JVLMA.lv
Studijas

Studijas JVLMA 

JVLMA īsteno valsts akreditētas bakalaura, maģistra un doktora pilna laika studiju programmas (kopā 13) ar vairākām apakšprogrammām, dažādām specializācijām un profiliem. Augstskolas un visu studiju programmu pirmā akreditācija notika 2001. gada novembrī.

Studējošo rokasgrāmata

JVLMA studējošo rokasgrāmata (PDF aktualizēts 01.09.2017.)

Aktuālā informācija

- Pamatojoties uz JVLMA Studējošo iekšējās kārtības noteikumiem un Studiju līgumiem, studējošajiem jāiesniedz ziņas par izmaiņām personas apliecinošajos dokumentos (pasēs, dzīves vietas deklarācijās) Studiju programmu direkcijā, 101.telpā.

C-daļas un B-daļas studiju kursu apguve

Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei

Ar JVLMA Zinātniskās padomes lēmumu apstiprināti „Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei”. Norādījumi sniedz ieskatu akadēmisko darbu veidos, struktūrā, darbu noformējuma principos, darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas nosacījumos, kā arī piedāvā noformējuma paraugus.

Valsts pārbaudījums - diplomeksāmeni "Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā" un "Metodika"

 

Vispārizglītojošo studiju kursu moduļi bakalaura studiju programmās

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra sadarbībā ar Studiju programmu direkciju izstrādājusi modulārās izglītības pilotprojektu JVLMA īstenoto profesionālo bakalaura studiju programmu A blokos, konsolidējot studiju kursus Latviešu valodas kultūra, Ievads kultūras analīzē, Uzņēmējdarbības pamati, Literatūras vēsture, Mākslas vēsture, Filosofija un estētika, Svešvaloda trijos moduļos: Kultūra sabiedrībā (9 LV KP), Komunikācija profesionālajā vidē (5 LV KP) un Uzņēmējdarbība (6 LV KP), un izveidojot izvēles tematisko daļu katalogu.

Moduļi paredz tematisko daļu izvēli no kataloga, nodrošinot studējošajiem iespējas iegūt nepieciešamos kredītpunktus, apgūstot tādas tematiskās daļas, kuras atbilst studējošo individuālām profesionālām vajadzībām. Moduļu izstrāde noritējusi atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (Nr.512, 26.08.2014.).

Informācija par izvēles periodu un galīgo termiņu izvēļu veikšanai tiek nodrošināta JVLMA e-pastā un mājaslapā. Ja studējošais nav izvēlējies tematiskās daļas noteiktajā periodā, tad viņš/viņa tiek pievienota grupām, kurām nepieciešams piepildījums.

Moduļu un tematisko daļu apraksti
1.  Kultūra sabiedrībā
2.  Uzņēmējdarbības pamati
3.  Komunikācija profesionālajā vidē

aktualizēts: 14.07.2018 16:54