Ivans Jānis Mihailovs

Docētājs, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Dr.iur., Mg.art. Ivans Jānis Mihailovs ir Latvijas Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības jomā, kā arī docenta un maģistra studiju programmas “Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība” vadītāja amatu Rīgas Stradiņa universitātē.

I.J.Mihailovs kā pētnieks, lektors un eksperts ir piedalījies vairākos Eiropas projektos, līdzdarbojies normatīvo aktu izstrādē, sadarbojies ar vairākām profesionālām apvienībām un asociācijām, ir vairāk kā 300 publikāciju autors, tostarp monogrāfijas par tiesisko kultūru, izglītības vadību, psihologu profesionālās darbības regulējumu, pētniecības tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem u.c.

Akadēmijā docē šādus studiju kursus: “Darba tiesības, autortiesības un blakustiesības”, “Civilā aizsardzība”, (kopā ar profesori D.Medni), “Izglītības politika”, “Izglītības tiesiskais regulējums”.