Studiju process

Vispārizglītojošo studiju kursu bakalaura moduļi

JVLMA izstrādājusi modulārās izglītības pilotprojektu profesionālo bakalaura studiju programmu A-blokos. Moduļi paredz tematisko daļu izvēli no kataloga, nodrošinot studējošo individuālām profesionālajām vajadzībām atbilstošas tematiskās daļas trijos moduļos: Kultūra sabiedrībā, Uzņēmējdarbības pamati un Komunikācija profesionālajā vidē. Moduļu izstrāde noritējusi atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (Nr.512, 26.08.2014.).

Studējošie, kuri nebūs veikuši izvēles noteiktajā periodā, tiks pievienoti tematiskajām daļām, kurām nepieciešams grupu piepildījums!

Lai iegūtu nepieciešamos kredītpunktus, attiecīgajos semestros nepieciešams apgūt diagrammā norādīto tematisko daļu skaitu.*

*(piemērs - 2. kursam: rudens semestrī 1 tematiskā daļa modulī Kultūra sabiedrībā, 2 tematiskās daļas modulī Uzņēmējdarbība, un 1 tematiskā daļa modulī Komunikācija profesionālajā vidē (pavisam kopā 4 tematiskās daļas); pavasara semestrī 2 tematiskās daļas modulī Kultūra sabiedrībā, 2 tematiskās daļas modulī Uzņēmējdarbība, 1 tematiskā daļa modulī Komunikācija profesionālajā vidē (pavisam kopā 5 tematiskās daļas)).

*Visbiežāk uzdotie jautājumi par moduļiem un tematiskajām daļām

 

Moduļu un tematisko daļu apraksti:

Tematisko daļu pieteikumu formas:

"Mūzikas vēsture un teorija" izvēles tematiskās daļas

JVLMA studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija tematisko daļu sadalījums 2019./2020. akadēmiskajā gadā:

Informācija par stipendijām

Valsts budžeta finansiētās stipendijas

  • Ikmēneša stipendija

Profesionālās bakalaura, profesionālajās maģistra un akadēmiskā maģistra studiju programmās studējošajiem.

  • Vienreizējās stipendija

Reizi semestrī. To piešķir, lai veicinātu studējošā sekmes, zinātnisko/radošo un māksliniecisko darbību, izaugsmi un līdzdalību augstākās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību.

  • Stipendija zinātniskā grāda ieguvei

Akadēmiskā doktora studiju programmā. Izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajā tematiskajā jomā Nolikuma 17.punkta noteiktajā kārtībā.

  • Paaugstinātā stipendija

150€ apmērā. Piešķir par izciliem sasniegumiem studiju, mākslinieciskajā un radošajā darbā, periodam uz vienu semestri, neierobežojot iespēju vienam studentam studiju laikā piešķirt vairākas paaugstinātās stipendijas.

  • Stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā

Piešķir uz darbnespējas lapas pamata Nolikuma 18.punktā noteiktajā kārtībā.

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Radošo braucienu konkurss

Ikviena studējošo aktivitāte (piedalīšanās konkursos, koncertos, festivālos, konferencēs, vasaras skolās, meistarklasēs u.tml.), kuras mērķis ir sekmēt studējošā kompetences celšanu ar studiju programmu saistītā profesionālā jomā.

Nolikums par JVLMA studējošo radošo braucienu pieteikumu izvērtēšanas kārtību

AS "Latvijas Finieris" finansiālais atbalsts

Atbalsta studentu profesionālās pilnveides un radošās sarbības procesu, atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, izglītības un pētniecības virzienos. Finansē JVLMA studējošo dalību starptautiski nozīmīgos konkursos, konferencēs, studentu profesionālās pilnveides, radošās darbības un pētniecības procesu saistītos izdevumus.

Nolikums par A/S "Latvijas Finieris" atbalstu JVLMA studējošajiem