JVLMA.lv
Vadība » Senāts

JVLMA Senāts

Akadēmijas Senāts ir Akadēmijas personāla koleģiāla vadības lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus par nozīmīgākajiem akadēmiskās, zinātniskās un mākslinieciskās darbības jautājumiem, izskata un apstiprina studiju pro­grammas, izskata un apstiprina studiju pro­grammu pašnovērtēšanas ziņojumus, apstiprina visus Akadēmijas nolikumus, noteikumus un citus augstskolas darbību reglamentējošos dokumentus, izņemot tos, kas ir Satversmes sapulces kompetencē, dibina un likvidē struktūrvienības, nosaka Akadēmijas finanšu struktūru, nosaka akadēmiskā personāla darba samaksas principus, noklausās un vērtē Rektora ikgadēju pārskatu par budžeta izpildi, izveido komisijas un padomes atsevišķu jautājumu risināšanai, ierosina Akadēmijas Padomnieku konventa dibināšanu. Senāta, padomju un komisiju lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Senātu, aizklāti balsojot, ievēlē uz trim gadiem. Akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvjus Senātā vēlē Satversmes sapulce, studējošo pārstāvjus Senātā ievēlē Studējošo pašpārvalde. Senātā ir 20 senatori, no kuriem ne mazāk par 50 procentiem ir profesori un asociētie profesori. Senāta sastāvu veido 15 akadēmiskā personāla pārstāvji, 4 studējošo pārstāvji, 1 vispārējā personāla pārstāvis. Ja senators pārtrauc darba vai studiju attiecības ar Akadēmiju, viņam izbeidzas senatora pilnvaras un viņa vietā jaunu senatoru ievēlē attiecīgi Satversmes sapulce vai Studējošo pašpārvalde. 

Senāta nolikums.

Senāta sastāvs

Ievēlēts Satversmes sapulces un Studējošo pašpārvaldes padomes sēdēs 2014. gada jūnijā.

  Vārds, uzvārds Statuss
1. Anda BEITĀNE profesore
2. Lilija GREIDĀNE profesore
3. Regīna KAUPUŽA docente
4. Dace KĻAVA asociētā profesore
5. Rolands KRONLAKS asociētais profesors
6. Indriķis VEITNERS asociētais profesors
7. Guntis KUZMA docents
8. Juris KALNCIEMS profesors
9. Jānis RETENAIS asociētais profesors
10. Armands LAPIŅŠ administratīvi saimnieciskā darba prorektors
11. Gunta RASA profesore
12. Jānis BALTIŅŠ docents
13. Normunds VĪKSNE profesors
14. Edgars VĪTOLS lektors
15. Ināra BRĪNUMA asociētā profesore
16. Ieva ROZENBAHA docente
17. Anete AŠMANE studējošā
18. Elīza SESTULE studējošā
19. Santa ŠILLERE studējošā
20. Artūrs LIEPIŅŠ studējošais

Senāta sekretariāts: t. 67222935.

aktualizēts: 06.11.2017 09:39