Lēmējinstitūcijas

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir JVLMA personāla augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Tās uzdevumi ir:

 1. pieņemt un izdarīt grozījumus Akadēmijas Satversmē;
 2. ievēlēt un atcelt Rektoru;
 3. noklausīties un vērtēt Rektora pārskatu;
 4. ievēlēt Senātu un Akadēmisko šķīrējtiesu un atcelt to locekļus;
 5. apstiprināt Satversmes sapulces, Senāta, Revīzijas komisijas, Akadēmiskās šķīrējtiesas un Rektora vēlēšanu nolikumus;
 6. noklausīties un vērtēt Senāta pārskatu, pieņemt lēmumus par tā darbību;
 7. izskatīt un izlemt konceptuālus Akadēmijas darbības un attīstības jautājumus.

Satversmes sapulces nolikums

Satversmes sapulces sastāvs (trīs gadu pilnvaru laiks no 2018. gada 20. jūnija):

1 Anda Beitāne  akadēmiskais personāls
2 Valdis Bernhofs  akadēmiskais personāls
3 Aira Birziņa  akadēmiskais personāls
4 Jeļena Bugajenko akadēmiskais personāls
5 Ieva Dzērve akadēmiskais personāls
6 Viesturs Gailis akadēmiskais personāls
7 Andžella Goba akadēmiskais personāls
8 Juris Kalnciems akadēmiskais personāls
9 Sanita Glazenburga akadēmiskais personāls
10 Māris Kupčs akadēmiskais personāls
11 Aldis Liepiņš akadēmiskais personāls
12 Ilona Meija akadēmiskais personāls
13 Irēna Nelsone akadēmiskais personāls
14 Vilnis Kundrāts akadēmiskais personāls
15 Zane Prēdele /priekšsēdētāja vietniece/ akadēmiskais personāls
16 Ieva Rozenbaha akadēmiskais personāls
17 Ansis Sauka akadēmiskais personāls
18 Artis Sīmanis akadēmiskais personāls
19 Agne Sprūdža akadēmiskais personāls
20 Arigo Štrāls akadēmiskais personāls
21 Andris Vecumnieks /priekšsēdētājs/ akadēmiskais personāls
22 Indriķis Veitners akadēmiskais personāls
23 Valda Vidzemniece akadēmiskais personāls
24 Normunds Vīksne akadēmiskais personāls
25 Vita Daudiša vispārējais personāls
26 Ilze Lazdiņa vispārējais personāls
27 Mārīte Maslobojeva vispārējais personāls
28 Toms Ostrovskis vispārējais personāls
29 Guntars Prānis vispārējais personāls
30 Inese Rautiņa vispārējais personāls
31 Evita Stankeviča /atbildīgā sekretāre/ vispārējais personāls
32 Norberts Žugs-Divrē vispārējais personāls
33 Ilze Jurjāne studējošā
34 Rūdis Cebulis studējošais
35 Juris Laizāns studējošais
36 Guntars Poplavskis studējošais
37 Artūrs Oskars Mitrevics studējošais
38 Egija Ungure studējošā
39 Viktorija Pakalniece studējošā
40 Hailong Zhang studējošais
Senāts

Senāts ir JVLMA personāla koleģiāla vadības lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina kārtību un noteikumus visām Akadēmijas darbības jomām, piedalās Satversmes sapulces apstiprināto darbības stratēģisko mērķu īstenošanā, kā arī veic citas funkcijas. Tā uzdevumi ir:

 1. pieņemt lēmumus par nozīmīgākajiem akadēmiskās, zinātniskās un mākslinieciskās darbības jautājumiem;
 2. izskatīt un apstiprināt studiju programmu un to pašnovērtēšanas ziņojumus;
 3. apstiprināt visus Akadēmijas nolikumus, noteikumus un citus augstskolas darbību reglamentējošos dokumentus, izņemot tos, kas ir Satversmes sapulces kompetencē;
 4. dibināt un likvidēt struktūrvienības;
 5. noteikt Akadēmijas finanšu struktūru un akadēmiskā personāla darba samaksas principus;
 6. noklausīties un vērtēt Rektora ikgadēju pārskatu par budžeta izpildi;
 7. izveidot komisijas un padomes atsevišķu jautājumu risināšanai;
 8. ierosināt Akadēmijas Padomnieku konventa dibināšanu.

Senāta nolikums

Senāta sastāvs:

1. Normunds Vīksne priekšsēdētājs
2. Jānis Baltiņš priekšsēdētāja vietnieks
3. Valdis Bernhofs asociētais profesors
4. Kristīne Gailīte docente
5. Rolands Kronlaks asociētais profesors
6. Jānis Maļeckis profesors
7. Ilona Meija asociētais profesors
8. Guntars Prānis profesors
9. Jānis Puriņš asociētais profesors
10. Ieva Rozenbaha docente
11. Indriķis Veitners asociētais profesors
12. Edgars Vītols docents
13. Terēze Zīberte-Ijaba asociētā profesore
14. Juris Kalnciems profesors
15. Ieva Dzērve lektore
16. Armands Lapiņš Infrastruktūras prorektors
17. Viktorija Pakalniece studējošā
18. Santa Šillere studējošā
19. Ance Skopane studējošā
20. Egija Ungure studējošā
Akadēmiskā šķīrējtiesa

Akadēmiskā šķīrējtiesa ir JVLMA lēmējinstitūcija, kuras pārziņā ir izskatīt: 

 1. akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par JVLMA Satversmē noteikto akadēmisko tiesību ierobežojumiem;
 2. JVLMA personāla iesniegumus par augstskolas izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu;
 3. strīdus starp JVLMA amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās;
 4. iesniegumus par administratīva akta vai faktiskas rīcības apstrīdēšanu JVLMA Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pieņemot attiecīgus lēmumus.

Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvs:

1. Profesors Indriķis Veitners
 2. Docents Ansis Sauka
 3. Docente Ieva Rozenbaha
 4. Egija Ungure
 5. Ance Skopane
Profesoru padome

Profesoru padomes nolikums

Profesoru padomes sastāvs:

1. Priekšsēdētāja profesore Anda Beitāne
2. Profesors Guntars Prānis
3. Profesors Arigo Štrāls
4. Profesore Selga Mence
5. Profesore Aira Briziņa
6. Profesors Sergejs Osokins
7. LNOB orķestra direktors Miks Vilsons
8. VAK Latvija valdes loceklis Māris Ošlejs
9. Mūzikas izdevniecības SIA Musica Baltica direktore Solvita Sējāne