Dokumenti

Studējošo veidlapas
 1. Studējošo standarta iesnieguma veidlapa
 2. Iesniegums par pārbaudījuma termiņa maiņu
 3. Maģistra studiju programmas asistenta prakses pārskats
 4. Doktoranta atestācijas lapa / Individuālais plāns / Promocijas darba tēmas pieteikums
 5. Pārskats par dalību meistarklasēs (maģistrantūra)
 6. Diplomdarbu/ diplomreferātu pēdējās lapas noformējuma paraugs
 7. Stipendijas pieteikuma veidlapa (iesniegums)
 8. Koncertprakses pārskats (maģistranti)
 9. Studējošo aptaujas anketa par lekciju/grupu nodarbību kvalitāti
 10. Studējošo aptaujas anketa par individuālo nodarbību kvalitāti
 11. Studējošā paskaidrojuma veidlapa
 12. Pieteikuma veidlapa JVLMA studentu radošā brauciena atbalstam
 13. Klausītāja pieteikuma veidlapa - izvēles studiju kursi
 14. Pieteikums JVLMA izziņas saņemšanai (Studiju programmu direkcija)
 15. Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Mākslas akadēmijā
 16. Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā
 17. Veidlapa - ziņojums par studējošā akadēmiskā godīguma pārkāpumu
 18. Veidlapa - ziņojums par darbinieka akadēmiskā godīguma pārkāpumu
 19. JVLMA metodiskajos norādījumos akadēmisko darbu (Mākslas virziena bakalaura un maģistra stud.progr.) izstrādei un iesniegšanai pievienotās veidlapas
 20. Pētniecisko darbu mākslu pedagoģijā izstrādes ieteikumi un veidlapas pieejamas Intranet - studējošo veidlapas

Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija izvēles tematisko daļu anotācijas un iesniegums

 1. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (3. kursam)
 2. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (4. kursam)
 3. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (3. kursam)
 4. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (4. kursam)

Pedagoģisko un profesionālās specializācijas prakšu veidlapu formas

 1. Pedagoģiskās prakses darba programma (visi 1.līmenis un bakalauri, izņemot deju)
 2. Pedagoģiskās prakses darba programma (deja bakalauri)
 3. Pedagoģiskās prakses darba programma (deja 1.līmenis)
 4. Pedagoģiskās prakses pārskats (visi 1.līmenis un bakalauri, izņemot deju)
 5. Pedagoģiskās prakses pārskats (deja bakalauri)
 6. Pedagoģiskās prakses pārskats (deja 1.līmenis)
 7. Sadarbības līgums (visi)
 8. Pedagoģiskās prakses līgums (visi)
 9. Profesionālās specializācijas prakses līguma forma (visi)

Dažādi konkursi

 1. Pieteikums Rīgas Melngalvju brālības kamermūzikas programmu konkursam
 2. Pieteikums AS "Latvijas Finieris" atbalstam JVLMA studējošajiem
 3. Atskaite par stipendijas izlietojumu
 4. Pieteikums konkursam JVLMA Labākais kameransamblis

Doktorantu grantu konkursa veidlapas

 1. Pieteikuma veidlapa doktoranta grantam
 2. Darba plāna veidlapa doktoranta grantam
 3. Pārskata veidlapa par doktoranta granta izlietojumu

 

 

Docētāju veidlapas
 1. Docētāju kontaktstundu tarifikācijas kopsavilkuma veidlapa
 2. JVLMA pieaicināto docētāju tarifikācijas karte
 3. JVLMA pamatvietā strādājošo docētāju tarifikācijas karte
 4. Docētāju pieteikums mākslinieciski radošā, zinātniskā, metodiskā un organizatoriskā darba slodzei
 5. Stundu plāns
 6. Kolokvija DE satura pieteikuma veidlapa
 7. Diplomdarbu / diplomreferātu satura pieteikuma veidlapa
 8. DE satura pieteikuma veidlapa (kolektīvā / individuālā)
 9. Diplomeksāmena Metodika satura pieteikuma veidlapa
 10. Studiju kursa apraksta veidlapa (struktūra)
 11. Asistenta prakses darba programma
 12. Apliecinājums pie pieteikumu konkursam uz vēlēšanām akadēmiskajā amatā (nolikuma 1.pielikums)
 13. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbu un profesionālo pilnveidi (nolikuma 3.pielikums) - docētājiem un docētāju amata pretendentiem (IKGADĒJAIS PĀRSKATS)
 14. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - pētnieka un zinātniskā asistenta amata pretendentiem (nolikuma 3.pielikums)
 15. Akadēmiskā amata pretendenta un amatā esoša docētāja izvērtēšanas veidlapa (Senātā vai Profesoru padomē) nolikuma 4.pielikums
 16. Zinātnes akadēmiskā amata pretendenta izvērtēšanas veidlapa (Zinātniskajā padomē) nolikuma 4.pielikums
 17. Amatā esoša docētāja ikgadējā darba snieguma izvērtēšanas veidlapa (struktūrvienības vadītājam) nolikuma 5.pielikums
 18. Maksas studiju individuālo nodarbību uzskaites žurnāls
 19. Ārvalstu studenta kontaktstundu uzskaites žurnāls
 20. Docētāja aizvietoto individuālo nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
 21. Docētāja aizvietoto grupu nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
 22. Iesniegums par prombūtni no JVLMA

Pedagoģiskās prakses formas (skat.pie studējošo veidlapām) - pieejamas šeit

 

Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti

Ar studiju procesu reglamentējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem variet iepazīties Intranet dokumentu sadaļā

2023./2024.akadēmiskā gada studiju kalendārs (23.02.2023.)

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (08.09.2021.)

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music Internal regulations for students 08.09.2021.

Stipendiju piešķiršanas nolikums (20.09.2023.) ! UZMANĪBU, pamatkrirtērijs "vidējā svērtā atzīme" tiks piemērots stipendiju piešķiršanai sākot ar 2023./2024.akadēmiskā gada pavasara semestri.

Stipendiju piešķiršanas nolikums 28.09.2022.

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music Regulations on the award of scholarships financed by the state budget 28.09.2022.

Nolikums par studiju finansējuma avota maiņu (30.08.2023.) ! UZMANĪBU, pamatkrirtērijs "vidējā svērtā atzīme" tiks piemērots rotācijai, vērtējot studiju rezultātus sākot ar 2023./2024.akadēmisko gadu.

Nolikums par studiju finansējuma avota maiņu (08.09.2021.)

Regulation on changing the source of study funding  (08.09.2021.)

Informācija par studiju maksas apmēru JVLMA (22.11.2021.)

Nolikums par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences vērtēšanas kārtību (02.11.2022.)

Nolikums par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences vērtēšanas kārtību (21.06.2023.)

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music REGULATIONS on the procedure for organising examinations and assessing students' competence (02.11.2022.)

JVLMA Studiju programmu nolikums (22.12.2021.)

JVLMA Studiju programmu reģistrs (26.04.2023.)

Nolikums par studijām ārvalstīs Erasmus un Nordplus programmu ietvaros 21.06.2023.

Regulations on Study Abroad Within ERASMUS+ and Nordplus Programmes 26.01.2022.

Nolikums par iepriekšējā izglītībā apgūto studiju kursu satura pielīdzināšanu un iegūto kredītpunktu atzīšanu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (27.10.2021.)

Regulations for the alignment of the content of the courses of study completed in previous education and the recognition of credits gained at the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (27.10.2021.)

 

JVLMA Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu  studiju rezultātu atzīšanu (24.10.2018.)

Jazeps Vitols Latvian Academy of Music Regulation on recognition of competences acquired outside the formal learning or obtained in professional experience and learning outcomes achieved in prior learning 24.10.2018.

Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos studiju virz. "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmās (08.09.2021.)

Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos studiju virziena "Mākslas" studiju programmās (02.11.2022.)

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music regulations on the procedure for starting studies in later study phases in study programmes of the field of study "Arts" (02.11.2022.)

Nolikums par prakses darba organizāciju JVLMA studiju virziena "Mākslas" studiju programmās (31.08.2022.)

Nolikums par prakses darba organizāciju JVLMA studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmās un pedagoģiskās prakses organizāciju studiju virziena "Mākslas" studiju programmās (31.08.2022.)

Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisijām profesionālajās bakalaura un profesionālajās maģistra studiju programmās (26.05.2021.)

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music Regulations on national examinations and national examination boards for professional bachelor's and professional master's study programmes (26.05.2021.)

Nolikums par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs Valsts noslēguma pārbaudījumiem – kvalifikācijas eksāmeniem un valsts noslēguma pārbaudījumu komisijām (27.05.2020.) Ar 2023.gada 8.februāra Senāta lēmumu, mainīts nosaukums un veikti grozījumi, kas pieejami šeit:

Nolikums par īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs Valsts noslēguma pārbaudījumiem – kvalifikācijas eksāmeniem un valsts noslēguma pārbaudījumu komisijām (08.02.2023.)

Nolikums par akadēmiskā maģistra studiju programmas gala pārbaudījumiem un gala pārbaudījumu komisijām

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music REGULATIONS on the final examinations of the academic master's study programme and the final examination board (27.05.2020.)

Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisiju profesionālajā doktora studiju programmā Mākslās (28.10.2019.)

Nolikums par mākslinieciskās jaunrades prakses darba organizāciju profesionālajā doktora studiju programmā Mākslās (28.10.2019.)

Regulation on organising the creative artistic practice in Professional Doctoral Study Programme In Arts (28.10.2019.)

 

JVLMA Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem (14.12.2022.)

JVLMA akadēmisko doktora studiju nolikums (14.12.2022.)

JVLMA profesionālā bakalaura studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" studiju plāns (no 2023./2024. akadēmiskā gada)

JVLMA profesionālā maģistra studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" studiju plāns (no 2024./2025. akadēmiskā gada)

JVLMA akadēmiskā maģistra studiju programmas "Mūzika" studiju plāns (no 2023./2024. akadēmiskā gada)

JVLMA metodiskie norādījumi akadēmisko darbu izstrādei (Mākslas virziena bakalaura un maģistra studiju programmām) (2.10.2023.)

Darba procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti

Ar darba procesu reglamentējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem variet iepazīties Intranet dokumentu sadaļā

Nolikums par akadēmiskajiem amatiem JVLMA (27.04.2022.)

Informācijas drošības politika (28.10.2020.)

 

 

Padomes, koleģiālas institūcijas

JVLMA Ētikas komisijas nolikums

Ar citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem variet iepazīties Intranet dokumentu sadaļā

Studiju virzienu pārskati

Studiju virzienu pārskati (2019./2020.)

Studiju virzienu pārskati (2018./2019.)

Studiju virzienu pārskati (2017./2018.)

Studiju virzienu pārskati (2016./2017.)

Studiju virzienu pārskati (2015./2016.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2014./2015.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2013./2014.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2012./2013.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2011./2012.)