Uzņemšana

AKTUĀLI

Lūdzu piesakies uz dokumentu iesniegšanas laiku ŠEIT

Svarīgi pie dokumentu iesniegšanas

Jāuzrāda pasi vai personas apliecību (ID), jāuzrāda iepriekš iegūtās izglītības apliecinošo dokumentu oriģinālus un jāiesniedz šo dokumentu kopijas, kā arī jāuzrāda un jāiesniedz citus dokumentus, ja tas ir noteikts uzņemšanas noteikumos vai papildu pārbaudījumu satura prasībās. Jāiesniedz fotokartīti 3 x 4 cm izmērā, par uzņemšanas organizāciju un norisi jāiemaksā 35-, EUR JVLMA kontā ar bankas pārskaitījumu. 

JVLMA rekvizīti:

Saņēmējs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 90000028796
Konta Nr.: LV97 TREL 9220 0600 0000 0
Saņēmēja banka/iestāde: Valsts kase
BIC: TRELLV22

Veicot pārskaitījumu, maksājuma mērķī jānorāda: 21359, Vārds Uzvārds, P.k.250682-12345, reģistrācijas maksa

Reflektantus, kuriem iestājpārbaudījumu laikā nepieciešams koncertmeistars, lūdzu informēt Koncertmeistaru katedru. Ieskenētu nošu materiālu līdz šī gada 20.jūnijam, lūdzam nosūtīt uz e-pastu:

Pēc 20.jūnija saņemtos pieteikumus nebūs iespēja nodrošināt.

2022./2023.akadēmiskā gada dokumentu iesniegšanas un iestājpārbaudījumu un papildprasību pārbaudījumu datumi pieejami ŠEIT

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023.akadēmiskajam gadam

Uzņemšanas saturs 2022./2023.akadēmiskajam gadam

  • Saturs uzņemšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālajā bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”. Lasīt vairāk
  • Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās
  • Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās
  • Saturs uzņemšanai profesionālā doktora studiju programmā
  • Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā
  • Saturs uzņemšanai akadēmiskā doktora studiju programmā


Īpašās piemērotības iestājpārbaudījumi pedagoģijas studiju programmā JVLMA/ LMA.

Informāciju par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksas apmēru, stipendiju piešķiršanas kārtību u. tml. skatīt sadaļā Dokumenti / Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

Uzmanību - reflektanti! JVLMA E-studiju vidē pieejami iestājpārbaudījumu "Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)" UZDEVUMU PARAUGI.

No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.

Noderīgi īsceļi
  • Studiju nozares;
  • Studiju programmas;
  • Studiju plāni;
  • Informācija par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksas apmēru, stipendiju piešķiršanas kārtību u. tml.: Dokumenti Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

10. martā JVLMA organizēja tiešsaistes forumu par studiju iespējām Mūzikas akadēmijā, kurā studēt gribētāji, kā arī citi interesenti tika informēti par 2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanas aktualitātēm. Skatīties atkārtojumu

Kontakti