Sanita Baranova

Docētāja, Mūzikas pedagoģijas katedra

Docētāja Dr. paed. Sanita Baranova par pieaicināto docētāju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) strādā kopš 2019. gada un JVLMA maģistrantiem vada mācību kursu Mūzikas augstskolu didaktika.

Latvijas Universitātē (LU), aizstāvot disertāciju „Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā” (2012), ieguvusi doktora grādu pedagoģijā un pamatdarbā ir LU docente un vadošā pētniece. Docē studiju kursus augstskolas, pieaugušo pedagoģijā un izglītības politikā dažādu studiju virzienu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī vada profesionālās pilnveides seminārus augstskolu docētājiem. Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) eksperte akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides jautājumos. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros studējusi (2009) un DAAD (Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta) jauno pētnieku stipendijas programmas ietvaros (2013/ 2014) profesionāli pilnveidojusies augstskolas didaktikas jomā Leipcigas Universitātē (Vācijā). Profesionālās un pētnieciskās intereses saistītas ar studentcentrēta studiju procesa kvalitāti, augstākās izglītības politikas implikācijām studiju procesā un inovācijām augstskolas pedagoģijā starpdisciplinārā kontekstā.