JVLMA.lv
Pētniecība » Publikācijas

Projekti

Šajā sadaļā var iepazīties ar informāciju par JVLMA zinātniskajām publikācijām kopš 2005. gada. Publikācijas izdotas, īstenojot vairākus JVLMA zinātniskās pētniecības projektus. Visas sadaļā norādītās publikācijas pieejamas JVLMA bibliotēkā. Informāciju par publikācijām regulāri aktualizē Zinātniskās pētniecības centra vadītājs.

 

Periodiskais izdevums Mūzikas akadēmijas raksti

Sastādītāja un atbildīgā redaktore (redkolēģijas vadītāja) Dr. art. Baiba Jaunslaviete

Redakcijas kolēģija: Boriss Avramecs (RPIVA), Anda Beitāne (JVLMA), Tamāra Bogdanova (RPIVA), Mārtiņš Boiko (JVLMA), Joahims Brauns (Bar-Ilanas Universitāte, Ramatgana, Izraēla), Jons Brūveris (Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija), Ēvalds Daugulis (DU), Lolita Fūrmane (JVLMA), Ilma Grauzdiņa (JVLMA), Ingrīda Gutberga (Bostonas Universitāte, ASV), Jefims Joffe (Levinska izglītības koledža, Telaviva, Izraēla), Kevins K. Kārness (Emorija Universitāte, Atlanta, ASV), Arnolds Klotiņš (LU LFMI), Jānis Kudiņš (JVLMA), Tatjana Kuriševa (P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorija, Krievija), Ilze Šarkovska-Liepiņa (LU LFMI), Jeļena Ļebedeva (JVLMA), Georgs Pelēcis(JVLMA), Jānis Torgāns, Audrone Žuraitīte (Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija)

 

Šobrīd publicēšanai tiek gatavots izdevums Mūzikas akadēmijas raksti XIV (2017).

 

 

Publicētie Mūzikas akadēmijas rakstu izdevumi:

 

Mūzikas akadēmijas raksti XIII: Maija Einfelde dzīvē un mūzikā

Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2016. 264 lpp. Sastādītāja un redaktore Dr. art.  Baiba Jaunslaviete

 

Dzīvesstāsta zīmīgākās lappuses: atmiņas, laikabiedru vērojumi, atbalsis jaunradē

Baiba Jaunslaviete

 

Dzimtas vēsture

Bērnības mājas

1952–1966 No klavierspēles līdz kompozīcijai

1966–1980 Vāveres ritenī. Kompozīcijas

1980–1985 Mājas un darbs: savas vietas meklējumos. Kompozīcijas

1986–1995 Pārmaiņu laiks: cerības un zaudējumi. Kompozīcijas. Ērģeles un klavieres. Stīginstrumenti. Pūšaminstrumenti. Trio ansambļi. Orķestris. Vokālā mūzika

1996–2000 Panākumi. Kompozīcijas. Koris un vokālais ansamblis. Instrumentālmūzika

2001–2016 Darbs un citi dzīves iespaidi. Kompozīcijas. Koris un vokālais ansamblis. Vokāli simfoniskā mūzika. Simfonija un Koncerts. Kamermūzika

Noslēgums

 

Intervijas par Maiju Einfeldi

Arturs Maskats (intervē Baiba Jaunslaviete)

Mārtiņš Viļums (intervē Baiba Jaunslaviete)

Andra Dārziņa (intervē Līga Pētersone)

Aldis Liepiņš (intervē Baiba Jaunslaviete)

 

Stila zīmes

 • Baiba Jaunslaviete: Ietekmes avoti, konteksti, paralēles
 • Baiba Jaunslaviete: Mūzikas valodas raksturiezīmes
 • Gundega Šmite: Maijas Einfeldes kormūzika a cappella: instrumentālās dimensijas un dzejas teksta traktējums
 • Zane Prēdele: Liturģijas motīvi un latviešu klasiskā dzeja Maijas Einfeldes Kora Simfonijā
 • Jūlija Jonāne: Kompozīcijas ar reliģisku tematiku – izteiksmes daudzveidību meklējot
 • Jeļena Ļebedeva: Maijas Einfeldes Koncerts altam un kamerorķestrim: daži žanra interpretācijas aspekti
 • Dzintra Erliha: Maijas Einfeldes Sonāte meditācija altam un klavierēm: komponistes iecere un interpretu lasījumi
 • Ilma Grauzdiņa: Jūras tēla metamorfozes Maijas Einfeldes mūzikā

Maijas Einfeldes skaņdarbu rādītājs

Īsas ziņas par publikāciju autoriem

Maija Einfelde brīdi pirms un pēc gadutūkstošu mijas: fotoliecības

 

 

Mūzikas akadēmijas raksti XII: Jāzepam Vītolam - 150

Jāzeps Vītols - personība, daiļrade, konteksti

Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2015. 264 lpp. Sastādītāja un redaktore Dr. art.  Ilze Šarkovska-Liepiņa

 

Laikmets, estētika, mūzikas dzīve

 • Jānis Kudiņš: Jāzeps Vītols Eiropas mūzikas vēsturē. Izcilā klasiķa estētisko uzskatu un stila koordinātas/ Jāzeps Vītols in European Music History. The Aesthetic Beliefs and Style Coordinates of the Distinguished  Classicist
 • Baiba Jaunslaviete: Jāzepa Vītola mūzika Rīgas vācu un krievu preses atsauksmēs/ Reviews of the Music of Jāzeps Vītols in the Riga German and Russian Press
 • Urve Lippus/ Urve Lipusa: Latvian Music and Musicians in Tartu, Summer 1916/ Latviešu mūzika un mūziķi Tartu 1916. gada vasarā
 • Ilze Šarkovska-Liepiņa: Jāzeps Vītols un Dziesmu svētku tradīcija/ Jāzeps Vītols and the Tradition of Latvian Song Festivals

 

Arhīvi un dokumenti

 • Наталия  Брагинская/ Natalia Braginskaya/ Natālija Braginska: Язепс Витолс в Петербургской консерватории (по материалам архивов Санкт-Петербурга)/ Jāzeps Vītols at the St. Petersburg Conservatory (Based on the Material from the St. Petersburg Archives)/ Jāzeps Vītols Pēterburgas konservatorijā (pēc Sanktpēterburgas arhīvu materiāliem)
 • Lolita Fūrmane: Krievu mūziķu sarakste ar Jāzepu Vītolu pēc viņa aizbraukšanas no Sanktpēterburgas (par retiem vītoliānas avotiem Latvijas Mūzikas akadēmijā)/ The Correspondence of Russian Musicians with Jāzeps Vītols after His Departure from St. Petersburg (Regarding Rare Vītoliana Sources at the Latvian Academy of Music)
 • Тамара  Сквирская/ Tamara Skvirskaya/ Tamāra Skvirska:  Наследие Язепса Витолса в научно-исследовательском отделе рукописей Петербургской консерватории/ The Heritage of Jāzeps Vītols in the Manuscript Scientific Research Department at the Library of St. Petersburg Conservatory/ Jāzepa Vītola mantojums Pēterburgas konservatorijas bibliotēkas Rokrakstu zinātniskās pētniecības nodaļā

 • Владимир Сомов/ Vladimir Somov/ Vladimirs Somovs: Материалы Язепса Витолса в архиве Попечительного Совета для поощрения русских композиторов и музыкантов (Отдел рукописей Петербургской консерватории)/ Jāzeps Vītols Materials in the Archive of the Board of Trustees for the Promotion of Russian Composers and Musicians/ Jāzepa Vītola materiāli Krievu komponistu un mūziķu atbalsta kuratoru padomes arhīvā (Pēterburgas konservatorijas Rokrakstu nodaļa)
 • Armands Šuriņš: Jāzepa Vītola maz pazīstamo vēlīno vēstuļu liecinājums sarakstē ar Irēni Narvaiti/ The Testimony of the Little-known Late Letters of Jāzeps Vītols to Irene Narvait (Irēne Narvaite)
 • Zane Prēdele: Jāzeps Vītols ikonogrāfiskajos avotos/ Jāzeps Vītols in the Sources of Iconography

 

Vītola mūzika žanra un stila pētnieku skatījumā 

 • Ilma Grauzdiņa: Situācijas gleznas Jāzepa Vītola a cappella kormūzikā/ Situation Images in Jāzeps Vītols a cappella Choir Music
 • Jeļena Ļebedeva / Elena Lebedeva: Žanru teksti un konteksti Jāzepa Vītola mūzikā/ Texts and Contexts of Genre in the Music of Jāzeps Vītols
 • Татьяна Брославская/ Tatyana Broslavskaya/ Tatjana Broslavska: Приношение беляевцам: отголоски ориентализма в творчестве Язепса Витолса (с учетом рукописей, хранящихся в Санкт-Петербургской консерватории)/ Dedicated to the Belyayevs: Oriental Echoes in the Creative Works of Jāzeps Vītols (Considering Manuscripts in the St. Petersburg Conservatory)/ Veltījums beļajeviešiem: orientālisma atbalsis Jāzepa Vītola daiļradē (vērtējot manuskriptus, kas glabājas Sanktpēterburgas konservatorijā)
 • Jūlija Jonāne: Jāzepa Vītola reliģiskās mūzikas (re)vīzija/ The (Re)View of the Sacred Music of Jāzeps Vītols

 

 

Mūzikas akadēmijas raksti XI

Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2014. 180 lpp.

 

Latviešu mūzikas vēsture

 • Mārtiņš Boiko: Par raudu zuduma ideju latviešu 20. gadsimta humanitāro zinātņu literatūrā, it īpaši Pētera Šmita (1869-1938) un Jēkaba Vītoliņa (1898-1977) rakstos
 • Inese Žune: Maksis Brēms un viņa vieta Latvijas mūzikas kritikā 20. gadsimta 20.-30. gados
 • Terēze Zībarte-Ijaba: Simfoniskā mūzika Latvijas Nacionālajā operā starpkaru periodā
 • Diāna Zandberga: Latvijas un Ungārijas kultūrvēsturiskās attiecības mūzikas jomā
 • Līga Pētersone: Pirmais latviešu klavieru trio Austrālijā (1928/1929): vēsturiskais fons, koncertdarbības vadlīnijas skaņierakstu liecības
 • Indriķis Veitners: Ārzemju džeza mūziķi Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados

 

Mūzikas socioloģija un estētika

 • Deniss Hanovs: Opera seria un Eiropas aristokrātijas kritika 18. gadsimta Apgaismības kultūrā
 • Ivars Bērziņš: Koncerts: rituāls, forma un ekonomika
 • Laura Sūna: Šlāgermūzikas nozīme vecāka gadagājuma cilvēku vidē Vācijā: latviešu diasporas un vāciešu piemērs

 

Mūzikas psiholoģija

 • Valdis Bernhofs: Uzmanības komponentu un mūzikas partneru mijiedarbe dzirdes uzmanības treniņprogrammas ALT kontekstā

 

Atskaņotājmākslas teorija

 • Karlīna Īvāne: Intonācijas dinamika atskaņotājmākslā. Mikrohromatisko skaņaugstumu precizitātes pētījums Ģerģa Ligeti alta sonātes Hora lungã interpretācijā

 

 

Mūzikas akadēmijas raksti X

Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2013. 152 lpp.

 

Latvijas mūzikas vēstures lappuses: viduslaiki un 20. gadsimts

 • Guntars Prānis: Rīgas misāles muzikālās marginālijas 
 • Ieva Tihovska: Kurš rada čigānu mūziku? Nečigāni un biedrības Čigānu draugs koris
 • Terēze Zīberte-Ijaba: Latvijas Radiofona simfoniskais orķestris 20.–30. gados – organizācija, komunikācija un mākslinieciski
  radošā darbība                                                                       
                                   

 Žanri, stili un mūzikas valoda: terminoloģija, klasifikācija, attīstības tendences                                                                       

 • Ilona Būdeniece: Žanrs latviešu instrumentālajā mūzikā
  (20. gadsimta pēdējā trešdaļa – 21. gadsimts)
 • Jūlija Jonāne: Ieskats reliģiskās mūzikas terminoloģijas specifikācijā
 • Diāna Zandberga: Faktūras īpatnības latviešu klaviermūzikā
 • Indriķis Veitners: Džeza identifikācija agrīnajos skaņuplašu ieskaņojumos                                                                         

Interprets un klausītājs  

 •  Tatjana Ostrovska: Mūzika ierakstā. Daži uztveres problēmjautājumi    

                                      

Mūzikas akadēmijas raksti IX

Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2012. 140 lpp.

Muzikoloģija

 • Nikolajs Šimanskis : Daži aspekti Rietumeiropas agrīnā kontrapunkta vēsturē: akvitāņu daudzbalsības izpēte vēsturiskās evolūcijas rakursā
 • Zane Prēdele: Jāzepa Vītola Gaismas pils: skaņdarba uztvere 20.-21. gadsimtā
 • Ieva Gintere: Konceptu mūzika latviešu komponistu darbos un tās vēsturiski teorētiskie aspekti

Dejas vēsture un pedagoģija

 • Valda Vidzemniece: Beatrises Vīgneres skolas darbība (1923-1944) Latvijas dejas mākslas attīstības kontekstā
 • Baiba Beinaroviča: Aleksandrs Lembergs baletmeistaru Helēnas Tangijevas-Birznieces un Jevgeņija Čangas iestudējumos
 • Gunta Bāliņa: Baletmeistars Aleksandrs Lembergs savu atmiņu un laikabiedru liecību gaismā
 • Regīna Kaupuža: Radoša līdzdarbība klasiskajā baletā: galvenās formas un to izpausme Aleksandra Lemberga mākslinieciskajā darbībā

Atmiņas. Pārdomas. Vērojumi

 • Jānis Torgāns: Patiesība. Dažu skaistu ziedu un citas lappuses latviešu kultūras vēsturē

 

Mūzikas akadēmijas raksti VIII 

Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Komponistu Savienība 2011. 260 lpp.

1st theme. Music and Identities: The Baltic Sea Region in the 21st  Century

 • Max Peter Baumann: Ethnicity, National Identity, and Transcultural Awareness  
 • Dan Bendrups: Lai atskan dziesmas: Latvian Music and Cultural Identity in Twenty-First Century New Zealand
 • Martin Knust: The ‘Finnish Tone’ – Phenomenon or Fact? Some Remarks about Einojuhani Rautavaara’s Music and Aesthetics
 • Ulrich Morgenstern: Dynamics of Identity in Russian Instrumental Folk Music Culture
 • Guntars Prānis: New Approaches in Research of Gregorian Chant: Ethnomusicological Aspect
 • Svetlana Sintsova: Conceptualisation of Karelian and Finnish Runic Heritage: A Case Study (Based on Musical Material of the Cantata Kanteletar by Edward Patlaenko and the Oratorio Kalevala by Roman Zelinsky)
 • Ilze Šarkovska-Liepiņa: Latvian Women Composers: Gender Identity and Research Perspective
 • Anu Veenre: Changes in Estonian Music and Composer’s Identity in the Last Decade of the Soviet Period 
 • Kalliopi Stiga, Eva-Maria von Adam-Schmidmeier: The ‘National Soul’ of an ‘Ecumenical’ Music, Through the Time… 
 • Judita Žukienė: Signs of Identity in Lithuanian Music of the Beginning of the 21st Century

2nd theme. New Approaches to Music Analysis

 • Oana Andreica: Psychoanalytical Inquires on Music. Gustav Mahler’s Orchestral Songs
 • John Kefala-Kerr: Reading Music: Further Adventures in Creative Musicology
 • Marina Chernaya: Computer Technologies on Serve to Texture Analysis for a Performer
 • Mart Humal: Towards an Analytical Theory of Harmonic Counterpoint
 • Imants Mežaraups: The Applicability of 20th-Century Analytical Methods for Music of Any Style, Including Jazz
 • Markos Lekkas: From Mind to Ear, Music in Transit
 • Jānis Petraškevičs: Aspects of Form-Building of Pierre Boulez’s Tombeau in the Context of Aural and Score Analysis
 • Gundega Šmite: Towards the Analysis of Verbal Text Intelligibility in Contemporary Vocal Music 
 • Ieva Gintere: The Study of Conceptualism in the Latvian Music of the Early 21st Century. Terminological Issue
 • Konstantin Zenkin: Alexei Losev’s Approach to the Meaning and Language of Music

 

Mūzikas akadēmijas raksti VII
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2010. 174. lpp.

 • Ilze Šarkovska-Liepiņa: Burkarda Valdisa personība renesanses, ziemeļu humānisma un reformācijas ideju kontekstā
 • Kevins K. Kārness: Makss Klingers, Johanness Brāmss un kopmākslas darba misija: vēlreiz par Klingera Brāmsa fantāziju (1894)
 • Armands Šuriņš: Ādolfa Skultes mūzikas stila zīmes un to izpausme viņa simfonismā (komponista simtgadi atceroties)
 • Ilma Grauzdiņa: Kadences kā formas tēlainie mezgla punkti Jāņa Ivanova klavierdarbos
 • Jeļena Ļebedeva: Pētera Plakida Koncerts divām obojām un stīgu orķestrim: žanra un formas aspekti
 • Ilona Būdeniece: Librožanra mūzika izpausmes Pētera Vaska daiļradē
 • Endijs Renemanis: Jura Karlsona Koncerts simfonija divām klavierēm un orķestrim: kompozīcijas tehnikas un klavierspēles specifikas izpausmes
 • Rolands Kronlaks: Skaņkopu teorijas pamatprincipi

 

Mūzikas akadēmijas raksti VI
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009. 316. lpp.

 • Jānis Torgāns: Valodas lietojuma stāvoklis un problēmas mūzikas apritē mūsdienās
 • Inese Žune: Vijole Latvijas tautskolotāju izglītībā un darbībā
 • Baiba Jaunslaviete: Latviešu un igauņu dziesmu svētki laikposmā līdz Pirmajam pasaules karam: kopīgais un atšķirīgais
 • Ieva Rozenbaha: Rekviēms latviešu mūzikā. Žanra invariantu meklējo
 • Dzintra Erliha: Dzejas motīvi Lūcijas Garūtas solodziesmās
 • Armands Šuriņš: Ādolfa Skultes Devītā simfonija – viņa radošā ceļa vainagojums
 • Rudīte Lindebeka-Līvmane: Johana Gotfrīda Mītela ērģeļfantāzijas žanra attīstības kontekstā
 • Mareks Bobets (Vācija): Eduards Erdmanis (1896–1958). Vācbaltiešu mūziķa dzīve un daiļrade (vācu val.)
 • Judīte Žukiene (Lietuva): Programmatisms, neoprogrammatisms un citas signifikācijas izpausmes lietuviešu mūzikā
 • Rūta Gaidamavičūte (Lietuva): Vidmanta Bartuļa operas
 • Gerhards Loks (Igaunija): Analītisks ieskats Lepo Sumeras skaņdarbā In Es (vācu val.)
 • Kerri Kota (Igaunija): Par Helēnas Tulves skaņdarba Vertige tonālo struktūru: dažas ierosmes posttonālās mūzikas balssvirzes analīzei (angļu val.)
 • Jānis Petraškevičs: Par Karlheinca Štokhauzena skaņdarba Gruppen seriālās organizācijas pamatprincipiem
 • Gundega Šmite: Mūzikas un vārda mijiedarbe: Pītera Steisija analīzes sistēma un tās izmantojums 21. gadsimta latviešu vokālās mūzikas kontekstā
 • Raimonds Petrauskis: Mūsdienu klavierimprovizācijas stilistiskie virzieni
 • JVLMA muzikoloģijas hronika 2008–2009 (sast. Jānis Kudiņš)

 

Mūzikas akadēmijas raksti V
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2008. 194. lpp.

 • Jānis Torgāns: Jāņa Ivanova Vokalīzes – savrupa parādība latviešu mūzikā
 • Inese Žune: Nilsa Grīnfelda personības atspoguļojums viņa arhīvu materiālos
 • Jeļena Ļebedeva: Laikmetīgās formveides iezīmes Georga Pelēča 13. Londonas simfonijā. Par stilu paralēlēm un ne tikai par tām
 • Ilze Šarkovska-Liepiņa: Latviešu jaunākās kormūzikas tendences: stilistika, vēsturiskās attīstības konteksti, personības
 • Ineta Kivle: Mūzikas darba ontoloģija: jautājums par būtību un interpretāciju
 • Tatjana Kuriševa: Sergeja Prokofjeva vēlīno baletu novatorisms (latviešu un krievu valodā)
 • Baiba Beinaroviča: Sergeja Prokofjeva baleti Latvijā

 

Mūzikas akadēmijas raksti IV
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2008. 158 lpp.

 • Mikus Čeže: Jāzepa Vītola likums
 • Mikus Čeže: Latvju opera un Jāzeps Vītols
 • Anita Miķelsone: Jāzeps Vītols un 20. gadsimta mūzikas jaunās vēsmas
 • Līga Jakovicka: Jāņa Ivanova vokālā lirika
 • Terēze Zīberte-Ijaba: Latviešu simfoniskās mūzikas bērnība. Vēsturiskais konteksts
 • Jānis Kudiņš: 19. gadsimta romantisma faktors latviešu simfoniskās mūzikas ģenēzē un stilistiskās attīstības sākumposmā
 • Baiba Jaunslaviete: Latviešu mūzika vācu un krievu preses atsauksmēs, 1926-1944
 • Mārtiņš Boiko: Par polimodalitāti un komplementāro ritmiku uz kanklēm izpildītajās vokālajās sutartinēs (latviešu un angļu valodā)
 • JVLMA muzikoloģijas hronika 2006–2007 (sast. Jānis Kudiņš)

 

Mūzikas akadēmijas raksti III
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2007. 156 lpp.

 • Kevins K. Kārness: Dziesmu rota dziedātājtautai: Krievijas vēstures epizode, Herdera tradīcija un Baltijas nacionālisma uzplaukums
 • Baiba Jaunslaviete: Ieskats vācbaltiešu dziesmu svētku vēsturē
 • Inese Žune: Olafa Ilziņa un citu Latvijas vijolnieku trimdas ceļš
 • Anita Miķelsone: Volfganga Dārziņa estētiskie uzskati viņa atziņās un skaņdarbos
 • Jeļena Ļebedeva: Formveides īpatnības Jāņa Kalniņa kordarbos
 • Georgs Pelēcis: Kontrapunkta un fūgas profesors savu skaņdarbu kontrapunkots un fūgās (polifonija Tālivalža Ķeniņa mūzikā)
 • Ilze Valce: Imants Ramiņš un dažas viņa kormūzikas raksturiezīmes

 

Mūzikas akadēmijas raksti II (No senatnes līdz mūsdienām)
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2006. 132 lpp.

 • Mikus Čeže: Rīgas pilsētas teātra kolekcijas vēsture; Aleksandrs Marija Šnābels (1889–1969) un viņa drāma dejā Brāzma
 • Anda Beitāne: Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā. Dokumentācija un izpēte
 • Georgijs Kadoļčiks: Nedzirdamā mūzika... Par laikmetīgās mūzikas uztveres problēmām
 • Jānis Kudiņš: Joprojām romantisms... Dažas būtiskas raksturiezīmes latviešu mūsdienu simfoniskajā mūzikā
 • Gunta Makane: Nacionālā stila jēdziens un tā vēsturiskā attīstība Eiropas kultūrā
 • Armands Šuriņš: Ieskats dažos mūzikas žanriskuma jautājumos
 • Zane Prēdele: Simfonijas jēdziens. Pētnieka labirints?

 

Mūzikas akadēmijas raksti I
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2004. 172 lpp.

 • Baiba Jaunslaviete: Latviešu mūzika cittautu kritiķu skatījumā, I sējums

 

Latviešu simfoniskās mūzikas katalogs /1880-2008/

Latvian Symphonic Music 1880-2008. Catalogue

Project  initiator and manager Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa
Compiled by Mārīte Dombrovska
Edited by Dr. habil. art. Jānis Torgāns
Reviewed by Dr. art. Arnolds Klotiņš
Information collated by Arvīds Bomiks, Mārīte Dombrovska, Baiba Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Jānis Zīrups, Inese Žune
Rīga: The Latvian Music Information Centre and the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music in cooperation with the National Library of Latvia, 2009. 263 P.

Starptautiskais projekts Laikmetīgās mūzikas tendences (2006.-2008.), zinātnisko rakstu krājums Creative Tendencies of Contemporary Music:

Laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam ar Ziemeļu Ministru Padomes finansiālo atbalstu starptautiskās programmas Nordplus ietvaros JVLMA Zinātiskās pētniecības centrs īstenoja nozīmīgu starptautisku zinātniskās pētniecības projektu Laikmetīgās mūzikas tendences  / Creative Tendencies of Contemporary Music. Projekta dalībnieki bija pārstāvji (pētnieki, docētāji, studējošie) no Gēteborgas Universitātes Mūzikas un drāmas akadēmijas (Zviedrija), Helsinku Universitātes Mākslas pētniecības insitūta (Somija), Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas un Nikolaja Rimska-Korsakova Sankt-Pēterburgas Valsts konservatorijas (Krievija). Projekta īstenošanas laikā dalībvalstu augstskolu pārstāvji devās savstarpējos pieredzes apmaiņas braucienos, Rīgā 2007. gada 26.–28. martā un 2008. gada 27.–28. maijā tika sarīkoti divi starptautiskie zinātnieki semināri, kuros piedalījās dalībvalstu augstskolu pārstāvji. Projekta rezultāti atspoguļoti zinātnisku rakstu krājumā angļu valodā Creative Tendencies of Contemporary Music (2009).

Creative Tendencies of Contemporary Music /Issue of scientific publications/

Compiled by Dr. art. Jānis Kudiņš
Issue has been published with the financial support of Nordic Council of Ministers
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009

I Articles on significant trends of contemporary musical culture 

 • Ilze Šarkovska-Liepiņa (Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia): Latvian choral music: traditions, personalities, the latest trends
 •  Jānis Kudiņš (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music): Latvian symphonic music at the turn of the 20th and 21st centuries: Neoromantic trend and reasons for it to be topical
 •  Rolands Kronlaks (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music)Several aspects of sound in the music of Latvian composers, born in the 70s
 •  Audra Versekėnaitė (Lithuanian Academy of Music and Theatre): The tendencies of intertextuality: Lithuaninan music of the last decade of the 20th century
 •  Mikko Nisula (University of Helsinki, Institute for Art Research): Trends in Finnish music within 1975–2008

 

II Analytical studies on music creations of contemporary composers

 • Elīna Selga (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music): A few manner aspects in Lotta Wennakoski orchestral work Sakara
 • Rasa Vilimaitė (Lithuanian Academy of Music and Theatre): The poetry of orceshtra and transformational curves in Lotta Wennakoski`s Sakara
 • Jūlija Jonāne (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music): Talking by Marius Baranauskas
 •  Jolita Ivanova (Lithuanian Academy of Music and Theatre): Philarmonia by Anatoly Korolyov: from the perspective of form, vertical and horizontal layer
 •  Jānis Petraškevičs (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music) : Anatoly Korolyov`s orchestral piece Philarmonia: some aspects of formal shaping and compositions technique
 •  Laura Kaščiukaitė (Lithuanian Academy of Music and Theatre): Kalevi Aho`s Symphony No. 2: the development of a neo-classicist prototype
 •  Santa Bušs (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music): The role of bands and connections in the music composition  Fascia by Kent Olofsson
 •  Mikko Nisula (University of Helsinki, Institute for Art Research)Juris Karlsons: Vakarblāzma (Sunset Glow)
 • Justė Janulytė (Lithuanian Academy of Music and Theatre): Inspiration, interpretation and deformation of the pre-existing poetic texts in Faces and moon splinters by Malin Bang and  Saline by Santa Ratniece

 

Darba bite. Ķepītis, latviešu komponista un pianista daiļradei veltīta grāmata. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2010. 296. lpp.

Grāmatas sastādītāja, priekšvārda, dokumentu apkopojuma un komentāru, kopsavilkuma angļu valodā autore - Dr. art. Lolita Fūrmane.
Atmiņu par J. Ķepīti tekstu veidotāji - Lolita Fūrmane, Līga Jakovicka, Ventis Zilberts, Rafi Haradžanjans.
J. Ķepīša skaņdarbu saraksta sastādītājas - Baiba Jaunslaviete un Aleksandra Ustjaņivska.

 

Sērija Komponists un skaņdarbs. Latviešu mūzika tuvpānā

 • Gundega Šmite, Mārtiņa Viļuma oratorija "Aalomgon": jaunas valodas un mūzikas izteiksmes meklējumu ceļš. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009. 50. lpp.
 • Līga Jakovicka, Selgas Mences un Romualda Kalsona vokālie kamercikli. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009. 37. lpp.
 • Jānis Kudiņš, Poēma latviešu simfonisma vēsturē: žanra arhetips un stilistiskās transformācijas. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2008. 48. lpp.
 • Ieva Rozenbaha, Georgs Pelēcis un viņa "Requeim Latviense". Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2008. 32 lpp.
 • Dzintra Erliha, Lūcijas Garūtas klaviermūzika. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2007. 80 lpp.
 •  Jūlija Jonāne, Riharda Dubras daiļrade. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2007. 52 lpp.
 •  Jānis Torgāns, Jāņa Cimzes "Dziesmu rota" un tās nozīme: skats no 21. gadsimta. Rīga: Musica Baltica, 2007. 24 lpp.
 •  Jānis Kudiņš, Artūra Grīnupa Sinfonia per archi komponista simfoniskās daiļrades kontekstā. Rīga: Musica Baltica, 2006. 28 lpp.
 •  Baiba Jaunslaviete, Maijas Einfeldes programmatiskie orķestra darbi. Rīga: Musica Baltica, 2006. 24 lpp.
 •  Georgs Pelēcis, Jānis Ivanovs. XX simfonija. Rīga: Musica Baltica, 2005. 28 lpp.

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kameransambļa katedrai 50

Zinātnisku rakstu krājums. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009. 87 lpp.
Krājuma sastādītāja - profesore Gunta Sproģe

 • Lolita Fūrmane: Kameransambļa katedras pirmsākumi (1959-1979)
 • Gunta Sproģe: Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra (1979-2009). Pedagoģiskās un mākslinieciskās darbības aprises
 • Gunārs Stade: Koncertmeistaru katedra (1979-1991). Vēsture un priekšvēsture
 • Rafi Haradžanjans: Konservatorijas pedagoga - klavierpavadījuma pasniedzēja - atmiņas (1970-1976)
 • Dzintra Erliha: Hermanis Brauns laikabiedru liecībās un skaņuierakstos
 • Aldis Liepiņš: Inta Villeruša. Māksliniece. Skolotāja
 • Jānis Torgāns: Summary

 

Dzirdēt Mocartu, zinātnisku rakstu krājums.

Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2007. 317 lpp.
Krājuma sastādītāja un priekšvārda autore - Dr. art. Lolita Fūrmane

 • Lolita Fūrmane: Humanitātes templis jozefīniskajā Vīnē. Mocarts un viņa brāļi
 • Ineta Kivle: V.A.Mocarts un mūzikas pārdzīvojums fenomenoloģiskā skatījumā
 • Jānis Torgāns: Vērojumi par mažora un minora attiecībām V. A. Mocarta mūzikā
 • Georgs Pelēcis: Polifonija V. A. Mocarta mūzikā un četros viņa studiju semestros
 • Jeļena Ļebedeva: Dažas temporālā aspekta izpausmes V. A. Mocarta operās Figaro kāzas un Dons Žuans
 • Diāna Baibusa: Faktūras īpatnības V. A. Mocarta klaviersonātē F dur KV 332
 • Baiba Jaunslaviete;Menueta traktējums V. A. Mocarta daiļradē: formas un mūzikas valodas īpatnības
 • Ilma Grauzdiņa: V. A. Mocarts un viņa mūzika mācību grāmatu lappusēs
 • Mikus Čeže: Burvju flauta Rīgas vēsturē

 

Jānis Lindenbergs, Latviešu kora literatūra III. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2007. 170 lpp.

Izdevumā apkopoti autora pētījumi par Alfrēda Kalniņa un Jāņa Zālīša kora daiļradi un stilistiku.

aktualizēts: 06.04.2017 09:56