Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs" tiek sagatavoti augstas kvalitātes profesionālās izglītības mūzikas, deju un mākslas skolotāji, kuri ar savu kompetenci var darboties profesionālajā izglītībā. 

Programmas absolventi tiek aicināti turpināt studijas jaunizveidotajā profesionālās bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”.

KOPSAVILKUMS 


Mūzikas pedagoģijas katedra gatavo augsti kvalificētus un erudītus klavierspēles, akordeona, stīgu, pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēles skolotājus, vokālos pedagogus mūzikas izglītības iestādēm.

2013. gadā darbību uzsāka Instrumenta spēles skolotāju katedra. Tā izveidota, lai nodrošinātu  vienotu pieeju studiju programmas profesionālo studiju kursu satura prasībām, satura kvalitatīvāku īstenošanu un piesaisti darba tirgum. Līdz tam aktīvi jauno skolotāju izglītošanā iesaistījās augstskolas mācībspēki profesores Valdas Kalniņas vadībā. Katedru, kopš tās dibināšanas vada profesors Normunds Vīksne. Ar 2019./2020. akadēmisko gadu katedra tiek pievienota Mūzikas skolotāju katedrai. Par Mūzikas pedagoģijas katedras vadītāju kļūst docents Edgars Vītols.

Deju pedagoģijas katedra JVLMA tiek atvērta 2008. gadā, pārņemot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Deju un ritmikas skolotāju programmas. Katedras vadītāja ir asociētā profesore Sandra Vītola.

Apakšprogrammā Deju un kultūras studiju skolotājs studiju process tiek īstenots teorijas un prakses vienotībā. Nodrošinot teorētisko zināšanu apguvi (studiju kursi pedagoģijā un psiholoģijā, dejas teorijā un vēsturē, dejas un mūzikas didaktikā, tērpu vēsturē u.c.), kā arī praktiskā darbībā gūtās prasmes un pieredze (klasiskajā dejā, modernajā un džeza dejā, dejas kompozīcijā, latviešu un cittautu dejā u.c.), kas paredz izzināt dejas žanrus un stilus to daudzveidībā, ļauj izprast dejas mākslu veidojošos komponentus, lai topošais deju skolotājs prasmīgi spētu izmantot iegūto profesionālo kompetenci, strādājot profesionālajā, profesionālās ievirzes vai interešu izglītībā.

No 2021./2022. akadēmiskā gada JVLMA pirmo reizi tiks īstenotas Mākslas un vizuālās mākslas skolotāju programmas. Jauno mākslas skolotāju sagatavošanu nodrošinās abu mākslu augstskolu kvalitatīvs sadarbības modelis, nodrošinot Latvijā vadošo mākslinieku un docētāju sastāvu. Mākslas skolotāju programmu koordinatore ir Latvijas Mākslas akadēmijas lektore Māra Ādiņa.

Kontakti