akreditācija notika 2001. gada novembrī.

Studējošo rokasgrāmata

JVLMA studējošo rokasgrāmata (PDF aktualizēts 01.09.2017.)

Aktuālā informācija

- Pamatojoties uz JVLMA Studējošo iekšējās kārtības noteikumiem un Studiju līgumiem, studējošajiem jāiesniedz ziņas par izmaiņām personas apliecinošajos dokumentos (pasēs, dzīves vietas deklarācijās) Studiju programmu direkcijā, 101.telpā.

C-daļas un B-daļas studiju kursu apguve

Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei

Ar JVLMA Zinātniskās padomes 7. oktobra sēdes lēmumu tika apstiprināti jauni „Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei”. Norādījumi sniedz ieskatu akadēmisko darbu veidos, struktūrā, darbu noformējuma principos, darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas nosacījumos, kā arī piedāvā noformējuma paraugus.

Valsts pārbaudījuma Maģistra diplomreferāta aizstāvēšana norise

Valsts pārbaudījuma Maģistra diplomreferāta aizstāvēšana norise 2017.gada 17., 18. un 19. janvārī 120.klasē notiks šādā secībā.

Valsts pārbaudījums - diplomeksāmeni "Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā" un "Metodika"

aktualizēts: 07.03.2018 18:56