Profesionālā doktorantūra

Kopīgā profesionālā doktora studiju programma mākslās “Mākslas”

Kopīgā profesionālā doktora studiju programma mākslās izveidota, sadarbojoties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai (turpmāk – JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmijai (turpmāk – LMA) un Latvijas Kultūras akadēmijai (turpmāk – LKA). 

Kopš 2021. gada tiek nodrošinātas šādas apakšprogrammas: 
1) JVLMA īsteno apakšprogrammu “Mūzika un skatuves māksla” (kods 51212) – mākslinieciskās darbības jomas: Mūzika, Horeogrāfija;
2) LMA īsteno apakšprogrammu “Vizuālā māksla un dizains” (kods 5121 1/4) – mākslinieciskās darbības jomas: Vizuālā māksla, Audio vizuālā un mediju māksla, Dizains;
3) LKA īsteno apakšprogrammu “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” (kods 51213) – mākslinieciskās darbības jomas Audiovizuālā māksla, Teātra māksla, Laikmetīgās dejas māksla.

Studiju programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt kultūras, sabiedrības un sociālajām vajadzībām atbilstošas, mākslinieciskajā jaunradē un zinātnē balstītas, kā arī mākslinieciskajā praksē piemērojamas profesionālās studijas, kuru rezultātā tiek iegūtas zinātniskā pētniecībā balstītu mākslinieciski augstvērtīgu darbu veidošanas prasmes un attīstītas praktiskas iemaņas unikālu māksliniecisku ideju īstenošanā.

Kopīgās profesionālās doktora studiju programmas mākslās “Mākslas” apguves rezultātā doktorants izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, lai pārvaldītu pētniecības metodes attiecīgajā mākslas vai kultūras nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē, kā arī spēj risināt nozīmīgus mākslinieciskās jaunrades uzdevumus un vadīt starptautiskus mākslinieciskās jaunrades projektus.

Programmas struktūra un saturs veidots, lai doktoranti gūtās teorētiskās atziņas aprobētu mākslinieciskajā praksē, nodrošinot balansu starp teorētiskajiem aspektiem un praktisko māksliniecisko darbību. Šāda pieeja ļauj doktorantiem organizēt profesionālās pašrealizācijas iespējas studiju laikā augstākajā profesionālajā līmenī.

Studiju programmas ilgums ir 3 gadi, tās apjoms LV 132/ ECTS 198  kredītpunkti. Pēc programmas apguves un mākslinieciskās jaunrades darba, kā arī doktora teorētiskā pētījuma izstrādāšanas un aizstāvēšanas valsts pārbaudījumos, tiek piešķirts profesionālais doktora grāds mākslās.

Saite uz JVLMA apakšprogrammas iestājpārbaudījumu prasībām

Saite uz LMA apakšprogrammas iestājpārbaudījumu prasībām

Saite uz LKA apakšprogrammas iestājpārbaudījumu prasībām

 

ESF projekts “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” (Nr.8.2.1.0/18/A/009)