Jurjānu Andreja VI Starptautiskais pūšaminstrumentālistu konkurss

Pirmais Jurjānu Andreja konkurss notika 1981. gadā, par godu komponista, ērģelnieka un mežradznieka, latviešu profesionālās mūzikas pamatlicēja Jurjānu Andreja 125 gadu jubilejai, pēc profesora, Latvijas pūtēju metra Gunāra Ordelovska ierosmes. Tas, galvenokārt, bija domāts konservatorijas studentiem, taču tajā piedalīties varēja arī konservatorijas absolventi līdz 30 gadu vecumam.

Otrais pēc 10 gadiem – 1991. gadā. Tad tika lemts, ka 10 gadi ir pārāk liels starplaiks, ka jāiedibina piecu gadu cikls. Un tā trešais konkurss notika 1996. gadā. Šie pirmie trīs konkursi bija tikai Latvijas pūšaminstrumentu atskaņotājmākslinieku konkursi. Savā pastāvēšanas laikā (1981.g.-1.,1991.g.-2.,1996.g.-3.) konkurss ir ieguvis atzinību pateicoties tā lieliskajai organizētībai un augsti profesionālajam un kompetentajam žūrijas darbam. Šis ir viens no retajiem konkursiem, kurš kopš dibināšanas ir saglabājis Baltijas reģiona prestižākā konkursa statusu.

2005. gadā notika II Jurjānu Andreja Starptautiskais konkurss „Koka pūšamie instrumenti”.

2006. gadā – III Jurjānu Andreja Starptautiskais konkurss „Metāla pūšamie instrumenti”.

2008. gadā – IV Jurjānu Andreja Starptautiskais konkurss „Jūrmala 2008” –  „Koka pūšamie instrumenti”.

2010. gadā – V Jurjānu Andreja Starptautiskais konkurss “Metāla pūšamie instrumenti”.

2016. gadā – VI Jurjānu Andreja Starptautiskais konkurss “Koka pūšamie instrumenti”.

2017. gadā – V Jurjānu Andreja Starptautiskais konkurss “Metāla pūšamie instrumenti”.

Par Jurjānu Andreja Starptautisko konkursu izrādījuši interesi daudzi kaimiņvalstu ievērojami profesori, pasniedzēji, kā arī izpildītājmākslinieki. Tā ir lieliska iespēja Latvijas jaunajiem izpildītājiem salīdzināt savas spējas ar kaimiņu valstu mūziķiem, kas veicina profesionālo izaugsmi.

Jurjānu Andrejs ir viens no latviešu mūzikas patriarhiem, kā arī pirmais profesionālais mežradznieks Latvijā, kurš 1882.gadā ieguvis Pēterburgas konservatorijas diplomu. Jurjānu Andrejs ir pirmā Latvijas mežradznieku kvarteta dibinātājs, kurā kopā ar meistaru muzicēja viņa brāļi. Savā darbībā Jurjānu Andrejs ir pierādījis, ka pūšamie instrumenti ir ne tikai kā orķestra balsis, bet arī koncertējoši solo instrumenti.

Konkursa norise
 • Konkursā var piedalīties pūšamo instrumentu atskaņotājmākslinieki, kuru vecums konkursa atklāšanas dienā nepārsniedz 30 gadus (dzimuši pēc 1987. gada 10. marta);
 • Konkurss norisinās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (turpmāk – JVLMA), K. Barona ielā 1, Rīgā, LV-1050, Latvijā;
 • Konkurss norisinās trīs kārtās;
 • Konkursa dalībnieki apņemas piedalīties visās konkursa kārtās, kurām kvalificējas;
 • Konkurss ir atklāts, un to var klausīties visi interesenti;
 • Uzstāšanās kārtības izloze notiek 10. martā plkst. 18:00 JVLMA. Šī izlozes kārtība saglabājas visās kārtās. Ja konkursa dalībnieks vai viņa pilnvarotais pārstāvis neierodas uz izlozi, viņš tiek izslēgts no konkursa dalībnieku skaita. Ja izlozes kārtas numuri sakrīt dažādās specialitātēs, tad uzstāšanās noris alfabēta secībā;
 • Ceļa, uzturēšanās un naktsmītnes izdevumus sedz paši konkursa dalībnieki. Konkursa rīkotāji piedāvās viesnīcu sarakstu, kuras ir rīkotāju sadarbības partneri;
 • Konkursa dalībniekam reģistrācijas laikā būs jāuzrāda pase vai identifikācijas karte, kas apliecina dzimšanas datus.
 • Konkursa organizētājiem ir tiesības veikt vai atļaut veikt konkursa norises fiksēšanu, vienlaicīgi iegūstot fonogrammas producenta tiesības, kā arī tiesības bez termiņa un skaita ierobežojuma atļaut publiskot fonogrammu radio ēterā, internetā un uzglabāt arhīvā (ar publisku pieejamību). Konkursa dalībnieki atlīdzību nesaņem;
 • Oficiālā konkursa norises valoda ir angļu valoda.

E-pasts: jurjanscompetition(abols)jvlma.lv">

Pieteikšanās kārtība
 • Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot pieteikumā un tā pielikumos norādīto informāciju (izņemot pases datus) par konkursa dalībniekiem un fotogrāfijas, kā arī publiskot konkursa rezultātus.
 • Pieteikums par piedalīšanos Konkursā (turpmāk – pieteikums) pretendentam jāiesniedz līdz 2017. gada 10. janvārim, nosūtot uz e-pasta adresi ;
 • Pieteikumam jāpievieno:

- Aizpildīta PIETEIKUMA ANKETA;
- CV (1000 – 1300 zīmes);
- Saite uz interneta vietni www.youtube.com ar dalībnieka video. Skatīt sadaļu -  - Repertuārs ar visiem tā apakšpunktiem;
- Kvalitatīva fotogrāfija jpg formātā (~ 0,5 MB), kas nosūtīta elektroniski uz e-pasta adresi ;
- Visi augstāk minētie pielikumi jāsūta vienā e-pasta vēstulē.

 • Pieteikuma iesniedzējs veic dalības maksu EUR 60.00 (sešdesmit eiro, 00 centi) apmērā līdz 2017. gada 10. janvārim ar pārskaitījumu JVLMA kontā:

          Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

          Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija

          Reģ. Nr. LV90000028796

          Konta Nr. LV97 TREL 9220 0600 0000 0

          Valsts kase

          TRELLV22

Maksājuma uzdevums: Vārds, Uzvārds dalība A.Jurjāna VI Starptautiskajā metāla pūšaminstrumentālistu konkursā.

 • Par koncertmeistara nodrošināšanu no JVLMA puses konkursa dalībnieks veic papildus samaksu EUR 30.00 (trīsdesmit eiro, 00 centi) apmērā. Iekļauts 60 minūtes mēģinājums un uzstāšanās konkursā. Apmaksa veicama kopā ar dalības maksu līdz 2016. gada 10. janvārim;
 • Dalībnieki, kas nav samaksājuši dalības maksu līdz 2017. gada 10. janvārim, netiek apstiprināti dalībai konkursā;
 • Iemaksātā dalības maksa un iesūtītie dokumenti atpakaļ netiek atgriezti;
 • Organizatoriem ir tiesības noteikt konkursantu kopējo skaitu. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par konkursa dalībnieku. Konkursantu saraksts tiks publicēts konkursa mājas lapā www.jvlma.lv, un uzaicinātie dalībnieki tiks elektroniski informēti līdz 2017. gada 20. janvārim.
Vērtēšana un apbalvošana
 • Konkursu vērtē starptautiska žūrija;
 • Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams;
 • Konkursā iegūto punktu skaits netiek publiskots;
 • Konkursa dalībniekus žūrija vērtē atsevišķi katrā kārtā, 25 punktu sistēmā, katram dalībniekam piešķirot vidējo balli no iegūto punktu kopsummas;
 • Žūrijas vērtēšanas kritēriji:

- skaņas kvalitāte;

- intonācija;

- izpildījuma ritmiskā precizitāte;

- stila izpratne;

- izpildījuma artistiskums.

 • Uz konkursa II kārtu vienā specialitātē izvirza ne vairāk kā 10 (desmit) dalībniekus no I kārtas dalībnieku skaita. Uz konkursa III kārtu izvirza ne vairāk kā 6 (sešus) dalībniekus no visām specialitātēm kopā;        
 • Konkursā tiek piešķirtas pirmā, otrā un trešā vieta un laureāta nosaukums, pirmās, otrās un trešās pakāpes diplomi un naudas balvas. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji ir tiesīgi piešķirt speciālbalvas;

1.vieta - 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 centu)

2.vieta - 2000 EUR  (divi tūkstoši eiro, 00 centu)

3.vieta - 1000 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centu)

 • Konkursa žūrija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas. Veicināšanas balvu fonds no BuffetGroup un Yamaha.
 • Naudas balvas vērtība norādīta pirms nodokļu nomaksas;
 • Laureātu apbalvošana notiek noslēguma koncertā, kurā uzstājas laureāti pēc žūrijas izvēles. Žūrijas lēmums tiek paziņots īsi pēc III kārtas noslēguma un ir saistošsdalībniekiem.
Repertuārs
 • Pirmajā un otrajā kārtā žūrijai ir tiesības lemt par programmas atskaņošanu pilnā apmērā.
 • Trešās kārtas dalībnieki konkursa programmu atskaņo no galvas;
 • Trešās kārtas programma tiek atskaņota kopā ar orķestri RĪGA;
 • Izvēles skaņdarbiem, kuriem ir spēkā autortiesību termiņš, dalībniekam pirms konkursa ir jāuzrāda nošu oriģināls. Autortiesību termiņš ir spēkā visu autora dzīves laiku un 70 gadus pēc autora nāves.

Citi konkursi

Dalīties ar šo konkursu