Atbalsta fonds

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonds (JVLMA AF) ir dibināts 2019.gada 18.oktobrī. 

Fonda mērķis 

Veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai:

 • JVLMA veidotu par modernu izglītības, kultūras un mūzikas zinātnes centru Latvijā;
 • veicinātu visu veidu izglītības, muzikoloģijas un starpdisciplināru zinātnes un kultūras projektu īstenošanu;
 • atbalstītu talantīgāko studentu profesionālās pilnveides un radošās darbības procesu atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, izglītības un pētniecības virzienos;
 • radītu un attīstītu vidi absolventu, esošo studentu un docētāju personības pilnveidei un izglītībai, zināšanu un pieredzes apmaiņai, profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai; 
 • sekmētu mūzikas augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām;
 • veicinātu sabiedrības informētību par JVLMA vēsturi, attīstību un aktualitātēm;
 • veicinātu izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu;
 • atbalstītu augstskolas attīstības programmas realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai un augstskolas pārvaldības uzlabošanai;
 • atbalstītu ārpuskārtas grūtībās nonākušus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentus, darbiniekus, absolventus un bijušos darbiniekus.

Ar Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu 2019.gada 6.decembra sēdē JVLMA atbalsta fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem dod iespējas saņemt atbilstīgus nodokļu atvieglojumus.

Stipendijas

Jauniešu atbalstam JVLMA AF var piešķirt šādu stipendiju veidus:

 1. Stipendija profesionālajai pilnveidei, atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, mūzikas izglītības un pētniecības virzienos;
 2. Stipendija radošās darbības procesu atbalstam, atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, mūzikas izglītības un pētniecības virzienos;
 3. Stipendija studiju maksas vai citu izglītības ieguves izdevumu segšanai īslaicīgās finansiālās grūtībās nonākušajiem jauniešiem;
 4. Stipendija izcilības veicināšanai, lai sniegtu finansiālu atbalstu dalībai starptautiskos konkursos vai konferencēs;
 5. Stipendija izglītības ieguvei nepieciešamā tehniskā parīkojuma vai mūzikas instrumenta iegādei.

2023.gadā pieteikšanās AS "Latvijas Finieris" stipendijai ir noslēgusies.

AS "Latvijas Finieris" stipendijas nolikums pieejams ŠEIT

Pieteikuma forma pieejama ŠEIT

 

Ar JVLMA atbalsta fondu iespējams sazināties pa e-pastu .

Atbalsta fonda rekvizīti

Saņēmējs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonds
Adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 40008291796
Saņēmēja banka: AS "Citadele banka"
Konta Nr.: LV63 PARX 0022 9300 7000 1
SWIFT kods: PARXLV22

Lūdzam norādīt maksājuma mērķi (piemēram, ziedojums JVLMA AF augstākās izglītības veicināšanai).

AS "Latvijas Finieris" stipendijas saņēmēji

No 2023. gada 6.februāra līdz 6.martam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Atbalsta fonds bija izsludinājis pieteikšanos AS "Latvijas Finieris" stipendijai izglītības ieguvei nepieciešamā tehniskā aprīkojuma vai mūzikas instrumenta iegādei. 

20.aprīlī notika pieteikumu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā piedalījās arī AS "Latvijas Finieris" valdes loceklis Mārtiņš Lācis. Rūpīgas izvērtēšanas procesā tika izskatīts liels pieteikumu skaits un nolemts atbalstīt nepieciešamā aprīkojuma vai instrumenta iegādes nepieciešamību deviņiem JVLMA studējošajiem - kopsummā 9980 Eur:

 • Rūtai Zālītei - 1000 EUR koncertkokles iegādei
 • Kasparam Niklasonam - 1500 EUR klasiskās ģitāras iegādei
 • Guntim Majevskim - 1860 EUR soprāna saksofona iegādei
 • Dārtai Stašānei - 1860 EUR flautas galvas iegādei
 • Danielam Sabanskim - 700 EUR mežraga kastes iegādei
 • Viktorijai Radomanei - 1200 EUR vijoles iegādei
 • Madarai Ozoliņai - 1860 EUR klarnetes iegādei
Gunara Larsena stipendijas saņēmēji
 • Dace Perera (Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs / Flautas spēle)
 • Nora Kalniņa (Senā mūzika / Dziedāšana)
 • Antons Trocjuks (Stīgu instrumentu spēle / Čella spēle)
 • Marta Trofimoviča (Pūšaminstrumentu spēle / Saksofona spēle)