JVLMA.lv
Vadība » Satversmes sapulce

JVLMA Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir Akadēmijas personāla augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Sapulce pieņem un izdara grozījumus Akadēmijas Satversmē, ievēlē un atceļ Rektoru, noklausās un vērtē Rektora pārskatu, ievēlē Senātu un atceļ tā locekļus, ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus, apstiprina Satversmes sapulces, Senāta, Revīzijas komisijas, Akadēmiskās šķīrējtiesas un Rektora vēlēšanu nolikumus, noklausās un vērtē Senāta pārskatu, pieņem lēmumus par tā darbību, izskata un izlemj konceptuālus Akadēmijas darbības un attīstības jautājumus.

Akadēmijas Satversmes sapulci 40 personu sastāvā ievēlē uz trīs gadiem. Proporcionālas pārstāvniecības nodrošināšanai personāla pārstāvju grupas, aizklāti balsojot, ievēlē: 24 pārstāvjus no akadēmiskā personāla, 8 - no studējošajiem, 8 - no vispārējā personāla. Satversmes sapulces pārstāvi var at­saukt tā personāla grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulces pārstāvis ir atsaukts, ja par tā atsaukšanu nobalso ne mazāk kā 75 procenti no personāla, kuram ir tiesības ievēlēt attiecīgo Satversmes sapulces pārstāvi. Satversmes sapulces pārstāvja atsaukšanas gadījumā attiecīgā personāla grupa ievēlē jaunu Satversmes sapulces pārstāvi. Satversmes sapulci sasauc Rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā. Satversmes sapulces sēde tiek sasaukta arī tad, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa sapulces pārstāvju. Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kuru, tāpat kā viņa vietnieku un sekretāru, ievēlē Satversmes sapulces locekļi. Satversmes sapulces lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā desmit dienu laikā pēc to pieņemšanas. Satversmes sapulce savu darbību izbeidz, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju. Satversmes sapulces nolikums

2015. gada maijā akadēmijas struktūrvienībās ievēlētais Satversmes sapulces sastāvs (trīs gadu pilnvaru laiks no 2015. gada 17. jūnija):

1 Anda Beitāne akadēmiskais personāls
2 Valdis Bernhofs /priekšsēdētājs/ akadēmiskais personāls
3 Aira Birziņa /priekšsēdētāja vietnieks/ akadēmiskais personāls
4 Jeļena Bugajenko akadēmiskais personāls
5 Ieva Dzērve akadēmiskais personāls
6 Viesturs Gailis akadēmiskais personāls
7 Andžella Goba akadēmiskais personāls
8 Liene Andreta Kalnciema akadēmiskais personāls
9 Juris Kalnciems akadēmiskais personāls
10 Jānis Kudiņš akadēmiskais personāls
11 Māris Kupčs akadēmiskais personāls
12 Guntis Kuzma akadēmiskais personāls
13 Aldis Liepiņš akadēmiskais personāls
14 Irēna Nelsone akadēmiskais personāls
15 Līga Norde akadēmiskais personāls
16 Sergejs Osokins akadēmiskais personāls
17 Jānis Retenais akadēmiskais personāls
18 Artis Sīmanis akadēmiskais personāls
19 Agne Sprūdža akadēmiskais personāls
20 Arigo Štrāls akadēmiskais personāls
21 Andris Vecumnieks akadēmiskais personāls
22 Indriķis Veitners akadēmiskais personāls
23 Valda Vidzemniece akadēmiskais personāls
24 Normunds Vīksne akadēmiskais personāls
25 Vita Daudiša vispārējais personāls
26 Armands Lapiņš vispārējais personāls
27 Jana Lāce vispārējais personāls
28 Edmunds Mickus vispārējais personāls
29 Inese Rautiņa vispārējais personāls
30 Evita Stankeviča /atbildīgā sekretāre/
vispārējais personāls
31 Kristīne Vecā vispārējais personāls
32 Norberts Žugs-Divrē vispārējais personāls
33 Anete Ašmane studējošā
34 Anete Levica studējošā
35 Artūrs Liepiņš studējošais
36 Jānis Pēlmanis studējošais
37 Marita Semjonova studējošā
38 Elīze Šēra studējošā
39 Santa Šillere studējošā
40 Vilhelms Georgs Vācietis studējošais

aktualizēts: 19.04.2017 09:37