Lēmējinstitūcijas

Padome

Padome ir koleģiāla Jāzepa Vītola latvijas Mūzikas akadēmijas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par akadēmijas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina akadēmijas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Padome veic uzdevumus atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajai kompetencei, saskaņā ar kuru Padome:

1. apstiprina akadēmijas satversmi un tās grozījumus un virza tos apstiprināšanai Satversmes sapulcē;

2. apstiprina akadēmijas attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanas progresu;

3. apstiprina akadēmijas budžetu un finanšu plānu, kā arī gada pārskatus

4. pārrauga akadēmijas un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību;

5. uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti;

6. apstiprina politikas, kurās definēti augstskolas pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi;

7. pēc rektora priekšlikuma lemj par:

 • akadēmijas struktūru,
 • akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju,
 • akadēmijas filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu,
 • akadēmijas dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās,
 • akadēmijas personāla atlīdzības politiku,
 • investīciju piesaisti,
 • akadēmijas kredītsaistībām,
 • akadēmijas nekustamā īpašuma attīstības plānu,
 • akadēmijas auditora izraudzīšanu.

8. apstiprina rektora vēlēšanu nolikumu;

9. ievērojot Augstskolu likuma 17. panta ceturtās daļas noteikumus, virza vienu vai vairākus kandidātus ievēlēšanai rektora amatā Satversmes sapulcē;

10. nosaka rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēdz ar rektoru darba līgumu un novērtē rektora darbību;

11. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata, ievērojot Augstskolu likuma 17. panta devītās daļas noteikumus.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Padomes nolikums (03.04.2024.)

Padomes priekšsēdētājs - Timurs Tomsons

Padomes sekretāre - Anete Cīrule

Padomes sastāvs (Padome darbojas šādā sastāvā četrus gadus no 09.05.2022.):

1. HELĒNA DEMAKOVA
2. TIMURS TOMSONS
3. KASPARS PUTNIŅŠ
4. ARTIS SĪMANIS
5. NORMUNDS VĪKSNE
Senāts

Senāts ir koleģiāla Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par akadēmijas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē akadēmijas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas. Akadēmijas Senāts:

1. izstrādā akadēmijas satversmes un tās grozījumu projektu. Senāts ir atbildīgs par satversmes atbilstību akadēmijas attīstības vajadzībām un normatīvajiem aktiem;

2. apstiprina akadēmijas studiju procesa attīstības plānu, sniedz Padomei priekšlikumus par attīstāmām studiju jomām;

3. pēc rektora ierosinājuma lemj par:

1) studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu,

2) studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu,

3) prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju iegūšanai;

4. lemj par jaunas studiju programmas ieviešanu, apstiprinot atbildīgo par attiecīgās programmas īstenošanu (studiju programmas direktoru), kā arī nosaka šīs programmas finanšu un tehnisko nodrošinājumu;

5. apstiprina valsts pārbaudījumu komisijas, kura piešķir profesionālā doktora grādu mākslās izveides kārtību un sastāvu;

6. apstiprina akadēmijas zinātniskās un mākslinieciski radošās darbības attīstības plānu, rosina konkrētu zinātniskās darbības virzienu īstenošanu, nosaka mākslinieciskās jaunrades darba ievirzi un apjomu;

7. nosaka prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla vērtēšanas kritērijus;

8. ievēlē personas docenta, lektora, asistenta amatā;

9. nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti goda nosaukumi docētājiem;

10. pēc nozares profesoru padomes priekšsēdētāja priekšlikuma, apstiprina nozares profesoru padomes sastāvu;

11. pēc nodaļas vadītāja ierosinājuma, var nolemt neizsludināt konkursu uz brīvo vai uz laiku brīvo akadēmisko amatu, bet pieņemt lēmumu uz laiku līdz diviem gadiem pieņemt darbā viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru vai viesasistentu;

12. nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras;

13. nosaka no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu sadalījuma kārtību akadēmijas studiju programmās studējošajiem;

14. ievēlē Senāta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru;

15. izvirza divus akadēmijas Padomes locekļus augstskolas satversmē noteiktajā kārtībā;

16. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata, ievērojot Augstskolu likuma noteikumus;

17. sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus par akadēmijas attīstības stratēģiju, budžetu, akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un nekustamā īpašuma attīstības plānu pirms to skatīšanas Padomē. Ja Senāts neatbalsta kādu no minētajiem dokumentiem, tā apstiprināšana un virzīšana Padomei tiek atlikta uz vienu mēnesi. Ja dokuments mēneša laikā Senātā netiek saskaņots, tas tiek izskatīts Padomē, uzklausot Senāta iebildumus;

18. ir tiesīgs atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai izveidot komisijas. Komisiju veidošanas un darbības kārtību nosaka Senāta nolikums;

19. apstiprina Senāta nolikumu, studējošo pašpārvaldes nolikumu. Izstrādā un apstiprina Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu, un iesniedz to apstiprināšanai Padomei. Izstrādā un apstiprina Satversmes sapulces nolikumu un iesniedz to apstiprināšanai Padomei.

Senāta nolikums

Senāta priekšsēdētāja - Ilona Meija (e-pasta adrese: )

Senāta priekšsēdētāja vietniece - Ieva Dzērve (e-pasta adrese: )

Senāta sekretāre - Jana Lāce (e-pasta adrese: )

Senāta sastāvs (Senāta sastāva pilnvaru termiņš no 2021. gada 29. septembra):

1. Valdis Bernhofs profesors
2. Juris Kalnciems profesors
3. Jānis Maļeckis profesors
4. Guntars Prānis profesors
5. Indriķis Veitners profesors
6. Aira Rūrāne   docente
7. Ilona Meija profesore
8. Toms Ostrovskis asociētais profesors
9. Jānis Puriņš asociētais profesors
10. Terēze Zīberte-Ijaba asociētā profesore
11. Jānis Baltiņš docents
12. Kristīne Gailīte docente
13. Regīna Kaupuža docente
14. Edgars Vītols docents
15. Ieva Dzērve docente
16. Diana Ozoliņa asociētā profesore
17. Beāte Riekstiņa studējošā
18. Jēkabs Bernāts studējošais
19. Emīlija Marta Paidere studējošā
20. Marta Paula Pauliņa studējošā
Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir augstskolas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības institūcija.

Satversmes sapulce:

 1. apstiprina Akadēmijas satversmi un tās grozījumus;
 2. ievēlē amatā rektoru;
 3. var rosināt rektora atcelšanu no amata;
 4. noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par augstskolas darbību;
 5. noklausās Senāta ikgadējo pārskatu par Senāta darbību;
 6. ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā personāla vidus;
 7. var atsaukt Senāta locekļus;
 8. ievēlē akadēmisko šķīrējtiesu.

Satversmes sapulces nolikums

Satversmes sapulces priekšsēdētājs - profesors Andris Vecumnieks (e-pasta adrese: )

Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece - lektore Jeļena Bugajenko (e-pasta adrese: )

Satversmes sapulces sekretāre - Evita Stankeviča (e-pasta adrese: )

Satversmes sapulces sastāvs (trīs gadu pilnvaru laiks no 2022. gada 25. maija):

1

Profesors JURIS KALNCIEMS

akadēmiskais personāls
2 Asoc. profesors TOMS OSTROVSKIS akadēmiskais personāls
3

Profesors ARIGO ŠTRĀLS

akadēmiskais personāls
4 Docente ANDA EGLĪTE akadēmiskais personāls
5 Profesors INDRIĶIS VEITNERS akadēmiskais personāls
6 Lektore Kristīne Stumbure akadēmiskais personāls
7 Docente IEVA DZĒRVE akadēmiskais personāls
8

Profesore ILONA MEIJA

akadēmiskais personāls
9 Asoc. profesors JĀNIS RETENAIS akadēmiskais personāls
10 Docents GUNTIS KUZMA akadēmiskais personāls
11

Profesore AIRA BIRZIŅA

akadēmiskais personāls
12 Docents ANSIS SAUKA akadēmiskais personāls
13 Profesors VIESTURS GAILIS akadēmiskais personāls
14 Asoc. profesore ANDŽELLA GOBA akadēmiskais personāls
15 Profesors ANDRIS VECUMNIEKS akadēmiskais personāls
16

Profesors MĀRTIŅŠ BOIKO

akadēmiskais personāls
17 Profesors VALDIS BERNHOFS akadēmiskais personāls
18 Asoc. profesore SANDRA VĪTOLA akadēmiskais personāls
19

Profesors ALDIS LIEPIŅŠ

akadēmiskais personāls
20

Lektore JEĻENA BUGAJENKO

akadēmiskais personāls
21 Lektore SANITA GLAZENBURGA akadēmiskais personāls
22 docente ILZE VILDE akadēmiskais personāls
23

Pētniece ANDA BEITĀNE

akadēmiskais personāls
24 Pētnieks JACHIN EDWARD POUSSON akadēmiskais personāls
25 EVITA STANKEVIČA vispārējais personāls
26 ANITA ALKSNE vispārējais personāls
27 VITA DAUDIŠA vispārējais personāls
28

INESE RAUTIŅA

vispārējais personāls
29 JĀNIS ĀBOLIŅŠ vispārējais personāls
30 GUNTARS PRĀNIS vispārējais personāls
31 ELĪNA ŠMAUKSTELE vispārējais personāls
32 ILZE CEPURNIECE vispārējais personāls
33 IEVA ZVEJNIECE studējošā
34 JĒKABS BERNĀTS studējošais
35 JUSTĪNE NORA ŽILDE studējošā
36 BEĀTE RIEKSTIŅA studējošā
37 EMĪLIJA MARTA PAIDERE studējošā
38 LAIMA RATNIECE-MILTIŅA studējošā
39 KIRA MAIJA KIRSANOVA studējošā
40 MARKUSS SKRAUCIS studējošais
Akadēmiskā šķīrējtiesa

Akadēmiskā šķīrējtiesa ir JVLMA lēmējinstitūcija, kuras pārziņā ir izskatīt: 

 1. akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par JVLMA Satversmē noteikto akadēmisko tiesību ierobežojumiem;
 2. JVLMA personāla iesniegumus par augstskolas izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu;
 3. strīdus starp JVLMA amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās;
 4. iesniegumus par administratīva akta vai faktiskas rīcības apstrīdēšanu JVLMA Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pieņemot attiecīgus lēmumus.

Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums

Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs - profesors Indriķis Veitners (e-pasta adrese: )

Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja vietniece - asoc.profesore Sandra Vītola (e-pasta adrese: )

Akadēmiskās šķīrējtiesas sekretāre - vakance

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvs (no 2022.gada 25.maija):

1. Profesors Indriķis Veitners
 2. Asociētā profesore Sandra Vītola
 3. Docente Ilze Vilde
 4. Laima Ratniece-Miltiņa
 5. Jēkabs Bernāts
Profesoru padome

Profesoru padomes nolikums

Profesoru padomes sastāvs:

1. Priekšsēdētāja profesore Anda Beitāne
2. Profesors Guntars Prānis
3. Pūšaminstrumentu katedras vadītāja, profesore Ilona Meija
4. Profesore Selga Mence
5. Orķestra diriģēšanas katedras profesors Viesturs Gailis
6. Stīgu instrumentu katedras profesors Arigo Štrāls
7. Latvijas Mākslas akadēmijas rektors profesors Kristaps Zariņš
8. VAK "Latvija" valdes loceklis Māris Ošlejs
9. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore Indra Lūkina

 

Zinātniskā padome

Zinātniskās padomes nolikums

Zinātniskās padomes sastāvs:

1.  Priekšsēdētāja Anda Beitāne, zinātniskā un radošā darba prorektore, profesore, pētniece, PhD
2. Valdis Bernhofs, akadēmiskā darba prorektors, profesors, pētnieks, PhD
3. Jānis Kudiņš, profesors, pētnieks, PhD
4.  Lauma Mellēna-Bartkeviča, JVLMA pētniece
5. Jachin Edward Pousson, JVLMA pētnieks
6.  Guntars Prānis, rektors, profesors, pētnieks, PhD
7. Diāna Zandberga, JVLMA pētniece, profesionālās doktora studiju programmas "Mākslas" direktore