Ilze Vilde

Docente, Mūzikas pedagoģijas katedras vadītāja

Augstākā izglītība iegūta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Mūzikas pedagoģijas nodaļā, bakalaura un maģistra studiju programmā, tālāk studijas turpinātas doktorantūrā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kā rezultātā ir iegūts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā.
Pedagoģiskā pieredze gūta strādājot Rīgas 6.vidusskolā un Mārupes vidusskolā par mūzikas skolotāju, skolas kora un vokālā ansambļa vadītāju. Kopš 2013. gada ir solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja  Rīgas Doma kora skolā.
No 2000. gada līdz 2012. gadam bija lektore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (kopš 2009. gada - akadēmija) Pedagoģijas fakultātē.
Kopš 2009. gada strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Mūzikas skolotāju katedrā, docē studiju kursus: Mūzikas pedagoģija, Mūzikas mācīšanas metodika profesionālā bakalaura studiju programmā un Mūzikas vēsturi un teoriju profesionālā maģistra studiju programmā, vada bakalaura, maģistra diplomreferātus un topošo mūzikas skolotāju pedagoģisko praksi.
Kopš 2009. gada ir Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas valdes locekle. Regulāri piedalās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātiem un zinātniskajiem rakstiem. Iesaistās mūzikas skolotāju tālākizglītības kursu vadīšanā (lekcijas, meistarklases, darbsemināri), veido metodiskos materiālus topošajiem mūzikas skolotājiem.