JVLMA.lv
Vadība » Rektors

JVLMA rektors

Rektors ir Akadēmijas augstākā amatpersona, kas īsteno Akadēmijas vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Akadēmiju.

Rektoru Akadēmijas Satversmes sapulce ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, atbilstoši Akadēmijas Senāta apstiprinātajam nolikumam par Rektora vēlēšanām. Akadēmijā par Rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir mākslas zinātņu doktora zinātniskais grāds. Nedēļu laikā pēc rektora vēlēšanām Satversmes sapulces priekšsēdētājs informē Izglītības un zinātnes ministriju par rektora vēlēšanu rezultātiem. Kārtējās Rektora vēlēšanas Akadēmija rīko vismaz vienu mēnesi pirms Rektora pilnvaru izbeigšanās. Līdz jaunievēlētā rektora apstiprināšanai Ministru kabinetā Rektora pienākumus pilda iepriek­šējais rektors. Akadēmijas Satversmes sapulcē ievēlēto Rektoru apstiprina Ministru kabinets. Rektors amata pienākumus sāk pildīt pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā. Ja rektors netiek apstiprināts, Satversmes sapulce divu mēnešu laikā atkārtoti organizē rektora vēlēšanas. Līdz atkārtotajās vēlēšanās ievēlēta rektora apstiprināšanai rektora pienākumus pilda Kultūras ministrijas izvirzītais un Ministru kabineta ieceltais Akadēmijas rektora vietas izpildītājs.

Ja Rektors pēc paša vēlēšanās beidz pildīt amatu pirms termiņa beigām, kā arī ja Rektors tiek atcelts no amata, Ministru kabinets ieceļ Kultūras ministrijas izvirzītu rektora vietas izpildītāju, kas pilda Rektora pienākumus līdz jaunā rektora apstiprināšanai. Rektoru atceļ no amata Ministru kabinets pēc Akadēmijas Senāta vai Kultūras ministrijas ierosinājuma, ja Rektora darbībā konstatēti Satversmes vai citu normatīvo aktu pārkāpumi. Rektora atcelšanas ierosināšanai ir nepieciešams vairāk nekā puse balsu no Akadēmijas Satversmes sapulces balsu kopskaita. Rektors veicina augstskolas attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību ievērošanu.

Rektors atbild par Akadēmijas darbības atbilstību Latvijas Republikas likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un Akadēmijas Satversmei; atbild par Akadēmijā iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un īstenotās mākslinieciskās jaunrades kvalitāti; nodrošina Akadēmijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī Akadēmijas mantas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu; personiski atbild par Akadēmijas finansiālo darbību.

Rektora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību personas, kuras nav Akadēmijas personāls, var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Guntars Prānis
Rektors
profesors Guntars Prānis
Tel.: 67228684
e-pasts: academy@jvlma.lv

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors profesors Guntars Prānis 2015. gadā ieguvis mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu par promocijas darbu “Rīgas misāles dziedājumi viduslaiku Eiropas gregorisko tradīciju kontekstā”.    
    Studējis seno mūziku Austrijā, Vācijā un Šveicē, īpaši pievēršoties viduslaiku mūzikai. Guntars Prānis ir daudzu publikāciju autors un pieprasīts lektors dažādos senās mūzikas kursos un konferencēs Latvijā un ārzemēs. Studējis pie nozīmīgākajiem gregoriskā korāla speciālistiem G.Joppiha, J.B.Gošla, A.Turko, F.Prasla. Starptautiskās Gregoriskā korāļa pētniecības asociācijas (AISCGre) biedrs.
    Guntars Prānis ir senās mūzikas ansambļa "Schola Cantorum Riga" dibinātājs un vadītājs, ar ko veic aktīvu koncertdarbību Latvijā un ārzemēs (Austrija, Vācija, Beļģija, Norvēģija, Somija, Polija, Igaunija u.c.), kā arī ir ieskaņoti neskaitāmi mūzikas ierakstu albumi (par CD "Rīgas mesa" saņemta Latvijas Ierakstu gada balva). Par spilgtu koncertdarbību 2016. gadā ansamblis nominēts Latvijas Lielajai Mūzikas balvai.

 

aktualizēts: 20.03.2018 12:29