Uzņemšana

AKTUĀLI

Studiju līgumu slēgšana studijām par maksu reflektantiem, kuri saņēmuši pozitīvu vērtējumu papildprasību un iestājpārbaudījumos, bet nav izturējuši konkursu uz valsts budžeta vietām, notiks individuāli pēc 6. septembra.

Vēlamo docētāju izvēle - reflektantiem, kuri uzņemti studijām JVLMA tiek piedāvāta iespēja norādīt vēlamo docētāju individuālajos studiju kursos (skat. kursus attiecīgajos studiju plānos) – reflektantu vēlmes tiks ņemtas vērā katedru un klašu resursu iespēju robežās. Vēlamos docētājus lūgums norādīt šajā Google veidlapā. 

Jaunajiem maģistrantiem - C daļas izvēle. Līdz 15. augustam jaunajiem maģistrantiem jāveic C daļas – brīvās izvēles studiju kursu izvēle šajā Google veidlapā. Neskaidrību gadījumā jāsazinās ar attiecīgā studiju kursa katedras vadītāju (skat. JVLMA mājaslapā). Ja izvēle nebūs veikta, kursus nozīmēs akadēmiskā darba prorektors pēc saviem ieskatiem.


Lai novērtētu uzņemšanas procesa kvalitāti, lūdzam reflektantus piedalīties APTAUJĀ par uzņemšanas procesu JVLMA.


2021. gadā norisinās pirmo studentu uzņemšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) jaunveidotajās pedagoģijas programmās, kas tiks īstenotas sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA). 

Informācija par pārbaudījuma saturu kolokvijā Skolotāja profesionālās atbilstības noskaidrošanai.

Īpašās piemērotības iestājpārbaudījumi pedagoģijas studiju programmā JVLMA/ LMA.


Uzņemšanas noteikumi 2021./2022.akadēmiskajam gadam

Uzņemšanas saturs 2021./2022. akadēmiskajam gadam

  • Saturs uzņemšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālajā bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”. Lasīt vairāk
  • Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās
  • Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās
  • Saturs uzņemšanai akadēmiskā doktora studiju programmā
  • Saturs uzņemšanai profesionālā doktora studiju programmā
  • Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā

Informāciju par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksas apmēru, stipendiju piešķiršanas kārtību u. tml. skatīt sadaļā Dokumenti / Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

Uzmanību - reflektanti! JVLMA E-studiju vidē pieejami iestājpārbaudījumu "Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)" UZDEVUMU PARAUGI.

No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.

Noderīgi īsceļi
  • Studiju nozares;
  • Studiju programmas;
  • Studiju plāni;
  • Informācija par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksas apmēru, stipendiju piešķiršanas kārtību u. tml.: Dokumenti Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

10. martā JVLMA organizēja tiešsaistes forumu par studiju iespējām Mūzikas akadēmijā, kurā studēt gribētāji, kā arī citi interesenti tika informēti par 2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanas aktualitātēm. Skatīties atkārtojumu

Kontakti