Skolotājs dejā un kultūras studijās

JVLMA tiek realizēta Latvijā vienīgā profesionālā bakalaura studiju programma, kas sagatavo deju un ritmikas skolotājus pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošo skolu interešu izglītībai, kultūrizglītības iestādēm un privātām deju skolām vai studijām.

Šajā nodaļā studējošie iegūst zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, ritmikā, dejas kompozīcijā un dejas mākslas žanros - klasiskajā dejā, latviešu, bērnu, modernajā, džeza, vēsturiskajā un cittautu dejā. Svarīgi izprast arī dejai pakārtotus mākslas veidus: mūzikas teoriju, aktiermeistarību, tērpu vēsturi un citus. Studiju laikā tiek izkopta prasme iegūtās zināšanas lietot savā profesionālajā darbībā, izprotot izglītības un kultūrvidē notiekošos procesus.

Absolvējot studiju programmu Deju un ritmikas skolotājs, jaunajiem profesionāļiem ir iespēja kļūt par deju kolektīvu vadītājiem, vadītāju asistentiem, horeogrāfiem, rajonu kolektīvu virsvadītājiem, metodisko apvienību vadītājiem, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku, Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāru veidotājiem, savu privāto deju studiju vadītājiem un pedagogiem.

Vēsture

JVLMA profesionālā bakalaura studiju programma Deju un ritmikas skolotājs tiek īstenota kopš 1996. gada. Tās zināmākie absolventi: Iluta Mistre, Indra Ozoliņa, Jānis Marcinkevičs, Taiga Ludborža, Inga Pulmane, Aija Daugele, Ineta Indriksone, Aija Konstante, Aija Ērgle, Mārtiņš Pēdājs un citi.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, horeogrāfijā vai mūzikas pedagoģijā (programmās Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs), kā arī specializācijai atbilstoša 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija (pianists, vijolnieks, kordiriģents, komponists, muzikologs, horeogrāfs u.tml.).

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas