JVLMA.lv
Studijas » Citas studiju iespējas

 Tālākizglītība, maksas studijas un klausītāji

Līdzās akreditētām studiju programmām, JVLMA ieinteresētajām personām piedāvā vēl arī citas studiju formas.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) aicina pretendentus ar profesionālo augstāko izglītību mūzikas/dejas vai mākslas nozarē un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kā arī ar profesionālo vidējo izglītību mūzikas/dejas vai mākslas nozarē un attiecīgu profesionālo kvalifikāciju, un pretendentus ar līdztekus pamatizglītībai un vispārējai vidējai izglītībai apgūtu profesionālās ievirzes mūzikas/dejas vai mākslas izglītības programmu līdz 18. aprīlim pieteikties IZM saskaņotā 72 stundu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā pedagoģijā „ Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs”

Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi NR. 8.5.3.0/16/I/00" ietvaros Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas tālākizglītības programmu mērķi ir sniegt iespējas mūzikas/mākslas vai horeogrāfijas nozares augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem iegūt tiesības veikt pedagoģisko darbu profesionālajās izglītības iestādēs, sekmēt augstas raudzes radošo speciālistu iesaisti izglītojošās darbības vidē, kā arī, sekmējot personu iepriekšējā izglītībā ieguldīto valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu, sniegt iespējas mūzikas, mākslas un horeogrāfijas vidusskolu absolventiem iegūt tiesības atbilstoši iepriekšējā izglītībā iegūtajai kvalifikācijai mācīt profesionālās ievirzes izglītības mūzikas vai dejas, vai mākslas izglītības programmu mācību priekšmetus, nodrošinot pedagoģiskā sastāva atjaunošanu un atlasi profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestādēs.

Programmas dalībnieki saņems aktuālāko informāciju par novitātēm pedagoģijā, psiholoģijā, izglītības procesu plānošanā, likumdošanā un informācijas tehnoloģiju izmantojumā izglītības jomā, kā arī prakses nodarbību ietvaros sadarbosies ar vadošajiem JVLMA profesionālo studiju kursu mācībspēkiem mācībstundu vērošanā, analīzē, stundu plānojuma un satura izstrādēs procesos.

Pieteikumus pedagogi aicināti iesniegt elektroniski JVLMA mājaslapā līdz 2018. gada 26. septembrim, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu un pievienojot nepieciešamo dokumentu kopijas - https://ej.uz/jp2w. Plašāka informācija par programmu norisi atrodama šeit. Tālākizglītības programmu aktivitātes plānotas piektdienās un sestdienās no 19.10.2018. līdz 24.11.2018.

Programmas apguve pretendentiem tiks finansēta Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi NR. 8.5.3.0/16/I/00" ietvaros.

Linda Tupiņa
JVLMA Tālākizglītības nodaļas vadītāja
+371 67227184
linda.tupina@jvlma.lv


 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES B PROGRAMMAS 

JVLMA aicina interesentus pieteikties profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmās “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājs” (pedagoga tiesību ieguvei) un „Iegūtās kvalifikācijas cita mūzikas instrumenta skolotājs profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu mūzikas izglītības iestādēs”. Pēc programmu apguves kursu klausītājiem tiek izsniegti JVLMA Tālākizglītības sertifikāti.

Mērķauditorija:

 

MAKSA PAR B PROGRAMMAS APGUVI

“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājs” 85h apjomā:

1 klausītājam

5 cilvēku grupa*

10 cilvēku grupa*

15 cilvēku grupa*

EUR 794,91

EUR 328,53

EUR 283,87

EUR 268,99

 

“Profesionālās un interešu izglītības mūzikas/horeogrāfijas/mākslas skolotājs” 76h apjomā:

1 klausītājam

5 cilvēku grupa*

10 cilvēku grupa*

15 cilvēku grupa*

EUR 707,87

EUR 307,17

EUR 269,49

EUR 256,92

 

“Iegūtās kvalifikācijas cita mūzikas instrumenta skolotājs profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu mūzikas izglītības iestādēs” 98 stundu apjomā:

1 klausītājam

5 cilvēku grupa*

EUR 719,27

EUR 620,07

*Maksa vienam klausītājam 

Programmas ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotas 2014. gada 22. oktobrī.
Kursu norises vieta: JVLMA telpas, Rīgā (Kr. Barona ielā 1) sestdienās no 9.00 līdz 18.00.
Kursu plānotais sākuma laiks: pēc individuālas vienošanās.
Pieteikšanās kursiem: pieteikuma forma.
Informācija: Inese Gūte, tel.67227184, e-pasts inese.gute@jvlma.lv

 

B PROGRAMMU APGUVE PA BLOKIEM

JVLMA piedāvā iespējas apgūt atsevišķus Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmu tematiskos blokus, atbilstoši IZM saskaņotajām programmām. Pēc tematisko bloku apguves kursu dalībniekiem tiek izsniegti JVLMA Tālākizglītības izziņas.

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājs” 85h:

Pedagoģijas un psiholoģijas bloks 30 stundu apjomā
Metodikas bloks 22 stundu apjomā
Izglītības vadības, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju bloks 14 stundu apjomā
Pedagoģiskās prakses bloks 19 stundu apjomā

Profesionālās un interešu izglītības mūzikas/horeogrāfijas/mākslas skolotājs” 76h:

Pedagoģijas un psiholoģijas bloks 20 stundu apjomā
Metodikas bloks 20 stundu apjomā
Izglītības vadības, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju bloks 18 stundu apjomā
Pedagoģiskās prakses bloks 18 stundu apjomā

 

MAKSA PAR TEMATISKO BLOKU APGUVI (EUR)

“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājs” 85h apjomā:

Klausītāju skaits grupā:

1

3*

5*

10*

15*

Pedagoģijas, psiholoģijas bloks

360,56

 -

107,47

75,84

65,29

Metodikas bloks

211,90

102,77

 -

 -

Izglītības vadības bloks

174,40

 -

70,24

57,22

52,88

Pedagoģiskās prakses bloks

159,65

 -

 -

 -

*Maksa vienam klausītājam

“Profesionālās un interešu izglītības mūzikas/horeogrāfijas/mākslas skolotājs” 76h apjomā:

Klausītāju skaits grupā:

1

3*

5*

10*

15*

Pedagoģijas, psiholoģijas bloks

256,56

89,07

68,14

61,16

Metodikas bloks

196,00

96,80

 -

Izglītības vadības bloks

213,71

79,70

62,95

57,37

Pedagoģiskās prakses bloks

153,20

 -

 -

*Maksa vienam klausītājam

Kursu norises vieta: JVLMA telpas, Rīgā (Kr. Barona ielā 1) sestdienās no 9.00 līdz 18.00.
Kursu plānotais sākuma laiks: pēc individuālas vienošanās.
Pieteikšanās kursiem: pieteikuma forma.
Informācija: Inese Gūtetel.67227184, e-pasts inese.gute@jvlma.lv

 

Studiju kursu apmeklēšana klausītāju statusā no citām augstskolām

Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti, Latvijas Tehnisko universitāti un Daugavpils universitāti, JVLMA uzņem klausītājus grupu nodarbībās. Klausītāji, pamatojoties uz iesniegumu noteiktā kārtībā reģistrējas konkrētu studiju kursu apguvei un pilda studiju kursu akadēmiskās saistības. 

Klausītāja pieteikuma veidlapa pieejama lejupielādei šeit

Procedūras apraksts kārtībai, kādā augstskolas students ir tiesīgs klausīties lekcijas klausītāja statusā citā augstskolā (21.06.2012.) pieejams šeit (38. dokuments).

Grupu nodarbību izvēle veicama, balstoties aktuālajos studiju plānos un lekciju sarakstos, kuri pieejami JVLMA mājas lapas sadaļā "Studijas". Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumus apmeklēt studiju kursus klausītāju statusā izskata un akceptē vai noraida attiecīgo katedru vadītāji. JVLMA pieņem iesniegumus, kurās kursu izvēli ar parakstu apstiprinājušas sadarbības augstskolu amatpersonas.

aktualizēts: 20.09.2018 16:57