Atbalsta fonds

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonds (JVLMA AF) ir dibināts 2019.gada 18.oktobrī. Fonda statūti lasāmi šeit.

Fonda mērķis 

Veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai:

 • JVLMA veidotu par modernu izglītības, kultūras un mūzikas zinātnes centru Latvijā;
 • veicinātu visu veidu izglītības, muzikoloģijas un starpdisciplināru zinātnes un kultūras projektu īstenošanu;
 • atbalstītu talantīgāko studentu profesionālās pilnveides un radošās darbības procesu atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, izglītības un pētniecības virzienos;
 • radītu un attīstītu vidi absolventu, esošo studentu un docētāju personības pilnveidei un izglītībai, zināšanu un pieredzes apmaiņai, profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai; 
 • sekmētu mūzikas augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām;
 • veicinātu sabiedrības informētību par JVLMA vēsturi, attīstību un aktualitātēm;
 • veicinātu izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu;
 • atbalstītu augstskolas attīstības programmas realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai un augstskolas pārvaldības uzlabošanai;
 • atbalstītu ārpuskārtas grūtībās nonākušus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentus, darbiniekus, absolventus un bijušos darbiniekus.

Ar Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu 2019.gada 6.decembra sēdē JVLMA atbalsta fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem dod iespējas saņemt atbilstīgus nodokļu atvieglojumus.

Stipendijas

Jauniešu atbalstam JVLMA AF var piešķirt šādu stipendiju veidus:

 1. Stipendija profesionālajai pilnveidei, atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, mūzikas izglītības un pētniecības virzienos;
 2. Stipendija radošās darbības procesu atbalstam, atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, mūzikas izglītības un pētniecības virzienos;
 3. Stipendija studiju maksas vai citu izglītības ieguves izdevumu segšanai īslaicīgās finansiālās grūtībās nonākušajiem jauniešiem;
 4. Stipendija izcilības veicināšanai, lai sniegtu finansiālu atbalstu dalībai starptautiskos konkursos vai konferencēs;
 5. Stipendija izglītības ieguvei nepieciešamā tehniskā parīkojuma vai mūzikas instrumenta iegādei.

Informējam, ka AS "Latvijas Finieris" stipendijas rezultāti tiks publiskoti līdz 2024.gada 30.aprīlim.

AS Latvijas finiera stipendijas mērķis ir atbalstīt izglītības ieguvei nepieciešamā tehniskā aprīkojuma vai mūzikas instrumenta iegādi.

 • Stipendija tiek piešķirta kā vienreizēja izmaksāta naudas summa pieteikuma iesniedzēja norādītajam mērķim, kurš atbilst noteiktajam stipendijas veidam un
 • stipendijas apmērs nepārsniedz trīs minimālās valstī noteiktās mēneša darba algas (2100.00 EUR).

AS "Latvijas Finieris" stipendijas nolikums pieejams ŠEIT

Pieteikuma forma pieejama ŠEIT

 

Ar JVLMA atbalsta fondu iespējams sazināties pa e-pastu .

Atbalsta fonda rekvizīti

Saņēmējs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonds
Adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 40008291796
Saņēmēja banka: AS "Citadele banka"
Konta Nr.: LV63 PARX 0022 9300 7000 1
SWIFT kods: PARXLV22

Lūdzam norādīt maksājuma mērķi (piemēram, ziedojums JVLMA AF augstākās izglītības veicināšanai).

AS "Latvijas Finieris" stipendijas saņēmēji

No 2023. gada 6.februāra līdz 6.martam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Atbalsta fonds bija izsludinājis pieteikšanos AS "Latvijas Finieris" stipendijai izglītības ieguvei nepieciešamā tehniskā aprīkojuma vai mūzikas instrumenta iegādei. 

20.aprīlī notika pieteikumu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā piedalījās arī AS "Latvijas Finieris" valdes loceklis Mārtiņš Lācis. Rūpīgas izvērtēšanas procesā tika izskatīts liels pieteikumu skaits un nolemts atbalstīt nepieciešamā aprīkojuma vai instrumenta iegādes nepieciešamību deviņiem JVLMA studējošajiem - kopsummā 9980 Eur:

 • Rūtai Zālītei - 1000 EUR koncertkokles iegādei
 • Kasparam Niklasonam - 1500 EUR klasiskās ģitāras iegādei
 • Guntim Majevskim - 1860 EUR soprāna saksofona iegādei
 • Dārtai Stašānei - 1860 EUR flautas galvas iegādei
 • Danielam Sabanskim - 700 EUR mežraga kastes iegādei
 • Viktorijai Radomanei - 1200 EUR vijoles iegādei
 • Madarai Ozoliņai - 1860 EUR klarnetes iegādei
Ērika Ešenvalda stipendija Jaunrades balvas ieguvējam

Kopš 2021. gada JVLMA Mecenātu balvu ietvaros tiek pasniegta komponista, JVLMA Kompozīcijas katedras vadītāja Ērika Ešenvalda stipendija Kompozīcijas katedras Jaunrades balvas ieguvējam:

2023. gadā balvu saņēma Gaits Jānis Pujāts

2022. gadā balvu saņēma Marina Vidmonte

2021. gadā balvu saņēma Andrievs Alksnis

Citas aktualitātes

“Latvijas Finieris” piešķir stipendijas Daniilam Bulajevam un “Davinspiro Camerata”

A/S “Latvijas Finieris”  ir piešķīris stipendijas izcilības veicināšanai un profesionālajai pilnveidei JVLMA studentam Daniilam Bulajevam un viņa kamerorķestra “Davinspiro Camerata” oktetam, katram no dalībniekiem 750 EUR.

Daniils Bulajevs 2021. gadā vairāk nekā 100 dalībnieku konkurencē izcīnīja 1. vietu Starptautiskajā Vindzoras stīgu instrumentu konkursā (Windsor International String instrument competition) un ieguva iespēju uzstāties koncertā Vindzoras pilī ar orķestri Londonas Filharmoniķi Anglijas karaliskajai ģimenei. Kā otru balvu ieguva iespēju veikt ierakstu “Champs Hill Records” ierakstu namā. Albuma ierakstu plānots veikt 2023. gada novembrī. Veikt ierakstus “Champs Hill Records” ierakstu namā brauks “Davinspiro Cameratas” oktets (sastāv no JVLMA studentiem un docētājas):

•    Daniils Bulajevs (vijolnieks, bakalauru 1.kurss),
•    Andrejs Jegorovs (vijolnieks,  maģistrantūras 1. kurss),
•    Arina Bardova (vijolniece, maģistrantūras 1. kurss),
•    Jevgenija Otroško (vijolniece, bakalauru 4. kurss),
•    Klinta Kluce (altiste, bakalauru 3. kurss),
•    Maksims Skibickis (čellists, bakalauru 1. kurss),
•    Guna Šnē (čelliste, JVLMA Stīgu instrumentu katedras docente),
•    Maksims Taņičevs (pianists, studē pie prof. Sergeja Osokina).  

Albuma ieraksts dots iespēju tālākajai attīstībai starptautiskajā klasiskās mūzikas tirgū un veicinās latviešu talantu atpazīstamību ārvalstīs, kā arī nesīs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un AS “Latvijas Finieris” vārdu pasaulē.

________________________

“Latvijas Finieris” turpina atbalstīt JVLMA studentes no Ukrainas

Sadarbībā ar A/S “Latvijas Finieris” jau otro mācību gadu tiek piešķirtas stipendijas iespējai studēt JVLMA  divām studentēm no Ukrainas Natālijai Pivovarovai un Olgai Marinčuk, katru mēnesi 500 EUR visu mācību gadu.

________________________

Gunara Larsena stipendijas saņēmēji

2020. gadā viesprofesora Gunara Larsena stipendijas saņēma: 

 • Dace Perera (Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs / Flautas spēle)

 • Nora Kalniņa (Senā mūzika / Dziedāšana)
 • Antons Trocjuks (Stīgu instrumentu spēle / Čella spēle)
 • Marta Trofimoviča (Pūšaminstrumentu spēle / Saksofona spēle)