Jānis Ivans Mihailovs

Pieaicinātais docētājs, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra