Tālākizglītība

JVLMA Tālākizglītību īsteno Tālākizglītības nodaļa, kas klausītājiem piedāvā dažādas tālāk izglītošanās iespējas:

  • apgūt pedagogu profesionālās pilnveides programmas sertifikāta vai apliecības ieguvei;
  • iegūt apliecinājumu par JVLMA rīkoto meistarklašu un semināru apmeklējumu;
  • iespēju sagatavoties JVLMA iestājpārbaudījumiem;
  • sadarbības augstskolu studējošajiem apmeklēt brīvās izvēles studiju kursus;
  • interesentiem par maksu noklausīties vai apgūt atsevišķus mācību priekšmetus.
Pedagogu profesionālās pilnveides programmas sertifikāta ieguvei

Programmas izstrādātas un saskaņotas Izglītības un zinātnes ministrijā. Pēc profesionālās pilnveides programmas apguves klausītājam tiek izsniegts Sertifikāts pie esošā diploma, kas derīgs, uzrādot tikai kopā ar diplomu.

Pēc iesnieguma saņemšanas un iepriekšējās izglītības dokumentu atbilstības izvērtēšanas, tiek sastādīts apgūstamās programmas plāna, līguma un mācību maksas izdevumu tāmes projekts. Ja paredzams, ka klausītāja mācību maksu apmaksās trešā persona, klausītājs par to informē JVLMA Tālākizglītības nodaļu pirms līguma sagatavošanas.

Cita mūzikas instrumenta spēles skolotājs 160 stundu apjomā

Mērķauditorija - profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas instrumenta spēles skolotāji

Programmas apraksts

Iesnieguma veidlapa

Cita mūzikas mācību priekšmeta – Mūzikas teorētisko priekšmetu un Mūzikas literatūras skolotājs 160 stundu apjomā

Mērķauditorija - profesionālās, profesionālās ievirzes, vispārējās izglītības un interešu izglītības mūzikas mācību priekšmetu skolotāji

Programmas apraksts

Iesnieguma veidlapa

Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs 72 stundu apjomā

Mērķauditorija - profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotāji

Programmas apraksts

Iesnieguma veidlapa

Pedagogu profesionālās pilnveides programmas apliecības ieguvei

Ņemot vērā pieprasījumu, JVLMA Tālākizglītības nodaļa piedāvā izveidot profesionālās pilnveides kursus līdz 36 stundu apjomam.

Veidne programmas pieteikšanai

Meistarklašu/semināru apmeklējums profesionālās pilnveides apliecinājuma ieguvei

Interesentiem, ņemot vērā akadēmiskā personāla un aprīkojuma pieejamību, iespējams piedalīties JVLMA rīkotajās meistarklasēs un semināros, savu klātbutni saskaņojot ar meistarklašu/semināru atbildīgo personu. Noslēgumā, tiks sagatavota izziņa par meistarklašu vai semināra apmeklējumu, tematiku un stundu skaitu. Informāciju par meistarklasēm un semināriem atrodama šeit.

Sagatavošanas kursi Uzņemšanas prasību satura apguvei

Interesentiem iespējams par maksu apgūt Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturu individuāli sagatavošanas kursu veidā, sākot ar katra gada 1. novembri (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās ar katra gada 1. novembri tiek izsludināti jaunie JVLMA Uzņemšanas noteikumi un Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs).

Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs pieejams šeit. Vienlaikus atgādinām, ka kursu saņemšana negarantē reflektanta uzņemšanu studiju programmā. Kursu noslēgumā klausītājs saņem izziņu par sagatavošanas kursu noklausīšanos.

Iesnieguma veidlapa

Sadarbības augstskolu studējošo studiju kursu apmeklēšana JVLMA klausītāju statusā

Saskaņā ar sadarbības līgumiem, kas noslēgti starp Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti, Latvijas Tehnisko universitāti un Daugavpils universitāti, JVLMA Tālākizglītības nodaļa aicina klausītājus studiju programmu ietvaros apmeklēt brīvās izvēles studiju kursus JVLMA grupu nodarbībās. Informācija par studiju kursiem atrodama šeit. Par konkrēta studiju kursa norisi interesēties JVLMA Tālākizglītības nodaļā.

Procedūras apraksts kārtībai, kādā augstskolas students ir tiesīgs klausīties lekcijas klausītāja statusā citā augstskolā (21.06.2012.)

Sadarbības augstskolu studējošajiem iespēja izvēlēties arī individuālu brīvās izvēles studiju kursu par maksu.

Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumus apmeklēt studiju kursus klausītāju statusā izskata un akceptē vai noraida attiecīgo nodaļu un katedru vadītāji, kā arī JVLMA pieņem iesniegumus, kuros kursu izvēli ar parakstu apstiprinājušas sadarbības augstskolu amatpersonas.

Pēc studiju kursa apguves klausītājam tiek izsniegta izziņa par kursa apguvi, vērtējumu un kredītpunktu skaitu.

Iesnieguma veidlapa

Atsevišķa studiju kursu apguve

JVLMA Tālākizglītības nodaļa piedāvā iespēju reģistrēties JVLMA akreditēto studiju virzienu atsevišķa/-u studiju kursa/-u apguvei klausītāja statusā ar mērķi uzkrāt attiecīgo kredītpunktu ieguves dokumentāro apliecinājumu. Lai uzsāktu studiju kursa/-u apguvi, iesniegumam jāpievieno iepriekšējās izglītības dokuments kā arī nepieciešams apliecināt, ka iepriekšējā izglītībā apgūto zināšanu un prasmju līmenis atbilst izvēlētā/-to studiju kursa/-u apguvei. Pēc klausītāja atbilstības izvērtēšanas, tiek sastādīts līguma un mācību maksas izdevumu tāmes projekts.

Pēc studiju kursa apguves vai noklausīšanās tiek sagatavota izziņa par apguvi un kredītpunktiem, vai noklausīšanos (atkarīgs no klausītāja izvēles un kursa noslēguma pārbaudījuma kārtošanas).

Iesnieguma veidlapa

Interešu izglītība pieaugušajiem

JVLMA Tālākizglītības nodaļa piedāvā interesentiem individuālo vēlmju īstenošanai neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības par maksu iegūt zināšanas interesējošajās jomās – mūzikā (dziedāšana, instrumenta spēle, mūzikas teorija utt.) un dejā, ņemot vērā akadēmiskā personāla un aprīkojuma pieejamību.

Pēc iesnieguma saņemšanas, tiek sastādīts izvēlētā mācību priekšmeta plāna, līguma un mācību maksas izdevumu tāmes projekts. Pēc mācību priekšmeta apguves vai noklausīšanās tiek sagatavota izziņa.

Iesnieguma veidlapa

Dokumenti

Iekšējie normatīvie akti

Ārējie normatīvie akti

 

Kontakti