Horeogrāfija

Horeogrāfs ir dejas mākslas speciālists, kurš iecer un rada horeogrāfijas iestudējumus, ar māksliniecisku izteiksmes līdzekļu palīdzību pauž idejas un realizē radošus projektus, piedalās horeogrāfijas mākslas attīstības procesos, pārzina un orientējas izvēlētajā dejas mākslas žanrā, to izkopj un pilnveido, orientējas dejas mākslas stilu un žanru daudzveidībā.

Profesijas standartā izteiktais formulējums ir JVLMA horeogrāfijas studiju pamatā, nosakot tās mērķus un ceļus profesionālās darbības pamatuzdevumu sasniegšanai.

JVLMA studenti un absolventi darbojas visdažādākajās horeogrāfijas mākslas jomās, stilos un žanros, māca dejas prasmi profesionāļiem un amatieriem, lieliem un maziem, Rīgā un vistālākajos Latvijas novados, piepulcējot Latvijas dejotāju saimei arvien jaunus horeogrāfijas mākslas entuziastus. 

JVLMA horeogrāfu diplomus ir saņēmuši Latvijā plaši pazīstami, atzīti un mīlēti horeogrāfi, Latvijas vispārējo Dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku virsvadītāji. Vairāku pēdējo gadu absolventu iestudējumi ir iekļauti LNOB repertuārā, daudzu studentu un absolventu horeogrāfijas ir rādītas RHV koncertos un starptautisko baleta konkursu dalībnieku programmās. Visi JVLMA Horeogrāfijas katedras maģistri darbojas savā profesijā kā horeogrāfi un dejas pedagogi profesionālās vidējās un augstākās izglītības iestādēs gan Latvijā, gan ārpus tās robežām – Igaunijā, Anglijā, Beļģijā.

Vēsture

JVLMA Horeogrāfijas katedra izveidota 1977. gadā. No 2000. gada tās vadītāja ir LNO baleta soliste Zita Errsa. Viņas vadības laikā formējušies katedras darbības principi, kas ir atvērti inovācijām un laikmeta prasībām, bet ievēro un respektē arī tradīcijas un pārmantojamības principus.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, horeogrāfijā vai mūzikas pedagoģijā (programmās Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs), kā arī specializācijai atbilstoša 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija (pianists, vijolnieks, kordiriģents, komponists, muzikologs, horeogrāfs u.tml.).

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas