JVLMA izsludina atklātu doktorantu grantu konkursu

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu doktorantu grantu konkursu, kura mērķis ir nodrošināt atalgojumu JVLMA akadēmiskās doktora studiju programmas doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem par pētniecības vai studiju darba veikšanu augstskolā, kas saistīta ar promocijas darba izstrādi.

Doktorantu grantu konkurss tiek īstenots ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 ietvaros.

Darba slodze: 50 % apmērā no pilnas darba slodzes.
Granta apjoms: 809.13 EUR bruto mēnesī par 50 % darba slodzi. 
Granta saņemšanas periods: 18 – 20 mēneši sākot no līguma parakstīšanas brīža.

Papildus granta saņēmējs var pretendēt uz finansējumu līdz 400 EUR mēnesī pētniecībai nepieciešamo materiālu (piemēram, grāmatu) iegādei, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksu segšanai, publicitātes, zinātniskās diskusijas (konferenču) un tīklošanās pasākumu, tai skaitā komandējumu, konferenču dalības maksu segšanai.

Saskaņā ar MK not. Nr. 252 punktu 39.3. granta saņēmējam ir jāiesaistās papildus apmaksātā darbā JVLMA vismaz 25 % apmērā no pilnas darba slodzes citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības, attīstības vai citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā, tostarp, docētāja darbā.

Prasības pretendentiem:
•    JVLMA akadēmiskās doktora studiju programmas doktorants un zinātniskā grāda pretendents;
•    Motivācija un vēlme iekļauties JVLMA akadēmiskajā/ pētnieku kopienā;
•    Pozitīva rekomendācija no doktora darba vadītāja par pētījuma nozīmi augstskolas pētniecības attīstības kontekstā;
•    Angļu valodas zināšanas C1 līmenī.

Par priekšrocību tiks uzskatīts, ja
•    Pretendents plāno iesniegt promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai un iegūt doktora grādu līdz 2023. gada 30. novembrim;
•    Pretendenta promocijas darba vadītājs ir starptautiska pētniecības projekta vadītājs vai no ārvalstīm;
•    Pretendents ir publicējis vismaz 1 (vienu) ar promocijas darba tēmu saistītu zinātnisku publikāciju starptautiskā zinātnisko publikāciju izdevumā;
•    Pretendenta doktora disertācijas tēma un zinātniskās pētniecības intereses sakrīt ar tēmām kādā no augstskolas uzsāktajiem pētniecības projektiem;
•    Pretendentam ir iepriekšēja pieredze akadēmiskajā darbā.

Iesniedzamie dokumenti:
1.    Pieteikuma veidlapa doktorantūras grantam 
2.    Dzīves gājums, norādot angļu valodas zināšanu līmeni (CV Europass formātā)
3.    Motivācijas vēstule
4.    Promocijas darba vadītāja rekomendācijas vēstule
5.    Promocijas darba vadītāja apstiprināts doktoranta darba plāns 
6.    Citi dokumenti, kas apliecina atbilstību konkursa prasībām.

Pieteikumu konkursam jānosūta projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 JVLMA īstenošanas ekspertam Ilzei Cepurniecei uz e-pastu:

Konkursa pieteikumu reģistrācija tiek uzsākta ar šī sludinājuma publicēšanas brīdi. Lēmumu par pirmajiem granta saņēmējiem plānots pieņemt līdz 2021. gada 20. septembrim.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 8.panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir JVLMA.


Dalīties ar šo ziņu