JVLMA.lv
Vadība » Satversmes sapulce

JVLMA Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir Akadēmijas personāla augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Sapulce pieņem un izdara grozījumus Akadēmijas Satversmē, ievēlē un atceļ Rektoru, noklausās un vērtē Rektora pārskatu, ievēlē Senātu un atceļ tā locekļus, ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus, apstiprina Satversmes sapulces, Senāta, Revīzijas komisijas, Akadēmiskās šķīrējtiesas un Rektora vēlēšanu nolikumus, noklausās un vērtē Senāta pārskatu, pieņem lēmumus par tā darbību, izskata un izlemj konceptuālus Akadēmijas darbības un attīstības jautājumus.

Akadēmijas Satversmes sapulci 40 personu sastāvā ievēlē uz trīs gadiem. Proporcionālas pārstāvniecības nodrošināšanai personāla pārstāvju grupas, aizklāti balsojot, ievēlē: 24 pārstāvjus no akadēmiskā personāla, 8 - no studējošajiem, 8 - no vispārējā personāla. Satversmes sapulces pārstāvi var at­saukt tā personāla grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulces pārstāvis ir atsaukts, ja par tā atsaukšanu nobalso ne mazāk kā 75 procenti no personāla, kuram ir tiesības ievēlēt attiecīgo Satversmes sapulces pārstāvi. Satversmes sapulces pārstāvja atsaukšanas gadījumā attiecīgā personāla grupa ievēlē jaunu Satversmes sapulces pārstāvi. Satversmes sapulci sasauc Rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā. Satversmes sapulces sēde tiek sasaukta arī tad, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa sapulces pārstāvju. Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kuru, tāpat kā viņa vietnieku un sekretāru, ievēlē Satversmes sapulces locekļi. Satversmes sapulces lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā desmit dienu laikā pēc to pieņemšanas. Satversmes sapulce savu darbību izbeidz, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju. Satversmes sapulces nolikums

2018. gada maijā akadēmijas struktūrvienībās ievēlētais Satversmes sapulces sastāvs (trīs gadu pilnvaru laiks no 2018. gada 20. jūnija):

1 Anda Beitāne
akadēmiskais personāls
2 Valdis Bernhofs
akadēmiskais personāls
3 Aira Birziņa  akadēmiskais personāls
4 Jeļena Bugajenko akadēmiskais personāls
5 Ieva Dzērve akadēmiskais personāls
6 Viesturs Gailis akadēmiskais personāls
7 Andžella Goba akadēmiskais personāls
8 Juris Kalnciems akadēmiskais personāls
9 Līga Kārkliņa akadēmiskais personāls
10 Māris Kupčs akadēmiskais personāls
11 Aldis Liepiņs akadēmiskais personāls
12 Ilona Meija akadēmiskais personāls
13 Irēna Nelsone akadēmiskais personāls
14 Līga Norde
akadēmiskais personāls
15 Zane Prēdele /priekšsēdētāja vietniece/ akadēmiskais personāls
16 Ieva Rozenbaha akadēmiskais personāls
17 Ansis Sauka akadēmiskais personāls
18 Artis Sīmanis akadēmiskais personāls
19 Agne Sprūdža akadēmiskais personāls
20 Arigo Štrāls akadēmiskais personāls
21 Andris Vecumnieks /priekšsēdētājs/
akadēmiskais personāls
22 Indriķis Veitners akadēmiskais personāls
23 Valda Vidzemniece akadēmiskais personāls
24 Normunds Vīksne akadēmiskais personāls
25 Vita Daudiša vispārējais personāls
26 Ilze Lazdiņa vispārējais personāls
27 Mārīte Maslobojeva vispārējais personāls
28 Toms Ostrovskis vispārējais personāls
29 Guntars Prānis vispārējais personāls
30 Inese Rautiņa
vispārējais personāls
31 Evita Stankeviča /atbildīgā sekretāre/ vispārējais personāls
32 Norberts Žugs-Divrē vispārējais personāls
33 Anete Ašmane studējošā
34 Ansis Bētiņš studējošais
35 Līga Kupča studējošā
36 Emīlija Leiškalne studējošā
37 Lāsma Neulāne studējošā
38 Egija Ungure studējošā
39 Elīza Sestule studējošā
40 Matīss Tučs studējošais

aktualizēts: 16.01.2019 15:17