Lēmējinstitūcijas

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir JVLMA personāla augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Tās uzdevumi ir:

 1. pieņemt un izdarīt grozījumus Akadēmijas Satversmē;
 2. ievēlēt un atcelt Rektoru;
 3. noklausīties un vērtēt Rektora pārskatu;
 4. ievēlēt Senātu un Akadēmisko šķīrējtiesu un atcelt to locekļus;
 5. apstiprināt Satversmes sapulces, Senāta, Revīzijas komisijas, Akadēmiskās šķīrējtiesas un Rektora vēlēšanu nolikumus;
 6. noklausīties un vērtēt Senāta pārskatu, pieņemt lēmumus par tā darbību;
 7. izskatīt un izlemt konceptuālus Akadēmijas darbības un attīstības jautājumus.

Satversmes sapulces nolikums

Satversmes sapulces sastāvs (trīs gadu pilnvaru laiks no 2021. gada 16. jūnija):

Satversmes sapulces priekšsēdētājs - profesors Andris Vecumnieks.

Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece - docente Liene Batņa.

Satversmes sapulces sekretāre - Evita Stankeviča.

 

1 Aldis Liepiņš  akadēmiskais personāls
2 Jeļena Bugajenko akadēmiskais personāls
3 Sanita Glazenburga akadēmiskais personāls
4 Mārtiņš Boiko akadēmiskais personāls
5 Valdis Bernhofs akadēmiskais personāls
6 Anda Beitāne akadēmiskais personāls
7 Juris Kalnciems akadēmiskais personāls
8 Toms Ostrovskis akadēmiskais personāls
9 Artis Sīmanis akadēmiskais personāls
10 Ilona Meija akadēmiskais personāls
11 Aira Birziņa akadēmiskais personāls
12 Ansis Sauka akadēmiskais personāls
13 Arigo Štrāls akadēmiskais personāls
14 Anda Eglīte akadēmiskais personāls
15 Sandra Vītola akadēmiskais personāls
16 Ilze Vilde akadēmiskais personāls
17 Indriķis Veitners akadēmiskais personāls
18 Inga Bērziņa akadēmiskais personāls
19 Andžella Goba akadēmiskais personāls
20 Andris Vecumnieks akadēmiskais personāls
21 Regīna Kaupuža akadēmiskais personāls
22 Viesturs Gailis akadēmiskais personāls
23 Māris Kupčs akadēmiskais personāls
24 Ieva Dzērve akadēmiskais personāls
25 Inese Rautiņa vispārējais personāls
26 Jānis Āboliņš vispārējais personāls
27 Liene Batņa vispārējais personāls
28 Mārtiņš Upmacis vispārējais personāls
29 Evita Stankeviča vispārējais personāls
30 Vita Daudiša vispārējais personāls
31 Guntars Prānis vispārējais personāls
32 Edmunds Mickus vispārējais personāls
33 Elīza Sestule studējošā
34 Kitija Mināte studējošā
35 Kārlis Taube studējošais
36 Kelija Macpane studējošā
37 Kristīne Matvejeva studējošā
38 Ance Jankovska studējošā
39 Kira Maija Kirsanova studējošā
40 Emīlija Leiškalne studējošā
Senāts

Senāts ir JVLMA personāla koleģiāla vadības lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina kārtību un noteikumus visām Akadēmijas darbības jomām, piedalās Satversmes sapulces apstiprināto darbības stratēģisko mērķu īstenošanā, kā arī veic citas funkcijas. Tā uzdevumi ir:

 1. pieņemt lēmumus par nozīmīgākajiem akadēmiskās, zinātniskās un mākslinieciskās darbības jautājumiem;
 2. izskatīt un apstiprināt studiju programmu un to pašnovērtēšanas ziņojumus;
 3. apstiprināt visus Akadēmijas nolikumus, noteikumus un citus augstskolas darbību reglamentējošos dokumentus, izņemot tos, kas ir Satversmes sapulces kompetencē;
 4. dibināt un likvidēt struktūrvienības;
 5. noteikt Akadēmijas finanšu struktūru un akadēmiskā personāla darba samaksas principus;
 6. noklausīties un vērtēt Rektora ikgadēju pārskatu par budžeta izpildi;
 7. izveidot komisijas un padomes atsevišķu jautājumu risināšanai;
 8. ierosināt Akadēmijas Padomnieku konventa dibināšanu.

Senāta nolikums

Senāta sastāvs (jaunā JVLMA Senāta sastāva pilnvaru termiņš sāksies no 2021. gada 29. septembra):

1. Valdis Bernhofs profesors
2. Juris Kalnciems profesors
3. Jānis Maļeckis profesors
4. Guntars Prānis profesors
5. Indriķis Veitners profesors
6. Normunds Vīksne profesors
7. Rolands Kronlaks asociētais profesors
8. Ilona Meija asociētā profesore
9. Toms Ostrovskis asociētais profesors
10. Jānis Puriņš asociētais profesors
11. Terēze Zīberte-Ijaba asociētā profesore
12. Jānis Baltiņš docents
13. Kristīne Gailīte docente
14. Regīna Kaupuža docente
15. Edgars Vītols docents
16. Ieva Dzērve lektore
17. Brigita Čirkše studējošā
18. Guna Pūcīte studējošā
19. Ance Skopane studējošā
20. Anna Amanda Stolere studējošā
Akadēmiskā šķīrējtiesa

Akadēmiskā šķīrējtiesa ir JVLMA lēmējinstitūcija, kuras pārziņā ir izskatīt: 

 1. akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par JVLMA Satversmē noteikto akadēmisko tiesību ierobežojumiem;
 2. JVLMA personāla iesniegumus par augstskolas izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu;
 3. strīdus starp JVLMA amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās;
 4. iesniegumus par administratīva akta vai faktiskas rīcības apstrīdēšanu JVLMA Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pieņemot attiecīgus lēmumus.

Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvs:

1. Profesors Indriķis Veitners
 2. Asociētā profesore Sandra Vītola
 3. Docente Ilze Vilde
 4. Elīza Sestule
 5. Kelija Macpane
Profesoru padome

Profesoru padomes nolikums

Profesoru padomes sastāvs:

1. Priekšsēdētāja profesore Anda Beitāne
2. Profesors Guntars Prānis
3. Profesors Arigo Štrāls
4. Profesore Selga Mence
5. Profesore Aira Birziņa
6. Profesors Sergejs Osokins
7. LNOB orķestra direktors Miks Vilsons
8. VAK Latvija valdes loceklis Māris Ošlejs
9. Mūzikas izdevniecības SIA Musica Baltica direktore Solvita Sējāne

 

Zinātniskā padome

Zinātniskās padomes nolikums

Zinātniskās padomes sastāvs:

1.  Priekšsēdētāja Anda Beitāne, zinātniskā un radošā darba prorektore, profesore, pētniece, PhD
2. Valdis Bernhofs, akadēmiskā darba prorektors, profesors, pētnieks, PhD
3. Mārtiņš Boiko, profesors, pētnieks, Dr.Phil.
4.  Lolita Fūrmane, profesore, pētniece, PhD
5. Jānis Kudiņš, profesors, pētnieks, PhD
6.  Līga Pētersone, profesionālās doktora studiju programmas Mākslās direktore, pētniece, PhD.
7. Guntars Prānis, rektors, profesors, pētnieks, PhD