Berns Šille

Pieaicinātā docētāja, Pūšaminstrumentu katedra