JVLMA.lv
Vadība » Senāts

JVLMA Senāts

Akadēmijas Senāts ir Akadēmijas personāla koleģiāla vadības lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus par nozīmīgākajiem akadēmiskās, zinātniskās un mākslinieciskās darbības jautājumiem, izskata un apstiprina studiju pro­grammas, izskata un apstiprina studiju pro­grammu pašnovērtēšanas ziņojumus, apstiprina visus Akadēmijas nolikumus, noteikumus un citus augstskolas darbību reglamentējošos dokumentus, izņemot tos, kas ir Satversmes sapulces kompetencē, dibina un likvidē struktūrvienības, nosaka Akadēmijas finanšu struktūru, nosaka akadēmiskā personāla darba samaksas principus, noklausās un vērtē Rektora ikgadēju pārskatu par budžeta izpildi, izveido komisijas un padomes atsevišķu jautājumu risināšanai, ierosina Akadēmijas Padomnieku konventa dibināšanu. Senāta, padomju un komisiju lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Senātu, aizklāti balsojot, ievēlē uz trim gadiem. Akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvjus Senātā vēlē Satversmes sapulce, studējošo pārstāvjus Senātā ievēlē Studējošo pašpārvalde. Senātā ir 20 senatori, no kuriem ne mazāk par 50 procentiem ir profesori un asociētie profesori. Senāta sastāvu veido 15 akadēmiskā personāla pārstāvji, 4 studējošo pārstāvji, 1 vispārējā personāla pārstāvis. Ja senators pārtrauc darba vai studiju attiecības ar Akadēmiju, viņam izbeidzas senatora pilnvaras un viņa vietā jaunu senatoru ievēlē attiecīgi Satversmes sapulce vai Studējošo pašpārvalde. 

Senāta nolikums.

Senāta sastāvs

Ievēlēts Satversmes sapulces un Studējošo pašpārvaldes padomes sēdēs 2017. gada jūnijā.

  Vārds, uzvārds Statuss
1. Anda BEITĀNE profesore
2. Lilija GREIDĀNE profesore
3. Regīna KAUPUŽA docente
4. Dace KĻAVA asociētā profesore
5. Rolands KRONLAKS asociētais profesors
6. Indriķis VEITNERS asociētais profesors
7. Juris KALNCIEMS profesors
8. Jānis RETENAIS asociētais profesors
9. Armands LAPIŅŠ Infrastruktūras prorektors
10. Gunta RASA profesore
11. Jānis BALTIŅŠ docents
12. Normunds VĪKSNE profesors
13. Edgars VĪTOLS lektors
14. Ināra BRĪNUMA asociētā profesore
15. Ieva ROZENBAHA docente
16. Ilona MEIJA asociētā profesore
17. Anete AŠMANE studējošā
18. Elīza SESTULE studējošā
19. Egija UNGURE studējošā
20. Ance SKOPANE studējošais

Senāta sekretariāts: t. 67222935.

aktualizēts: 29.05.2019 09:17