Atbalsta fonds

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonds (JVLMA AF) ir dibināts 2019.gada 18.oktobrī. 

Fonda mērķis 

Veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai:

 • JVLMA veidotu par modernu izglītības, kultūras un mūzikas zinātnes centru Latvijā;
 • veicinātu visu veidu izglītības, muzikoloģijas un starpdisciplināru zinātnes un kultūras projektu īstenošanu;
 • atbalstītu talantīgāko studentu profesionālās pilnveides un radošās darbības procesu atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, izglītības un pētniecības virzienos;
 • radītu un attīstītu vidi absolventu, esošo studentu un docētāju personības pilnveidei un izglītībai, zināšanu un pieredzes apmaiņai, profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai; 
 • sekmētu mūzikas augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām;
 • veicinātu sabiedrības informētību par JVLMA vēsturi, attīstību un aktualitātēm;
 • veicinātu izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu;
 • atbalstītu augstskolas attīstības programmas realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai un augstskolas pārvaldības uzlabošanai;
 • atbalstītu ārpuskārtas grūtībās nonākušus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentus, darbiniekus, absolventus un bijušos darbiniekus.

Ar Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu 2019.gada 6.decembra sēdē JVLMA atbalsta fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem dod iespējas saņemt atbilstīgus nodokļu atvieglojumus.

Stipendijas

Jauniešu atbalstam JVLMA AF var piešķirt šādu stipendiju veidus:

 1. Stipendija profesionālajai pilnveidei, atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, mūzikas izglītības un pētniecības virzienos;
 2. Stipendija radošās darbības procesu atbalstam, atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, mūzikas izglītības un pētniecības virzienos;
 3. Stipendija studiju maksas vai citu izglītības ieguves izdevumu segšanai īslaicīgās finansiālās grūtībās nonākušajiem jauniešiem;
 4. Stipendija izcilības veicināšanai, lai sniegtu finansiālu atbalstu dalībai starptautiskos konkursos vai konferencēs;
 5. Stipendija izglītības ieguvei nepieciešamā tehniskā parīkojuma vai mūzikas instrumenta iegādei.

Piesakies stipendijai no 2022.gada 14.februāra līdz 28.februārim.

Pieteikuma forma pieejama ŠEIT

Ar JVLMA atbalsta fondu iespējams sazināties pa e-pastu .

Atbalsta fonda rekvizīti

Saņēmējs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonds
Adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 40008291796
Saņēmēja banka/iestāde: AS Citadele banka
Konta Nr.: LV63PARX0022930070001
BIC: PARXLV2XX

Lūdzam norādīt maksājuma mērķi (piemēram, ziedojums JVLMA AF augstākās izglītības veicināšanai).

AS "Latvijas Finieris" stipendijas saņēmēji

2022. gada 14.februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Atbalsta fonds izsludināja pieteikšanos AS "Latvijas Finieris" stipendijai izglītības ieguvei nepieciešamā tehniskā aprīkojuma vai mūzikas instrumenta iegādei. 

16.martā notika pieteikumu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā piedalījās arī AS "Latvijas Finieris" valdes loceklis Mārtiņš Lācis. Rūpīgas izvērtēšanas procesā tika izskatīts liels pieteikumu skaits un nolemts atbalstīt nepieciešamā aprīkojuma vai instrumenta iegādes nepieciešamību deviņiem JVLMA studējošajiem - kopsummā 9700 Eur:

 • Martai Trofimovičai - 1500 Eur soprāna saksofona iegādei
 • Tomasam Ančam - 1500 Eur čella iegādei
 • Kristenam Kupčam - 1500 Eur džeza ģitāras iegādei
 • Justīnei Norai Žildei - 1400 Eur kokles iegādei
 • Jānim Polim - 400 Eur skaņotāja, oktāvas pedāļu un pedāļu paneļa iegādei
 • Annijai Elizabetei Meijai - 1500 Eur alta lociņa iegādei
 • Elzai Liepiņai  - 800 Eur piccolo flautas iegādei
 • Elīnai Čipānei - 350 Eur alta tiltiņa iegādei
 • Klāvam Jankevicam - 750 Eur čella futlāra iegādei
Gunara Larsena stipendijas saņēmēji
 • Dace Perera (Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs / Flautas spēle)
 • Nora Kalniņa (Senā mūzika / Dziedāšana)
 • Antons Trocjuks (Stīgu instrumentu spēle / Čella spēle)
 • Marta Trofimoviča (Pūšaminstrumentu spēle / Saksofona spēle)