Sanita Madalāne

Pieaicinātā docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā un skolotāja kvalifikācija iegūta 2000. gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā – 2001. gadā Latvijas Universitātē. 2003. gadā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko attiecību institūtā iegūta ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija. 2011. gadā Latvijas Universitātē aizstāvēts zinātņu doktora grāds augstskolas pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Topošo skolotāju pētnieciskās kompetences pilnveidošanās augstskolā”.

Kopš 1999. gada veikts pedagoģiskais darbs dažāda līmeņa izglītības iestādēs: vispārizglītojošās skolas (Olaines 1. vidusskola, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Salas vidusskola), augstākās izglītības iestādes (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, BA Turība), tālākizglītības iestādes.

Administratīvā darba pieredze uzkrāta, strādājot par nodaļas vadītāju, prodekāni un programmas direktori Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmijā laika posmā no 2003. līdz 2014. gadam. Kopš 2015. gada S. Madalāne ir Salas novada pašvaldības Salas vidusskolas direktore. Gūta pieredze starptautisku pasākumu, darbsemināru, lekciju ciklu, konferenču, pasākumu organizēšanā un vadīšanā, studiju programmu, studiju kursu satura izstrādē; zinātnisko izdevumu latviešu un angļu valodā pedagoģijā, psiholoģijā un vadībzinātnē izdošanā, personālresursu administrēšanā. Pētnieciskā darba pieredze iegūta, darbojoties LZP, Nordplus, Comenius, Erasmus pētnieciskajās un mobilitātes programmās.

Kā kultūras projektu menedžere (2004. – 2014., sieviešu koris BALTA, kamerkoris FORTIUS) S. Madalāne organizējusi koncertus, starptautiska mēroga meistarklases (piem., 18. Starptautiskās džeza skolu asociācijas (IASJ) konference Rīgā, 2018), audio/video ierakstu producēšanu, nodrošinājusi koru kolektīvu dalību konkursos, festivālos, sadarbības projektos, piesaistot projektu finansējumu (pašvaldību projektu konkursi, ESF, Nordplus, Comenius, valsts mērķprogrammu projekti u.c.).