Attīstības projekti

Indukcijas gada atbalsts pedagoģijas studiju absolventiem (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001)

Eiropas Sociālā fonda Plus 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.7. pasākuma projekts “Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās”.

Projekta līguma numurs: 4.2.2.7/1/23/I/001
Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte
Projekta partneri: Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Projekta īstenošanas termiņš: 01.08.2023. – 30.06.2026.
Projekta kopējais finansējums: 3 425 840,00 EUR. (Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums 2 911 964,00 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums  513 876,00 EUR )

Projekta mērķis:  sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu pedagoga profesijā.

Projekta galvenie rezultāti:  atbalsta mehānisma izstrāde un ieviešana pedagoģijas studiju programmu absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, tādējādi sniedzot atbalstu jaunu pedagogu piesaistei un noturēšanai izglītības iestādēs.

Projekta galvenās aktivitātes:
1) indukcijas gada dalībnieku piesaiste un atlase;
2) individuāls atbalsts profesionālās pilnveides grupās un mācību stundu vērošana;
3) profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana;
4) mērķstipendijas indukcijas gada dalībniekiem;
5) projektu vadība un īstenošana;
6) komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi.

Projekta aktualitātes:

Projekta gaitas atskaite: 2024. gada februāris – 2024. gada aprīlis

Lai gūtu praktisku pieredzi, apzinātu labās prakses piemērus un iedvesmotos no savas jomas profesionāļiem, pārskata periodā no šī gada februāra līdz aprīlim notikuši divi informatīvi semināri jauno skolotāju programmu ziemas un vasaras izlaiduma mērķgrupas informēšanai par pieejamo Indukcijas gada atbalstu, kā arī divas pieredzes apmaiņas dienas izglītības iestādēs Rīgā un Jelgavas novadā esošajiem projekta dalībniekiem.

Izglītības un zinātnes ministrijā tika apstiprināts Indukcijas gada projekta īstenošanas Uzraudzības padomes nolikums un rīkojums par Uzraudzības padomes izveidi. Šī gada 4. aprīlī pirmajā Uzraudzības padomes sēdē projekta vadība sniedza atskaiti par projekta īstenošanas progresu, tai skaitā par īstenotajiem mērķa grupas informēšanas pasākumiem,  atgriezenisko saiti no indukcijas gada dalībniekiem un citām iesaistītajām pusēm par individuālo atbalstu profesionālās pilnveides grupās, profesionālās kompetences pilnveides programmu saturu un atbilstību viņu vajadzībām, apmeklējumu un atbirumu indukcijas gada laikā, par veiktajiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem indukcijas gada atbalsta īstenošanā. (08.05.2024.)

 

Lai informētu 2023. un 2024. gada skolotāju sagatavošanas programmu absolventus par atbalstu Indukcijas gada projektā un atbildētu uz jautājumiem, aicinām pieslēgties kādam no informatīvajiem semināriem. Projekts “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda Plus ietvaros.
Seminārā aicināts piedalīties ikviens Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, RTU Liepāja, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas skolotāju sagatavošanas programmu absolvents, kurš plāno pieteikties atbalstam un kuram ir radušies jautājumi par dalības nosacījumiem vai citiem praktiskiem aspektiem. Plašāka informācija par projektu informatīvajā materiālā ŠEIT un projekta mājas lapā ŠEIT.Aicinām izmantot iespēju pieslēgties pavasara informatīvajiem semināriem par projektu platformā Zoom kādā no trijiem piedāvātajiem laikiem: 23. aprīlī plkst. 10.00 vai15. maijā plkst. 14.00, vai 30. maijā plkst. 16.00.Pieslēgšanās infosemināriem  ZOOM platformā ŠEIT. (23.04.2024.)

 

Projekta gaitas atskaite: 2023. gada novembris – 2024. gada janvāris:

Pārskata periodā projekta atbalstu turpina saņemt 35 jaunie skolotāji, kas pilnveides grupās tiekas ar kolēģiem un kuratoriem, pilnveido savas zināšanas, prasmes un iemaņas  darbam ar izglītojamiem, attīsta komunikācijas un līderības prasmes un saņem individualizētu atbalstu savai profesionālajai un personīgajai izaugsmei.

Projekta dalībnieki kompetentu docētāju vadībā pilnveido zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, skolvadībā un sadarbības prasmju attīstībā kursos “Speciālā un iekļaujošā izglītība”, “Tehnoloģiju bagātināts mācību process vispārējā izglītībā” un “Efektīvi klasvadības risinājumi skolotājiem”.

Notikuši divi informatīvi  semināri jauno skolotāju programmu ziemas izlaiduma 2024 mērķgrupas informēšanai indukcijas gada atbalstam.

Par projekta aktivitāšu īstenošanu noslēgti sadarbības līgumi ar  Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. (12.02.2024.)

Laika posmā līdz 2023. gada oktobrim:

Latvijas Universitāte (LU) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2023. gada 9. novembrī parakstīja Vienošanos par Eiropas Sociālā fonda  Plus (turpmāk – ESF+) projekta “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001  (turpmāk – Projekts) ieviešanu.
Projekta mērķis ir  sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu pedagoga profesijā.
Pēc pedagoģijas studiju programmu absolvēšanas un darba gaitu uzsākšanas skolā jaunajiem pedagogiem pirmajā darba gadā būs pieejams šāds atbalsts:
-  mērķstipendija 200 eiro mēnesī 10 mēnešu garumā,
- individuāls atbalsts profesionālās pilnveides grupās,
- mācību stundu vērošana, lai saņemtu atgriezenisko saiti un nostiprinātu pedagoģijas prasmes,
- dalība profesionālās kompetences pilnveides programmā. (10.11.2023.)

JVLMA infrastruktūras modernizācija (Nr. 8.1.1.0/17/I/004)

Projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija" (Nr. 8.1.1.0/17/I/004) kopsavilkums

Projekta ietvaros plānots modernizēt radošo industriju studiju programmas: profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana, Instrumentālā mūzika, Kompozīcija, Horeogrāfija, Mūzikas vēsture un teorija, Vokālā mūzika, Mūzika un skatuves māksla; akadēmiskā maģistra studiju programmu Mūzika; profesionālā maģistra studiju programmu Mūzikas un skatuves māksla; akadēmiskā doktora studiju programmu Muzikoloģija.

Projekta aktivitātes:
1. radošo industriju studiju programmu aprīkojuma un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana (mūzikas instrumentu iegāde, zinātniskās pētniecības centra aprīkojuma iegāde, sistemātiskās muzikoloģijas un mūzikas psiholoģijas kabineta aprīkojuma iegāde, skaņu režijas telpas aprīkošana, datortehnikas un audiovizuālās tehnikas iegāde mācību telpu aprīkošanai, Lielās zāles aprīkojuma iegāde, pirmās pieturas punkta modernizācija, atjaunoto mācību telpu aprīkojuma iegāde);
2. mācību telpu atjaunošana un pielāgošana JVLMA īstenoto radošo industriju studiju programmām;
3. informācijas un publicitātes pasākumi;
4. projekta vadība un īstenošana. 
Plānotais projekta īstenošanas laiks 2017. gada līdz 2019. gada februāris.
Projekta kopējas finansējums 495 473,00 eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 421 152,05 eur un valsts budžeta finansējums - 74 320,95 eur.

Projekta aktualitātes:

Projekts noslēdzies 2019.gada 31.decembrī.  (02.01.2020.)

Projekta ietvaros atjaunota JVLMA Horeogrāfijas zāle: veikts remonts un nodrošināts aprīkojums horeogrāfijas un deju nodarbībām. (25.09.2019.)

 2019. gada jūlijā noslēgusies Sistemātiskās muzikoloģijas klases programmatūras neirofunkcionālo datu reģistrēšanai un apstrādei iegāde: NeuroGuide, Matlab, Simulink, MAX/MSP, PureData, BCI2000, WinEEG, OpenVibe). (25.07.2019.) 

2019. gada maijā pabeigtas projekta aktivitātes: Mūzikas instrumentu iegāde un Datortehnikas un audiovizuālās tehnikas iegāde mācību telpu aprīkošanai. Projekta ietvaros iegādātie mūzikas instrumenti un mūzikas instrumentu specializētie aksesuāri mūzikas radošo industriju studiju programmu īstenošanai: flīģeļi, trompete, pikolo trompete, flīgelhorns, alta flauta, picolo flautas, basa klarnete, saksofons, ēvele dubultmēlīšu taisīšanai (fagotiem - obojām), fagota mēlīšu biezuma mērītājs - mikrometrs, klaušņu - surdīnes, eifonijs, digitālas klavieres, akordeons, bungu komplekts, kontrabasa pastiprinātājs, ģitāras pastiprinātājs, taustiņinstrumenta pastiprinātājs, vibrofons. Savukārt IT aprīkojuma iegāžu ietvaros JVLMA aprīkoti: ZPC ar aprīkojumu zinātniskās darbības nodrošināšanai  (datortehnika, digitalizācijas tehnika, audio/ video ierakstu sistēmas, aprīkojums konferenču un semināru organizēšanai), Sistemātiskās muzikoloģijas klase ar aprīkojumu pētījumu veikšanai un interaktīvo nodarbību nodrošināšanai (mobilais elektroencefalogrāfs), papildināts skaņu studijas aprīkojums ar atbilstošu tehniku un programmatūru, mācību auditorijas aprīkotas ar atbilstošu datortehniku un prezentāciju tehniku. (24.05.2019.).

2019. gada 22. februārī JVLMA tika piegādātas elektroencefalogrāfijas iekārtas un programmatūra, kā arī veiktas iesaistīto pētnieku apmācības aprīkojuma lietošanā. (25.02.2019.)

2019. gada 16. janvārī  ir noslēgts līgums ar ir Biomed Neurotechnologie Sp.z o.o. Sp.K  par elektroencefalogrāfijas iekārtas un programmatūras piegādi un uzstādīšanu, ko ir plānots piegādāt JVLMA līdz 2019. gada martam. (25.01.2019.)

2018./2019. akadēmiskajam gadam sākoties, projekta ietvaros ir iegādāti jauni mūzikas instrumenti: flīgelhorns, trompete, picolo trompete, eifonijs, iegādāta deju grīda horeogrāfijas studiju programmu īstenošanai, ka arī uzstādīts koncertsarīkojumu papilapgaismojums JVLMA Lielajā zālē. Procesā ir citu mūzikas instrumentu, mēbeļu un IT aprīkojumu piegādes, kas tiks piegādātas līdz 2018. gada beigām. (29.10.2018.)

2018. gada jūlija noslēgts līgums  par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma piegādi un uzstādīšanu. Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojumu plānots uzstādīt līdz 2018. gada  28. septembrim. (26.07.2018.)

8. maijā plkst. 18.00 JVLMA LMT kamerzālē notika Excelsior akordeonu prezentācijas koncerts Caur ērkšķiem uz zvaigznēm, kurā klausītājiem tika piedāvāti priekšnesumi ar jaunākajiem instrumentiem,t.sk. projekta "JVLMA īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija" ietvaros iegādāto akordeonu. Iegādātais Excelsior akordeons ir augstas kvalitātes roku darbs speciāli piemērots JVLMA vajadzībām, ko atzīst un iegādājas mūzikas akadēmijas visā Eiropā. Materiāli, kurus izmanto instrumentu ražošanā ir augstākās kvalitātes, piedāvājot niansētu skanējumu, izcilu pieskāriena jūtību un tembrālo skanējumu. Instrumenti jaunajiem studentiem - izpildītājiem ļauj pilnvērtīgi realizēt savas muzikālās ieceres. (10.05.2018.)

2018. gada janvārī pabeigta Pirmās pieturas punkta uzstādīšana JVLMA vestibilā. Pirmās pieturas punkta modernizācija paredzēta studiju organizēšanas un administrēšanas procesu uzlabošanai, īpaši individuālo nodarbību grafika plānošanā. (02.02.2018.)

2017. gada 15. decembrī JVLMA piegādāts “Stenway & Sons” A-studio flīģelis. Instruments paredzēts izmantošanai izglītības iestādēs mācību procesā. Tā apstrādē izmantota īpaši noturīga metāla rāmju laka un matēta apdare. (15.12.2017.)

Pedagoģijas studiju programmu jaunveide (Nr.8.2.1.0/18/I/001)

Projekta “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” (Nr.8.2.1.0/18/I/001) kopsavilkums

Projekta mērķis ir pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un “42.  Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs” jaunveide atbilstoši pedagoga profesijas standartam, nodrošinot augstākās izglītības Latvijā resursu efektīvu koplietošanu un mazinot pedagoģijas studiju programmu fragmentāciju.

JVLMA īstenos projektu sadarbībā ar sadarbības partneriem: Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti.

Projekta īstenošanas periods 01.06.2018. – 30.11.2023.

Projekta kopējie izdevumi 305 006,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 259 255,10 EUR, valsts budžeta finansējums 45 750,90 EUR.

Projekta aktualitātes:

Projekts noslēdzies 2023.gada 30.novembrī.  (01.12.2023.)

Projekta ietvaros 2019.gada 20.martā tika organizēts seminārs Pedagoģijas studiju programmu jaunveide, lai informētu un diskutētu par izstrādāto pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” standartu saturu. Š.g. aprīlī plānots piesaistīt neatkarīgos ekspertus studiju programmu izvērtēšanai, t.sk. salīdzinot studiju programmas ar citu starptautisku augstskolu programmām. (29.03.2019.)

29.05.2019. JVLMA Senāta sēdē tika apstiprinātas studiju virziena Izglītības un pedagoģija studiju programmu “Profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” kods 42141 un  studiju programmu “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” kods 41141. (04.06.2019.)

JVLMA  ir iesniegusi saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvai padomei (21.06.2019. un 01.07.2019.) pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”  un profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” standartus, lai varētu sagatavot dokumentāciju jaunveides programmu iesniegšanai licencēšanai. Tiek gaidīts saskaņojums. (15.08.2019.)

Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvā padome ir iesniegusi "Skola 2030" ekspertiem izvērtēšanai JVLMA jaunveides programmas. Tiek gaidīts atzinums. (30.01.2020.)

No Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes ir saņemti saskaņojumi jaunveides programmām. 28.04.2020. iesniegti pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” dokumenti licencēšanai Akadēmiskās izglītības centrā (AIC). (28.04.2020.)

12.06.2020. iesniegti profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” dokumenti licencēšanai Akadēmiskās izglītības centrā (AIC). (12.06.2020.)

16.06.2020. plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” sagatavošanas un īstenošanas procesu. Preses konferences ieraksts pieejams: https://www.facebook.com/287448765179138/videos/2982198538522896 (17.06.2020.)

02.09.2020. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai (JVLMA) tika izsniegta licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Lai reflektanti varētu pilnvērtīgi sagatavoties iestājpārbaudījumiem, JVLMA organizēs konsultācijas. Studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas, dejas un mākslas izglītības programmās. Tās realizācija tiks īstenota sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Licencētās studiju programmas absolventi varēs turpināt studijas jaunizveidotajā profesionālā bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”, kura ir iesniegta licencēšanai.(04.09.2020.)

13.10.2020. licenci saņēmusi jaunveidotā JVLMA profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”. Tās mērķis ir sagatavot skolotājus darbam vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas, teātra mākslas, dejas un vizuālās mākslas izglītības programmās. Studiju process tiks īstenots sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA). Jaunveidotās pedagoģiju programmas absolventi saņems diplomu ar apliecinājumu profesionālā bakalaura grāda iegūšanai mūzikas pedagogu, teātra mākslas, dejas pedagogu vai vizuālās mākslas izglītībā, kā arī apliecinājumu par skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. (21.10.2020.)

Lai 2020. /2021. akadēmiskā gada 2. pusgadā uzsāktu īstenot studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports profesionālo bakalaura studiju programmu Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs JVLMA gatavojas pirmo kursu studentus:
-    eksmatrikulēt no  profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un imatrikulēt profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammā Skolotājs mūzikā un kultūras studijās specializācijā Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs;
-    eksmatrikulēt no profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs un imatrikulēt profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammā Skolotājs mūzikā un kultūras studijās specializācijā Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs;
-    eksmatrikulēt no profesionālās bakalaura studiju programmas Deju un ritmikas skolotājs un imatrikulēt profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammā Skolotājs dejā un kultūras studijās specializācijā Profesionālās ievirzes un interešu izglītības deju un kultūras studiju skolotājs. (20.01.2021.)

7. aprīlī plkst. 15.00 platformā “Zoom” notiks JVLMA Mākslu pedagoģijas nodaļas tematiskais forums, kurā mūzikas vidusskolu un vispārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēni, kā arī viņu pedagogi un citi interesenti tiks informēti par iespējām studēt jaunajās profesionālā bakalaura un pirmā līmeņa studiju programmās. Sīkāk skatīt: https://www.jvlma.lv/aktuali/aktualitates/muzikas-akademija-aicina-studet-par-skolotaju-muzika-teatra-maksla-deja-un-vizualaja-maksla. (23.03.2021.)

Latvijas radio 1, raidījumā Kultūras rondo par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs” stāsta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Mākslu pedagoģijas nodaļas vadītāja Liene Batņa, apakšprogrammas "Skolotājs mākslā un kultūras studijās" Latvijas Mākslas akadēmijas LMA) koordinatore Māra Ādiņa un apakšprogrammas "Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijā" Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) koordinatore Rita Lūriņa. https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/iepazistinam-ar-makslu-augstskolu-kopigi-veidoto-pedagogijas-pro.a142107/?highlight=skolot%C4%81js%20k%C4%81%20m%C4%81kslinieks. (30.03.2021.)

Ir uzsākta videomateriālu filmēšana par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”.  Plānots, ka būs videomateriāli par programmām kopumā un par katru apakšprogrammu atsevišķi. Sagatavotais materiāls tiks publicēts sociālajos tīklos. (21.04.2021.)

Tiek izsludināta uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”. Detalizētāk skatīt:https://www.jvlma.lv/aktuali/aktualitates/sakusies-dokumentu-iesniegsana-studijam-jvlma-1. Sociālajos tīklos tiks publicēti sagatavotie videomateriāli ar aicinājumu studēt jaunveides programmās. (30.06.2021.)

Tiek izsludināta papildu uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”. Sīkāk skatīt:  https://www.jvlma.lv/aktuali/aktualitates/jvlma-izsludina-papilduznemsanu (06.08.2021.)

21.10.2021. norisinājās I Mākslu pedagoģijas metodiskā online konference "Redzamās un neredzamās ZĪMES mākslu pedagoģijā – mūzikā, dejā, vizuālajā un teātra mākslā". Metodiskā konferences mērķis - skatīt mākslu pedagoģijas teorētiski zinātnisko atziņu  sinerģiju aktuālā, radošā pedagoģiskā procesā, meklējot ZĪMES un atsedzot tās, mākslu pedagoģiju daudzveidīgā praktiskā darbībā. Metodiskās online konferences tematiskais loks: zinātniskajā pētniecībā balstīti labās prakses ZĪMES praktiskai pedagoģiskajai darbībai mākslu nozarē - mūzikā, dejā, mākslā un teātra mākslā akcentējot docētājs ↔ students (topošais skolotājs) ↔ skolēns mijiedarbības procesu. Konferencē uzstājās vadošie Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas metodiķi un mākslinieki. Konferencē tika pārrunātas gan kopīgās tēmas mākslu pedagoģijā kopā, gan katrā no darbsemināriem (Mūzikas pedagoģijas darbseminārs,  Deju pedagoģijas darbseminārs, Mākslas pedagoģijas darbseminārs, Teātra mākslas pedagoģijas darbseminārs) atsevišķi. (22.10.2021.)

JVLMA ir uzsākusi darbu pie pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmas “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs” akreditācijai nepieciešamo dokumentu izstrādes, sagatavošanas un tulkošanas. (07.01.2022.)

2022.gada aprīlī saistībā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmu “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs” notika interviju - students intervē docētāju, filmēšana. Tika iesaistīti gan JVLMA, gan LMA, gan LKA pasniedzēji, studenti, absolventi. Būs 10 gab. apmēram 8 min. garas intervijas. (19.04.2022.)

Ir uzfilmētas videointervijas par un ap pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmu “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”, kuras var noskatīties JVLMA YouTube kanālā: https://www.youtube.com/channel/UCffv79FVpl3m1nw5QGkzreA vai JVLMA mājaslapā pie Uzņemšanas ziņas: https://www.jvlma.lv/aktualitates/viss-par-uznemsanu-muzikas-akademija-20222023-gadam . (19.06.2022.)

Citējot JVLMA  Studiju virzienu vadītāju Mārtiņu Upmaci: "Mēnešiem ilgs komandas darbs ir vainagojies ar panākumiem! Ar prieku informēju, ka atbilstoši JVLMA un AIKA noslēgtajam līgumam, studiju virziena Izglītība un pedagoģija pašnovērtējuma ziņojums ar visiem pielikumiem latviešu un angļu valodās šodien tika iesniegts AIKA. Ar dokumentu iesniegšanu ir sācies nepilnu gadu ilgs process, kura noslēgumā Studiju kvalitātes komisija pieņems lēmumu par studiju virziena Izglītība un pedagoģija akreditācijas termiņu." (12.10.2022.)

2023.gada 10. un 11.janvārī JVLMA notiek studiju virziena Izglītība un pedagoģija novērtēšanas vizīte. (09.01.2023.)

2023.gada 17.maijā AIC (Akadēmiskās informācijas centrs) atsūtīja gala atzinumu par studiju virzienu "Izglītība un pedagoģija". JVLMA gatavo atbildi par konstatētajām faktu kļūdām. (17.05.2023.)

2023.gada jūnijā 4 studenti absolvējuši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”, no tiem apakšprogrammā: Mūzikas skolotājs (1), Deju skolotājs (2), Mākslas skolotājs (1). (30.06.2023.)

JVLMA Senāts 30.08.2023. nolēma slēgt studiju virziena Izglītība un pedagoģija profesionālās bakalaura programmas: Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs (42 141); Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs (42141); Deju un ritmikas skolotājs (42141). Tiek gatavota dokumentācija iesniegšanai Studiju kvalitātes komisijai par licences atņemšanu trim augstāk minētajām studiju programmām. (01.09.2023.)

Studiju kvalitātes komisija 15.11.2023. nolēma atcelt tiesības īstenot studiju virziena Izglītība un pedagoģija profesionālās bakalaura programmas: Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs (42 141); Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs (42141); Deju un ritmikas skolotājs (42141). (15.11.2023.)

2023. gada 15. novembrī Studiju kvalitātes komisijas sēdē tika pieņemts lēmums par akreditācijas termiņu - 6 gadi abām jaunajām studiju programmām līdz ar to ir sasniegts projekta “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” mērķis - pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”  jaunveide atbilstoši pedagoga profesijas standartam, nodrošinot augstākās izglītības Latvijā resursu efektīvu koplietošanu un mazinot pedagoģijas studiju programmu fragmentāciju. (15.11.2023.)

Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide (Nr.8.2.1.0/18/A/009)

Projekta “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” (Nr.8.2.1.0/18/A/009) kopsavilkums

Projekta mērķis ir kopīgās profesionālā doktora studiju programmas Mākslās izstrāde un ieviešana, stiprinot mākslu augstskolu resursu koplietošanu un mazinot studiju programmu fragmentāciju. Projektu īstenos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju.

Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes:
1) Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” izstrāde un licencēšana;
2) Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” aprobācija;
3) Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” akreditācija;
4) Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” starptautiskā publicitāte;
5) Projekta vadība un īstenošana;
6) Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim (noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu), sasniedzot sekojošus rezultātus: 1 kopīga doktorantūras studiju programma, kuras izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts un kura saņēmusi EQAR aģentūras akreditāciju.

Projekta kopējais budžets 100 000,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 85 000,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 15 000, 00 EUR.(10.04.2019.)

Projekta aktualitātes:

Laika posmā no 2023. gada augusta līdz oktobrim norit intensīvs studiju darbs, jo šajā semestrī vienlaicīgi programmā studē 55 doktoranti - 1., 3., 5., un 6.sem. Kā arī šajā periodā JVLMA Profesionālās doktora studiju programmas direktore Dr.art. Diāna Zandberga un 5. semestra doktorante Liene Denisjuka-Straupe no 30. augusta līdz 1. septembrim piedalījās Londonas Karaliskās Mūzikas akadēmijas rīkotajā starptautiskajā mākslinieciskās pētniecības konferencē (5th Festival Conference of Music Performance and Artistic Research “Doctors in Performance”). (https://www.jvlma.lv/aktualitates/jvlma-profesionala-doktorantura-parstaveta-konference-londona) un no 5.līdz 8.septembrim Profesionālās doktorantūras LMA doktoranti piedalījās seminārā Survival Riga Kit Episode projekta Differences - Artistic Research in European Union ("EU4ART differences" Nr.EU 101016460-EU4ART_differences) ietvaros. Tostarp 5.septembrī Profesionālās doktora studiju programmas direktore Dr.art. Diāna Zandberga piedalījās starptautiskajā seminārā Survival Riga Kit Episode nolasīja lekciju "Synesthetic Approach in Artistic Research". (31.10.2023.).

2023. gada 28. jūlijā noslēgusies studiju virziena "Mākslas" novērtēšana - saņemts gala ziņojums. (28.07.2023.)

JVLMA ir saņēmusi studiju virziena Mākslas akreditācijas novērtēšanas ekspertu atzinumu. Atzinumā profesionālā doktoru studiju programma Mākslās novērtēta ar izcili. (04.07.2023.).

No 2023. gada 13. marta līdz 14. martam JVLMA studiju programmu direktore Diāna Zandberga un doktorantes Liene Dobičina un Liene Denisjukai-Straupe ar lekcijām piedalījušās Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas doktorantūras konferencē Tallinā, Igaunijā. Informācija par konferences norisi: https://www.jvlma.lv/aktualitates/jvlma-profesionala-doktorantura-parstaveta-starptautiska-makslinieciskas-petniecibas-konference-tallina. (15.03.2023.)


No 2023. gada 30. marta līdz 1. aprīlim JVLMA Kopīgās profesionālās doktora studiju programmas Mākslās direktore, Klavieru katedras lektore Dr.art. Diāna Zandberga piedalījās starptautiskajā konferencē Dānijas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Kopenhāgenā (AEC European Platform for Artistic Research in Music (EPARM) 2023 ‘Upbeat: Futures of Artistic Research in Music’). Studiju programmas direktore D.Zanberga piedalījusies konferencē ar lekciju “Joint Professional Doctoral Study Programme in Arts in Latvia: Challenges and Novelties”. Informācija par konferences norisi: https://www.jvlma.lv/aktualitates/dianas-zandbergas-daliba-starptautiskaja-makslinieciskas-petniecibas-konference-kopenhagena.  (03.04.2023)

No 14.decembra līdz janvāra beigām norisinās semestri noslēdzošie Profesionālās doktorantūras semināri. Tie ir pieejami mākslinieciskās pētniecības interesentiem klātienē un tiešsaistē. https://www.jvlma.lv/aktualitates/janvara-tresdienas-jvlma-norisinasies-profesionalas-doktoranturas-seminari?fbclid=IwAR3o49kS1g2lRGCQHylGQ9ikr0oMxKagmaUdFSexHWbc-mpuYcVNszdNBJA (14.12.2022.)

2022. gada 7.decembrī pabeigta dokumentācijas sagatavošana studiju virziena “Mākslas” novērtēšanai un dokumentācija iesniegta Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra. (08.12.2022.)

9. decembrī JVLMA Lielajā zālē izskanēs multimediāls projekts “Dzīvā gaisma”, kurā apvienosies Kopīgās profesionālās doktora studiju programmas doktorante – flautiste Ilze Urbāne un gaismu māksliniece Elīna Brese, programmas vadītāja, pianiste Diāna Zandberga, kā arī Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste Baiba Kokina un horeogrāfe Milana Komarova. (05.12.2022.)

3. un 4.semestra doktorantiem no oktobra līdz decembrim ir iespēja apgūt studiju kursu "Mākslu mijiedarbība un loma 20.-21. gadsimta norišu kontekstā", kurā līdzās JVLMA mācībspēkiem D.Zandbergai, K.Auzniekam, A. Vecumniekam un pieaicinātajiem docētājiem H.Demakovai un K.Vērdiņam lekcijas lasīs arī ārzemju docētāji: Heather MacLaughlin Garbes, DMus, University of Washington, Kirsi Heimonen, DA (Doctor of Arts in Dance) University Researcher at Centre for Artistic Research (CfAR), University of the Arts Helsinki, Anu Vehviläinen, DMus, Head of DocMus Doctoral School / Sibelius Academy/ University of the Arts Helsinki, Eveliina Sumelius-Lindblom, DMus / Sibelius Academy/ University of the Arts Helsinki. Savukārt citu studiju kursu docētāju vidū ir somu koloratūrsoprāns Pia Komsi, Aleksandra tehnikas speciāliste Mareta Mursa Tormis no Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas, kā arī starptautiski atzītā amerikāņu izcelsmes flautiste Helēna Bledso no Ķelnes. (28.10.2022.)

27.-28.septembrī projekta CARD noslēguma konferencē sekcijā Mākslas un pētniecības metodes un modeļi LMA, piedalījās seši kopīgās profesionālās doktora studiju programmas doktoranti: Jānis Purviņš (JVLMA), Rasa Jansone (LMA), Mārtiņš Zutis (LMA), Ēriks Ešenvalds (JVLMA) un Liene Denisjuka-Straupe (JVLMA). (28.09.2022.)

2022./2023. akadēmiskajā gadā kopīgajā doktora studiju programmā mākslās "Mākslas" sāk 45 doktoranti, tostarp 18 jaunuzņemtie 1. semestrī (tostarp viens no tiem angļu valodā), 11 - 3.semestrī un 16 - 4.semestrī (31.08.2022.)

5.–7. maijā JVLMA aizvadīta vērienīga starptautiska mākslinieciskās pētniecības konference “Artistic research: various fields, approaches, experiences”. Konferencē piedalījās 96 dalībnieki no 25 valstīm: Latvijas. Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Šveices, Īrijas, Spānijas, Grieķijas, Itālijas, Beļģijas, Nīderlandes, Polijas, Ukrainas, Portugāles, Austrijas, Serbijas, ASV, Kanādas, Meksikas, Indijas, Ķīnas ar 70 prezentācijām. Detalizēta informācija par konferenci: https://www.jvlma.lv/aktualitates/pateiciba-makslinieciskas-petniecibas-konferences-organizatoriem. (12.05.2022.)


Laika posmā no 2022. februāra līdz aprīlim veiktas sekojošas aktivitātes:
2022. gada februārī sākās trešais studiju semestris Profesionālās doktora studiju programmas mākslās "Mākslas" doktorantiem.

25.februārī notika pirmā doktorantūras Padomes sēde. Sēdes gaitā tika pārrunātas akreditācijas procesa aktualitātes un doktorantu studiju kvalitātes novērtēšanas anketu rezultāti, kā arī nolemts: 
1) Izveidot dokumentu ar informāciju doktorantiem par C daļas studiju kursu izvēles iespējām savās augstskolās un pie partneraugstskolu docētājiem.
2) Informēt doktorantus un mācībspēkus par iespēju, ka teorētiskā pētījuma un mākslinieciskā projekta vadītājs var būt arī viens docētājs.
3) Izsludināt un veikt uzņemšanu angļu valodā runājošiem doktorantiem 2022./2023. akadēmiskajā gadā, perspektīvā veidojot atsevišķu doktorantu grupu kopīgo lekciju apguvei angļu valodā.
4) Elastīgi virzīties uz klātienes apmācību kopīgajos studiju kursos no 2022. gada rudens semestra. (Saistībā ar situāciju valstī no 2022. gada 13.aprīļa doktorantūras lekcijas un semināri notiek hibrīdformā - klātienē, bet ar translāciju ZOOM platformā.)

Dalībai starptautiskajā konferencē Artistic Research: Various Fields, Approaches, Experiences (5.-7. maijs, 2022  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) 80 apstiprināto dalībnieku vidū ir Profesionālās doktora studiju programmas 13 doktoranti un 10 mācībspēki.

Valsts pētījumu programmas CARD "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" – apakšprojekta “Mākslinieciskās jaunrades un kultūras mantojuma pētniecības metodoloģijas specifika un attīstība” ietvaros šobrīd notiek darbs pie rokasgrāmatas doktorantiem, kas būs veltīta mākslinieciskās pētniecības metodoloģijas aspektu analīzei, kā arī teorētiskā pētījuma izstrādes jautājumiem. Triju partneraugstskolu docētāju veidoto rokasgrāmatu plānots izdot elektroniskā formātā līdz 2022. gada 30.septembrim. (24.04.2022.)

2022. gada 24. janvārī plkst. 18.00. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē “Duo Colore” – flautiste Ilze Urbāne un pianiste Diāna Zandberga piedāvā izsmalcinātu kamermūzikas programmu NOVECENTO ar itāļu 20. gadsimta komponistu flautas repertuāra virsotnēm. Šis mākslinieciskais projekts tapis Kopīgās profesionālās doktora studiju programmas “Mākslās” JVLMA realizētās apakšprogrammas “Mūzika un skatuves māksla” darba ietvaros. Doktorantes Ilzes Urbānes interešu centrā ir itāļu flautas skolas fenomens, tādēļ viņa jau vairākus gadus sadarbojas ir pasaulslaveno itāļu flautistu Rafaēlu Trevizāni. (24.01.2022.)

No 2021. gada 20. līdz 22. oktobrim Vīnes Mākslas akadēmijā norisinājās mākslas pētniecības doktorantūrām veltīta starptautiska konference "Advancing Supervision for Artistic Research Doctorates", kurā  JVLMA, LKA un LMA kopīgo profesionālo doktorantūru pārstāvēja JVLMA profesionālās doktora studiju programmas direktore Dr.art. Diāna Zandberga. (29.10.2021.).

Veiksmīgi iesācies jaunais mācību gads 14 pirmā semestra un 16 otrā semestra doktorantiem.
Doktorante Ilze Urbāne un studiju programmas direktore Dr.art. Diāna Zandberga piedalījušās starptautiskajā mākslas pētniecības konferencē "Doctors in Performance". Šeit informācija par konferenci: https://www.jvlma.lv/aktuali/aktualitates/jvlma-profesionala-doktorantura-parstaveta-starptautiska-atskanotajmakslas-doktoranturu-konference-tallina.
Profesionālās doktora studiju programmas direktore Dr. art Diāna Zandberga, pirmā semestra doktorante Liene Denisjuka-Straupe un otrā semestra doktorante Ilze Urbāne 4. novembrī plāno piedalīties Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotajā starptautiskajā konferencē "Kultūras krustpunkti" profesionālajai doktorantūrai veltītā sekcijā. 
Notiek darbs pie uzsaukuma starptautiskajai mākslinieciskās pētniecības konferencei 2022.gada maijā, kuru rīko JVLMA sadarbībā ar partneraugstskolām LMA un LKA. (20.09.2021)

Noslēdzies pirmais semestris profesionālajā doktorantūrā studējošajiem. Aptauju rezultāti par studiju kvalitāti liecina, ka doktoranti studijas vērtē pozitīvi. Doktorante Ilze Urbāne un studiju programmas direktore Dr.art. Diāna Zandberga ir apstiprinātas dalībai ar koncertlekcijām starptautiskajā mākslas pētniecības konferencē "Doctors in Performance", kas norisināsies no 1. līdz 3. septembrim Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Tallinā. (18.06.2021.)

No 2021. gada 18. līdz 20. martam profesionālās doktora studiju programmas mākslās “Mākslas” apakšprogrammas “Mūzika un skatuves māksla” 1. semestra doktoranti: Ēriks Ešenvalds, Kaspars Ādamsons, Ilze Urbāne,  studiju programmas direktore Līga Pētersone un studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls piedalījās  Eiropas Mūzikas augstskolu asociācijas rīkotajā tiešsaistes konferencē “The AEC European Platform for Artistic Research in Music, EPARM Online Conference 2021” (20.03.2021.).

Noslēgušies iestājpārbaudījumi profesionālajā doktora studiju programmā mākslās, un 2021. gada februārī studijas uzsāks pirmie profesionālās doktorantūras studenti. (01.02.2021.). 

2020. gada 2. decembrī plkst. 14.00 notiks informatīvā foruma tiešraide JVLMA Facebook lapā, kurā būs iespējams uzzināt aktuālāko informāciju par studiju programmu un gaidāmo iestājpārbaudījumu procesu. Jautājumus aicinām iesūtīt jau iepriekš, rakstot uz e-pastu . Plānots, ka no 2021. gada 20. līdz 22. janvārim uzņems pirmos studējošos jaunizveidotās profesionālās doktora studiju programmas “Mākslas”. (20.11.2020.) 

2020. gada 30. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs piešķīra licenci JVLMA, LKA un LMA "Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās"  īstenošanai. Studiju programmas uzņemšanas nosacījumi un uzņemšanas termiņi tiks izsludināti 2020. gada oktobrī. (30.09.2020.)

2020. gada 2.septembrī Akadēmiskās informācijas centra pārstāvji un eksperti veica JVLMA, LMA un LKA izstrādātās "Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās" licencēšanas izvērtēšanu. Eksperti tikās gan ar augstskolu vadībām, programmas atbildīgajiem darbiniekiem, docētājiem, darba devēju pārstāvjiem, gan iepazinās ar visu trīs augstskolu materiāltehnisko bāzi. Ekspertu atzinumu plānots saņemt līdz 25. septembrim, savukārt galējo lēmumu par licences piešķiršanu programmas īstenošanai līdz 12.oktobrim. (03.09.2020.)

16. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās" sagatavošanas un īstenošanas procesu.  Preses konferences ieraksts pieejams: https://www.facebook.com/287448765179138/videos/2982198538522896 (17.06.2020.)

11.jūnijā “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās” dokumentācija iesniegta Akadēmiskās informācijas centram studiju programmas licencēšanai. Detalizētāk par “Profesionālās doktora studiju programmu Mākslās” varēs uzzināt 16. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē, kuru organizē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju. (11.06.2020.)

Studiju programmas izveides darba grupa studiju programmas direktores Līgas Pētersones vadībā ir sagatavojusi licences saņemšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas šobrīd tiek sakņota un tulkota angļu valodā. Dokumentāciju licencēšanai plānots iesniegt š.g. jūnijā. (30.04.2020.) 

Ir veikti neatkarīgo ekspertu izvērtējumi un saņemti pilnveides priekšlikumi katrai izstrādātās profesionālās doktorantūras “Mākslās” apakšprogrammai. Profesionālās doktorantūras “Mākslās” apakšprogrammas ir: “Mūzikas un skatuves māksla” ,  “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” , “Vizuālā māksla un dizains” . Turpinās darbs pie dokumentācijas apkopošanas un nepieciešamo tulkojumu nodrošināšanas programmas licencēšanai. (31.01.2020.)

2019. gada 28. oktobrī JVLMA Senāts apstiprināja studiju virziena “Mākslas” kopīgās studiju programmas “Profesionālā doktora studiju programma Mākslās” kods 51 21 1/2/3/4 dokumentāciju un pieņēma lēmumu par studiju programmas tālāku virzīšanu licencēšanai. (01.11.2019.).

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Mākslas akadēmija 2019. gada 23. septembrī ir noslēgušas sadarbības līgumu par sadarbību kopīgās profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izstrādāšanā un īstenošanā projekta “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” (nr. 8.2.1.0/18/A/009) ietvaros. (24.09.2019.)

Ir izstrādāts studiju programmas apraksts. Norit studiju programmas izvērtēšanas process un studiju programmas studiju kursu izstrāde. (08.07.2019.)

JVLMA akadēmiskā personāla pilnveide (Nr. 8.2.2.0/18/I/001)

Projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” (Nr.8.2.2.0/18/I/001) kopsavilkums
 
Projekta mērķis ir stiprināt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstāko izglītības institūciju akadēmisko personālu kvalitatīvas pedagoģiskās izglītības nodrošināšanai mūzikā, mākslā, dejā, literatūrā un kultūras studijās.
Projekta finansējuma saņēmējs ir JVLMA, kas īstenos projektu laika posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31.martam.
Projekta kopējie izdevumi 311 713,90 EUR, t.sk. ESF finansējums 264 955,12 EUR, valsts budžeta finansējums 46 758,78 EUR.

Projekta aktualitātes:

Projekts noslēdzies 2023.gada 31.martā.  (03.04.2023.)

ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 2018./2019. akadēmiskajā gadā ir uzaicinājusi kā viesdocētāju Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas vadītāju, profesori Kristi Kiilu.
Profesores Kristi Kiilu lekcijās un nodarbībās mūzikas pedagogiem tiks piedāvāta iespēja uzzināt mūzikas apguves iespējas Igaunijā no pirmsskolas līdz mūžizglītībai, jauninājumus izglītības sistēmā, kā arī diskutēt par izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem mūzikas pedagoģijā.
Sadarbībā ar profesori Kristi Kiilu Mūzikas skolotāju katedras docētāji analizēs Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas mūzikas skolotāju studiju programmas, izsverot labās prakses piemērus izmantošanai jauno Latvijas mūzikas skolotāju studiju programmu izstrādē. (07.12.2018.)

Projekta ietvaros JVLMA akadēmiskajā darbā no 2019.gada 1.marta ir iesaistīta doktorante Kristīne Jozauska, kura docē studiju kursu “Skolotāju veselības psihohigiēna”. (18.03.2019.)

31.05.2019. projekta ietvaros tika izsludināta iepirkuma procedūra par Profesionālās angļu valodas apguvi akadēmiskajam personālam un latviešu valodas apguve ārvalstu akadēmiskajam personālam.” Plānots 3 vieslektoriem nodrošināt latviešu valodas mācību kursus un 14 akadēmiskā personāla pārstāvjiem profesionālās angļu valodas kursus. Angļu valodas apmācības plānotas no 2019.gada septembra līdz 2020.gada maijam/jūnijam. Iepirkuma komisija no sešiem pretendentiem par uzvarētāju atzina SIA “R&V izglītības centrs. (26.06.2019.)

2019.gada novembra beigās tika izsludināts atklāts konkurss uz docētāja amata vietu studiju kursu
“Augstākās izglītības vadība”, “Izglītības iestādes tiesiskais regulējums” un “Izglītības politika” docēšanai, kur pretendēt varēja akreditētās doktorantūras studiju programmas pēdējo kursu students vai zinātnisko grādu pretendents (kas līdztekus studijām doktorantūrā vai promocijas darba izstrādei, veiktu akadēmisko darbību JVLMA pedagoģijas studiju programmās), līdz norādītajam datumam netika atsūtīts neviens pieteikums. Tiek apkopota un aktualizēta informācija, lai varētu izsludināt nākamo konkursu uz docētāja amata vietu (10.12.2019.)

2019.gada decembrī tika noslēgti četrpusējie līgumi starp JVLMA, izglītības iestādēm, stažieriem un mentoriem, līdz ar to uzsākot projekta aktivitāti stažēšanās izglītības iestādēs. Projekta aktivitāte paredz 12 akadēmiskā personāla pārstāvju stažēšanos vismaz 200 stundu apmērā izglītības iestādēs Latvijā, galvenokārt izglītības iestādēs, kur tiek ieviests jaunais kompetencēs balstītais izglītības saturs, pilot skolas vai kurās strādājošie pedagogi piedalās kompetencēs balstītā izglītības satura izstrādē vai aprobācijā, kā arī augstskolās docētāja profesionālās pilnveides nodrošināšanai, piemēram, augstākās izglītības iestādēs. Stažēšanās notiks tādās izglītības iestādēs kā Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas 4. pamatskola u.c. (06.01.2020.)

16.06.2020. plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm. Preses konferences ieraksts pieejams: https://www.facebook.com/287448765179138/videos/2982198538522896 (17.06.2020.)

No 15.09.2020. atsākās profesionālās angļu valodas apmācības JVLMA akadēmiskajam personālam, kas uz vasaras periodu tika pātrauktas. Apmācības tiek nodrošinātas 14 dalībniekiem. Tāpat no septembra akadēmiskais personāls turpina stažēties un praktizēties izglītības iestādēs. (15.09.2020.)

2020.gada novembrī noslēdzās profesionālās angļu valodas apmācības JVLMA akadēmiskajam personālam. Pēc apmācībām katrs dalībnieks kārtoja noslēguma testu. (16.11.2020.)

2020.gada decembrī akadēmiskā personāla stažiere beidza stažēties un praktizēties izglītības iestādēs - Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē un viena akadēmiskā personāla stažiere - Rīgas 4.pamatskolā. Stažieres atzīmeja, ka iespēja stažēties bijusi ļoti noderīga, tika papildinātas zināšanas profesionālājā darbā. (06.01.2021.)

Projekta ietvaros JVLMA akadēmiskajā darbā no 2021.gada 17.februāra ir iesaistīta doktorante Kristīne Šneidere, kura docē studiju kursu "Multivariatīvā statistika". (17.02.2021.)

JVLMA  pieaicinājusi ārvalstu viesdocētāju - Stokholmas karaliskās mūzikas augstskolas docenti Evu Margaretu Vedinu–Nivbranti uz studiju kursu “Eiropas mūzikas augstskolu pieredze mūzikas mācīšanas metodoloģijas izveidē gan vispārizglītojošajās, gan mūzikas skolās.  Mūzikas un kustību pedagoģijas integrācija ritmikas mācībā” docēšanu 2020./2021. akadēmiskā gada pavasara un 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestros ESF projekta ietvaros. (22.04.2021.)

2021.gada maijā akadēmiskā personāla stažiere beidza stažēties un praktizēties izglītības iestādē - Latvijas Universitātē.  Stažiere atzīmēja, ka ieguvusi lieliskas papildu zināšanas turmākajai profesionālajai izaugsmei. (01.06.2021.)

JVLMA 2021.gada 3.septembrī izsludināja atklātu konkursu ārvalstu viesdocētājam uz studiju kursu “Psiholingvistika, neirozinātne, muzikoloģija, pedagoģija, izglītības zinātnes un dziedāšana: starpdisciplināra pieeja daudzveidīgu pētniecības metožu izvēlē” docēšanu 2021./2022. akadēmiskā gadā. Konkursā uzvarēja  Mag. Dr. phil. Markus Christiner. (28.09.2021.)

JVLMA 2021.gada 29.septembrī izsludināja atklātu konkursu ārvalstu viesdocētājam uz studiju kursu “20 skatieni uz 20. gadsimtu: estētiskas, vēsturiskas un analītiskas muzikālā modernisma perspektīvas” docēšanu 2021./2022. akadēmiskā gadā. Konkursā uzvarēja Krists Auznieks. (11.10.2021.)

JVLMA 2021.gada 21.oktobrī izsludināja atklātu konkursu ārvalstu viesdocētājam uz studiju kursu “Itāļu flautas skolas fenomens” docēšanu 2021./2022. akadēmiskā gadā. Konkursā uzvarēja Rafaels Trevizāni (Raffaele Trevisani). (02.11.2021.)

2022.gada martā JVLMA izsludināja atklātu konkursu ārvalstu viesdocētājam uz studiju kursu “Karla Orfa Schulwerk - kā metode integrētam mācību procesam” docēšanu 2021./2022. akadēmiskā gada pavasara un 2022./2023. akadēmiskā gada rudens semestriem. Konkursā uzvarēja Werner Theodor Beidinger. (18.03.2022.)

Ir pagarināts līgums ar ārvalstu viesdocētāju Mag. Dr. phil. Markus Christiner par studiju kursa “Psiholingvistika, neirozinātne, muzikoloģija, pedagoģija, izglītības zinātnes un dziedāšana: starpdisciplināra pieeja daudzveidīgu pētniecības metožu izvēlē” docēšanu. (01.04.2022.)

2022.gada aprīlī 20 akadēmiskais personāls uzsāka profesionālās angļu valodas apmācības. No jūnija otras puses līdz augusta otrai pusei ir apmācību pātraukums, lai no 15.08.2022. līdz 31.03.2023. ar jaunu sparu turpinātu apgūt angļu valodas zināšanas. (29.06.2022.)

JVLMA 2022.gada augustā izsludināja atklātu konkursu ārvalstu viesdocētājam uz studiju kursu “Mūzikas paplašinātā uztvere” docēšanu 2022./2023. akadēmiskā gadā. Konkursā uzvarēja Mario Aiwasian. (12.09.2022.)

Projekta ietvaros JVLMA akadēmiskajā darbā no 2022.gada 14.septembra ir iesaistīts doktorants Reinis Vilciņš, kurš docē studiju kursu "Filosofija, estētika, ētika". (15.09.2022.)

2022.gada 3.oktobrī izsludināja atklātu konkursu ārvalstu viesdocētājam uz studiju kursu “'Mūzikas uztvere, izpratne un pārdzīvojums ķermeņa kinestētiskā darbībā skolēnu labizjūtas sekmēšanai” docēšanu 2022./2023. akadēmiskā gadā. Konkursā uzvarēja Christine Straumer. (20.10.2022.)

2023.gada februārī un martā akadēmiskā personāla 3 stažieres beidza stažēties un praktizēties izglītības iestādēs - Latvijas Universitātē un Liepājas Universitātē.  Stažieres atzīmēja, ka iegūtā informācija un pieredze tiek integrēta JVLMA studiju kursu satura pilnveidei, sekmēja jaunu kontaktu izveidi un ideju ģenerēšanu JVLMA pedagoģijas studiju programmu pilnveidei, kā arī iegūtās zināšanas palīdzēja ne tikai akadēmisko zināšanu un prasmju pilnveidei, bet arī deva vērtīgu resursu promocijas darba izstrādei un aizstāvēšanai. (17.03.2023.)

Noslēdzies projekts “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” (Nr.8.2.2.0/18/I/001), vairāk informācijas par sasniegtajiem mērķiem un aktivitātēm projektā: https://www.jvlma.lv/aktualitates/eiropas-sociala-fonda-finansets-projekts-jvlma-akademiska-personala-stiprinasana-jaunveidojamo-pedagogijas-studiju-programmu-kvalitativai-istenosanai-nr-822018i001

 

Labas pārvaldības nodrošināšana (Nr.8.2.3.0/18/A/013)

Projekta  "Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" (Nr. 8.2.3.0/18/A/013) kopsavilkums


2018. gada 3. oktobrī ir parakstīta vienošanās starp  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (turpmāk - JVLMA) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" nr. 8.2.3.0/18/A/013 ieviešanu.
 
Projekta mērķis ir pilnveidot JVLMA studiju programmu tematiskajās jomās “Mākslas” un "Izglītība" satura kvalitāti, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku JVLMA pārvaldību un JVLMA attīstības stratēģijas ieviešanu.
 
Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1. Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
2. JVLMA organizatoriskās un pārvaldības struktūras pilnveide;
3. JVLMA kvalitātes vadības pilnveide;
4. JVLMA visaptverošas pārvaldības informācijas sistēmas izveide;
5. JVLMA vadības personāla kompetenču pilnveide;
6. Projekta vadība un īstenošana;
7. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
Projekta finansējuma saņēmējas ir JVLMA, kas īstenos projektu laika posmā no 2018. gada oktobra - 2023. gada novembrim.
Projekta kopējais finansējums ir 777 728,17 eur, t.sk. ESF 661 068,93 eur un valsts budžeta finansējums 116 659,24 eur. (04.10.2018.)

Projekta aktualitātes:

Projekts noslēdzies 2023.gada 30.novembrī.  (01.12.2023.)

2023. gada 29. septembrī noslēgušies divi apjomīgi darbi projekta ietvaros: pabeigta “JVLMA vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2024. - 2028.g.” izstrāde, t.sk. sagatavots JVLMA stratēģijas rīcības plāns, kopsavilkums un nodrošināts stratēģijas tulkojums angļu valodā un pabeigts darbs pie personāla un grāmatvedības programmu "Horizon HoP Rēķini", "HoP Materiālie resursi" un HoP Personāls+" ieviešanas. (29.09.2023.).

Projekta ietvaros JVLMA ir uzsākusi darbu pie grāmatvedības un personāla pārvaldības sistēmu pilnveides: tiek īstenota Resursu vadības un grāmatvedības programmas Horizon HoP pašapkalpošanās sistēmas moduļu  "Materiālie resursi", “Personāls +” , Rēķini”  konfigurācija. (07.07.2023.).

2023. gada 9. un 12. maijā JVLMA vadības personālam, kurš ir iesaistīts studiju virziena “Mākslas” akreditācijas procesā, ir iespēja pilnveidot savas profesionālās angļu valodas prasmes. Apmācību mērķis ir sagatavoties vizītei ar akreditācijas ārvalstu ekspertiem laika posmā no 15. – 17. maijam. (08.05.2023.)

2023.gada 12.aprīlī JVLMA SIA “Civitta Latvija” eksperti organizēja semināru  JVLMA docētājiem, studējošajiem un darbiniekiem par JVLMA attīstības stratēģiju 2024. – 2028. gadam, iepazīstinot ar definēto attīstības stratēģijas ietvaru un uzdevumiem un aicinot iesaistīties ar savu viedokli un priekšlikumiem akadēmijas nākotnes attīstības plānošanā. Ar semināra prezentāciju darbiniekiem iespējams iepazīties Intraneta Dokumentu sadaļā. (13.04.2023.)

2023. gada 28. februārī SIA Bright beidzis līguma izpildi JVLMA personāla vērtēšanas sistēmas izstrādē. Ar 2023. gadu gan JVLMA vispārējā personāla sniegums, gan akadēmiskā un zinātnes personāla sniegums tiks vērtēts, izmantojot tiešsaistes sistēmas iespējas. (01.03.2023.)

SIA "Civitta Latvia" eksperti veikuši JVLMA attīstības stratēģijas 2016.-2023. gadam mērķu un uzdevumu izpildes novērtējumu atbilstoši “Rīcības plānā attīstības virzienu īstenošanai” un starptautisku ekspertu neatkarīgu novērtējumu par JVLMA veiktajiem pārvaldības procesu uzlabojumiem projekta “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” nr. 8.2.3.0/18/A/013 ietvaros, t.sk. studiju organizatoriskās un pārvaldības struktūras pilnveide, kvalitātes vadības procesu pilnveide, IT pārvaldības sistēmas pilnveide. Ar abiem ziņojumiem darbiniekiem iespējams iepazīties Intraneta Dokumentu sadaļā. (25.01.2023.)

2022. gadā SIA Bright veicis JVLMA vispārējā personāla vērtēšanas sistēmas izstrādi. Vispārēja personāla sniegums 2022. gadā tiks vērtēts, izmantojot jau izstrādāto sistēmu. 2023. gadā tiks turpināts darbs pie akadēmiskā personāla vērtēšanas sistēmas izstrādes. (27.12.2022.).

2022. gada 25. oktobrī noslēgts līgums ar SIA CIVITTA Latvija par starptautiska izvērtējuma veikšanu JVLMA pārvaldības uzlabošanas procesiem un JVLMA vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2024. - 2028.g. izstrādi. Darbs pie esošo rezultātu izvērtējuma un jaunā perioda attīstības stratēģijas izstrādes turpināsies līdz 2023. gada novembrim. (25.10.2022.)

2022. gada 30. septembrī ir noslēgusies sadarbība ar SIA CSE COE JVLMA kvalitātes vadības sistēmas pilnveidē. Laika posmā no 2020.gada 1.aprīļa kvalitātes vadības pilnveidē ir izstrādāti sekojoši kvalitātes vadības sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti: Kvalitātes politika, Kvalitātes vadības rokasgrāmata, 27 procesu apraksti un procesu mērījumu sistēma, Risku vadības sistēma, Pārmaiņu vadības ietvars, kas iekļauts Kvalitātes vadības rokasgrāmatā. JVLMA darbiniekiem visa dokumentācija pieejama Intranetā. (30.09.2022.)

2022. gada 29. jūnijā projekta ietvaros izsludināts iepirkums “Starptautisks izvērtējums JVLMA pārvaldības uzlabošanas procesiem un JVLMA vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2024. - 2028.g. izstrāde”. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā līdz 2022. gada 21. jūlijam plkst. 11.00. (30.06.2022.)

Ar 2022. gada 5. aprīli 10 JVLMA vadības personāla pārstāvjiem uzsāktas profesionālas angļu valodas apmācības. Angļu valodas apmācības tiks īstenotas no 2022. gada aprīļa līdz 2023. gada martam. Angļu valodas mācības nodrošina SIA "egoPERFECTUS". (06.04.2022.)

Ar projekta atbalstu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē un 5.–7. maijam notiks starptautiskā mākslinieciskā pētniecības konference mūzikas, vizuālās mākslas, dizaina, kino, teātra, laikmetīgās dejas un horeogrāfijas jomās. (18.03.2021.)

2022. gada 27. janvārī noslēgts līgums ar AS “Rix Technologies” par JVLMA personāla vērtēšanas sistēmas izstrādi. Plānots, ka 2022. gada darbinieku novērtēšana tiks īstenota, izmantojot projekta ietvaros izstrādāto novērtēšanas sistēmu. (28.01.2022.)

2021. gada 17.decembrī projekta ietvaros JVLMA izsludinājusi iepirkumu “JVLMA personāla vērtēšanas sistēmas izstrāde” ar mērķi ir samazināt lielo laika patēriņu, kas pašlaik ir nepieciešams, lai nodrošinātu ikgadējo JVLMA darbinieku darba izpildes novērtēšanu, kā arī akadēmiskā personāla atskaites par pēdējo sešu gadu perioda mākslinieciskās jaunrades, zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbu un profesionālo pilnveidi. Pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus līdz 05.01.2022. (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/67718). (18.12.2021.)

Laika posmā no 2021. gada 19. oktobra līdz 17. novembrim JVLMA vadības personālam tiks organizēta apmācību programma vadības personāla vadības kompetenču pilnveidē, ko īstenos SIA “Triviums” . (21.10.2021.)

2021. gada 21. oktobrī notiks metodiskā konference jaunizveidoto mākslu  pedagoģiju programmu īstenošanai  "Redzamās un neredzamās ZĪMES mākslu pedagoģijā – mūzikā, dejā, vizuālajā un teātra mākslā". Detalizēta informācija par konferences norisi:  https://www.jvlma.lv/aktuali/aktualitates/jvlma-aicina-piedalities-i-makslu-pedagogijas-metodiskaja-online-konference.

2021. gada 22.septembrī JVLMA 1. kursa studenti ievadseminārā tika informēti par akadēmiskā godīguma principiem. (22.09.2021.)

2021. gada martā starptautiskas izvērtēšanas kompānijas MusiQuE izvērtējuma ietvaros notika tikšanās ar izvērtējuma ekspertiem. Pamatojoties uz dokumentācijas izpēti un intervijām ar JVLMA pārstāvjiem, izstrādāti neatkarīgo ekspertu izvērtējumi un jūnijā iesniegti JVLMA tālākās attīstības plānošanai. (08.07.2021.)

Projekta JVLMA IT sistēmas pilnveides aktivitātes ietvaros norit aktīvs darbs, lai nodrošinātu JVLMA efektīvu studiju procesa organizēšanu un administrēšanu, izmantojot LAIS sistēmas un citu IT rīku iespējas: JVLMA programmu struktūras sakārtošana LAIS un LAIS sistēmas pielāgošana atbilstoši JVLMA  specifikai, izstrādātā studiju procesa resursu plānošanas rīka testēšana,  pabeigta JVLMA e-studiju vides sasaite ar LAIS, kā arī tiek apkopoti priekšlikumi citu IT risinājumu ieviešanai JVLMA pārvaldības procesa uzlabošanai. (30.04.2021.)

2021. gada 10.februārī plkst. 14.00 JVLMA pēdējo kursu studentiem un akadēmisko darbu vadītājiem platformā Zoom notiks seminārs "Par akadēmisko integritāti" , lai veicinātu izpratni par akadēmisko godīgumu, t.sk. plaģiātu. (05.02.2021.)

2020. gada decembrī projekta īstenošanas komandā darbu uzsākuši studiju programmu satura aktualizācijas eksperti. Ekspertu pienākums ir savas kompetences studiju programmu izvērtēšana, salīdzināšana ar citu ārvalstu augstskolu piemēriem un sniegt priekšlikumus studiju programmu satura aktualizācijai un inovāciju ieviešanai. (10.12.2020.)

2020. gada novembrī projekta īstenošanas komandā darbu uzsākuši eksperti kvalitātes vadības sistēmas pilnveidē. Ekspertu uzdevums ir sniegt priekšlikumus un vērtējumu izveidotajām JVLMA kvalitātes vadības un kontroles metodēm. (9.11.2020.)

2020. gada 21. un 22. septembrī JVLMA 1. kursa studenti projekta aktivitātes "Akadēmiskās integritātes izpratnes nostiprināšana " ietvaros  tiks informēti par akadēmiskā godīguma principiem. Semināram var pieteikties līdz 18. septembrim JVLMA mājas lapā. (04.09.2020.)

2020. gada 16. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par projektu “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā".  Preses konferences ieraksts pieejams: https://www.facebook.com/287448765179138/videos/2982198538522896 (17.06.2020.)

2020. gada 16. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē, kuru organizē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju, JVLMA informēs par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par projektu “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā".  (11.06.2020.)

2020. gada 31.martā ir noslēgts līgums ar SIA "CSE COE" Par kvalitātes vadības sistēmas pilnveides pakalpojuma sniegšanu JVLMA.(03.04.2020.)

2020. gada  28. janvārī JVLMA ir izsludinājusi iepirkumu  "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide JVLMA". Informācija par iepirkumu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31932. (29.01.2020.)

2019. gada 13. novembrī JVLMA tika prezentēti “Pētījuma par JVLMA studiju virziena “Mākslas” studiju programmu atbilstību nepieciešamo cilvēkresursu attīstības prognozēm un profesiju standartos noteiktajām prasībām” rezultāti. Pētījumu izstrādāja SIA “Dynamic University” laika posmā no 2019. gada maija līdz 2019. gada oktobrim atbilstoši JVLMA darba uzdevumam.  (13.11.2019.)

Pētījums: http://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/files/jvlma-petijums.pdf

Pētījuma rezultāti: http://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/files/jvlma-petijuma-rezultati-ppt.pdf

16.08.2019. JVLMA ESF fondu iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu ar   starptautisku izvērtēšanas kompāniju MusiQuE   “Mākslas” studiju programmu un to īstenošanai nepieciešamās pārvaldības, organizatoriskās struktūras un kvalitātes sistēmas izvērtēšanai un efektivitātes uzlabošanas priekšlikumu izstrādei. Šobrīd norit vienošanās par līguma nosacījumiem. Plānots, ka izvērtēšanas process uzsāksies 2019. gada oktobrī (29.08.2019.)

2019. gada 27. maijā uzsākta sarunu procedūra ar starptautisku izvērtēšanas kompāniju MusiQuE, lai nodrošinātu starptautisko ekspertu piesaisti “Mākslas” studiju programmu un to īstenošanai nepieciešamās pārvaldības, organizatoriskās struktūras un kvalitātes sistēmas izvērtēšanai un efektivitātes uzlabošanas priekšlikumu izstrādei. Studiju programmu izvērtēšanu plānots īstenot laika posma no 2019. gada rudens – 2022. gada decembrim. MusiQuE darbojas saskaņā ar Eiropas Augstākās izglītības telpas (ESG) kvalitātes nodrošināšanas standartiem un pamatnostādnēm, ir vadošā dalībniece augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā mūzikā, ka arī iekļauta Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) un tās sastāvā darbojas starptautiski atzīti un mūzikas izglītībā kvalificēti eksperti. (29.05.2019.)

2019. gada 29. aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA "Dynamic University" par pētījumu "JVLMA studiju virziena "Mākslas" studiju programmu atbilstība nepieciešamo cilvēkresursu attīstības prognozēm un profesiju standartos noteiktajām prasībām". Pētījumu plānots veikt līdz 2019. gada oktobra beigām. (29.04.2019.)

2019.gada 16.janvārī JVLMA Senāta sēdē tika apstiprināts Attīstības projektu uzraudzības padomes nolikums, kuras darbības mērķis ir veicināt JVLMA attīstību atbilstoši JVLMA Attīstības stratēģijā 2016. - 2020. gadam noteiktajam. Attīstības projektu uzraudzības padomes galvenie uzdevumi ir sniegt priekšlikumus JVLMA attīstības stratēģijas ieviešanas procesam kopumā un JVLMA attīstības projektu veiksmīgai ieviešanai. Attīstības projektu uzraudzības padomes sastāvā būs JVLMA vadības, studējošo un akadēmiskā personāla pārstāvji, kā arī mūzikas jomas atzīti profesionāļi un nozares profesionālo organizāciju pārstāvji. (18.01.2019.)

 

Doktorantu grantu pieejas aprobācija (Nr. 8.2.2.0/20/I/002)

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” (Nr. 8.2.2.0/20/I/002) mērķis  ir nodrošināt atbalstu  akadēmiskā personāla attīstībai, tostarp  zinātnieku ataudzei, internacionalizācijai, starptautiskai konkurētspējai, kā arī  triju partner-augstskolu: LKA, JVLMA un LMA sadarbībai un resursu koplietošanai.

Projektā paredzētās darbības:

  1. Doktorantu iesaiste zinātniski pētnieciskajā vai studiju darbā, aprobējot jauno doktorantu finansēšanas modeli. Aktivitāte dos iespēju doktorantiem un doktora grāda pretendentiem LKA, JVLMA, LMA nodrošināt finansējumu doktorantu atalgojumam par pētniecības vai studiju darbu augstākās izglītības institūcijā (turpmāk – AII), kas saistīta ar promocijas darba izstrādi. Gan atalgojuma nodrošināšana par pētniecisko darbību promocijas darba izstrādes ietvaros, gan iesaiste AII īstenotajos pētniecības projektos (VPP, FLPP u.c.) nodrošinās mērķtiecīgu, konkrētu stratēģiski prioritāru tematu izpēti un cilvēkresursu attīstību LKA, LMA un JVLMA prioritārajās zinātņu nozarēs. Nodarbinot doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus kā pētniekus un kā akadēmisko personālu, tiks sekmēta LKA, LMA un JVLMA akadēmiskā personāla atjaunotne un sniegts  ieguldījums akadēmiskā darba pilnveidē un kvalitātes celšanā. Jaunā doktorantūras finansēšanas modeļa aprobācija veicinās akadēmiskā personāla ar doktora grādu īpatsvara pieaugumu, doktorantu piesaisti AII un ļaus doktorantiem integrēties gan studiju, gan zinātniski pētnieciskajā vidē, attīstīt savu akadēmisko un zinātniskās darbības karjeru, un sniegt būtisku ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un aktīvā pētniecības rezultātu izplatīšanā.
  2. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā vieslektoriem veicinās LKA, LMA un JVLMA internacionalizāciju, studiju procesa dažādošanu un kvalitātes celšanu, kā arī cilvēkresursu koplietošanu, nodrošinot LKA, LMA un JVLMA doktorantiem starptautisku un globālu saturu studiju programmu apguvē.

Plānotie rezultāti:

  1. Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam AII – 11, no kuriem vismaz 4 ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu LKA, LMA vai JVLMA.
  2. Ārvalstu pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam LKA, LMA vai JVLMA – vismaz 3.

Kopējās izmaksas: projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 434 410.00 EUR, tai skaitā ESF finansējums 369 248.50 EUR un valsts budžeta finansējums 65 161.50 EUR.

Projekta ilgums: no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 30.novembrim (32 mēneši).

Projekta finansējuma saņēmējs: LKA. Projekta sadarbības partneri: JVLMA un LMA. (16.04.2021.)

Aktualitātes:

Projekts noslēdzies 2023.gada 30.novembrī.  (01.12.2023.)

2023.gada februārī doktorantu granta saņēmējs Džeikins Edvards Pusons (Jachin Edward Pousson), kopā ar citiem pētniekiem no Lietuvas un Latvijas publicējis jaunāko rakstu žurnālam Sensors ( Ghodousi, Mahrad, Jachin Edward Pousson, Valdis Bernhofs, and Inga Griškova-Bulanova. 2023. "Assessment of Different Feature Extraction Methods for Discriminating Expressed Emotions during Music Performance towards BCMI Application" Sensors 23, no. 4: 2252. https://doi.org/10.3390/s2304225).
Savukārt no 2. līdz 3.februārim JVLMA tika rīkota starptautiska zinātniskā konference “Šlāgeris un populārā (izklaides) mūzikas kultūra 20. gadsimta 20. – 30. gados” (“Schlager and Popular (Entertainment) music culture in the 1920s and 1930s”), kurā ar referātu "The Hit-Music Publishing in Rīga in the 1920s–1930s" uzstājās doktorantu granta saņēmējs Alberts Rokpelnis.(16.03.2023.)

Decembrī doktorantu granta saņēmējs Džeikins Edvards Pusons (Jachin Edward Pousson)  devās uz Lielbritāniju pie Plimutas Universitātes profesora Eduardo Miranda, lai saņemtu konsultācijas smadzeņu-datormūzikas saskarnes izpētes jomā un apgūtu jaunākās datormūzikas pētījumu metodes un EEG pielietojumu starpdisciplināros pētījumos sinerģijā ar sistemātisko muzikoloģiju.(19.12.2022)

Eiropas Sociālā fonda projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” (Nr. 8.2.2.0/20/I/002) ietvaros ir veikts doktorantu granta saņēmēja Džeikina Edvarda Pusona (Jachin Edward Pousson) pētnieciskajām vajadzībām nepieciešamā tehniskā aprīkojuma papildinājums Sistemātiskās muzikoloģijas laboratorijā.
Smadzeņu-datoramūzikas saskarnes sistēmu izmantošanai nepieciešamā EEG mērījumu iekārta JVLMA tika iegādāta jau iepriekš, taču doktoranta veiktajam pētījumam bija nepieciešams papildus aprīkojums. Iegādāto tehnisko nodrošinājumu pētnieki varēs izmantot arī turpmāk, veicot reālā laika izpildījuma mērījumus. (20.09.2022.)

Pavasara izskaņā doktorantu grantu saņēmēji, JVLMA zinātniskā grāda pretendenti, piedalījušies vairākās konferencēs, kā arī apkopojuši savu pētījumu zinātniskos rezultātus publikācijās.
Atspoguļojot savus pētījuma rezultātus priekšlasījumā "Skaņu radīšanas refleksija pacientiem ar trauksmes un/vai depresijas traucējumiem; pētījuma process”, zinātniskā grāda pretendente Ineta Heinsberga piedalījusies RSU 8. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē "Veselība un personības attīstība. Starpdisciplināra pieeja".
2022. gada 20. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notikušajā Latvijas Vācu savienības 30 gadu jubilejas simpozijā "Identitāte, izaicinājumi, redzējumi" doktora grāda pretendents Alberts Rokpelnis ar referātu “Šlāgeris Latvijā 20. gs. starpkaru posmā: žanra veidošanās un mantojums" prezentēja daļu no savas topošās disertācijas, iezīmējot galvenās šlāgeru nošu izdevējdarbības problēmas un redzamākās personības.
Savukārt maija beigās SCOPUS datubāzē indeksētajā izdevumā "Sensors" tika publicēta sistemātiskās muzikoloģijas pētnieka, doktorantu granta saņēmēja Džekina Pusona (Jachin Pousson), sadarbībā ar citiem nozares kolēģiem veidotā publikācija “EEG Connectivity during Active Emotional Musical Performance”. (20.06.2022)

Lai piesaistītu ārvalstu akadēmisko personālu JVLMA, decembrī tika izsludināts konkurss uz viesdocētāja amatu studiju kursam “Dzirdes un mūzikas mācīšanās neiroplastiskums un aktīvas klausīšanās treniņš saistībā ar indivīda dzirdes spējām un veiksmīga priekšnesuma iespējām - smadzeņu dzirdes lauka neirālie korelāti” (“Audio- and Neuroplasticity of musical learning and active listening training with respect to individual auditory skills and outstanding performance abilities - neural correlates of superior auditory functions in the brain”). Pēc konkursa noslēgšanās, darbu JVLMA uzsācis Heidelbergas Universitātes asociētais profesors Pēters Šneiders (Peter Schneider). (14.03.2022.)

Laika posmā no 2021. gada oktobra līdz decembrim ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 ietvaros piešķirto grantu saņēmēji, JVLMA zinātniskā grāda pretendenti, piedalījušies konferencēs un publicējuši zinātniskus rakstus. 
Starptautiskās datubāzēs (SCOPUS, Web of Science u. c.) indeksētajā žurnālā Sensors novembrī tika publicēts zinātniskais raksts “Spectral Characteristics of EEG during Active Emotional Musical Performance,” kura autoru lokā ir sistemātiskās muzikoloģijas pētnieks, zinātniskā grāda pretendents Džekins Pusons (Jachin Pousson). Ar pilnu publikācijas tekstu iespējams iepazīties šeit: https://www.researchgate.net/publication/356170438_Spectral_Characteristics_of_EEG_during_Active_Emotional_Musical_Performance
Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas organizētajā konferencē projekta “Starptautiskā mūzikas terapijas diena” ietvaros ar priekšlasījumu “ Praktiskais un pētnieciskais darbs psihiatrijas pacientu rehabilitācijā” uzstājās zinātniskā grāda pretendente Ineta Heisnsberga. 
Savukārt par savā disertācijā svarīgu tēmu – šlāgeru nošu izdevēju darbību pasaules ekonomiskās krīzes laikā 20. gs. 30. gadu sākumā – novembrī rīkotajā tiešsaistes konferencē "Scholarly Readings of Young Historians VII" piedalījās Alberts Rokpelnis.  Konferences tēzes lasāmas šeit: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56727/JVZL_tezes_2021_11.pdf?sequence=3 (30.12.2021.)

Noslēgusies doktorantu atlase grantu saņemšanai. Līgumi par grantu piešķiršanu noslēgti 2021. gada 30.septembrī ar JVLMA doktorantiem: Jachin Edward Pousson, Inetu Heinsbergu, Albertu Rokpelni. (01.10.2021.)

2021. gada 16. jūnijā JVLMA Senāts apstiprinājis “ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 doktorantu grantu konkursa nolikumu”. Pieteikšanās grantu konkursam saskaņā ar apstiprināto nolikumu tiks izsludināta 2021. gada augustā. (17.06.2021.)