Dokumenti

Studējošo veidlapas
 1. Studējošo standarta iesnieguma veidlapa
 2. Iesniegums par pārbaudījuma termiņa maiņu
 3. Maģistra studiju programmas asistenta prakses pārskats
 4. Doktoranta atestācijas lapa / Individuālais plāns / Promocijas darba tēmas pieteikums
 5. Pārskats par dalību meistarklasēs (maģistrantūra)
 6. Pedagoģiskās prakses pārskats (dienasgrāmata) - Prof. mūz. priekšmetu skolotājiem 
 7. Pedagoģiskās prakses pārskats (dienasgrāmata) - Vispārējās izgl. mūz.skolotājiem
 8. Diplomdarbu/ diplomreferātu pēdējās lapas noformējuma paraugs
 9. Stipendijas pieteikuma veidlapa (iesniegums)
 10. Koncertprakses pārskats (maģistranti)
 11. Studējošo aptaujas anketa par lekciju/grupu nodarbību kvalitāti
 12. Studējošo aptaujas anketa par individuālo nodarbību kvalitāti
 13. Studējošā paskaidrojuma veidlapa
 14. Pieteikuma veidlapa JVLMA studentu radošā brauciena atbalstam
 15. Klausītāja pieteikuma veidlapa - izvēles studiju kursi
 16. Pieteikums JVLMA izziņas saņemšanai (Studiju programmu direkcija)
 17. Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Mākslas akadēmijā
 18. Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā
 19. Veidlapa - ziņojums par studējošā akadēmiskā godīguma pārkāpumu
 20. Veidlapa - ziņojums par darbinieka akadēmiskā godīguma pārkāpumu
 21. JVLMA metodiskajos norādījumos akadēmisko darbu izstrādei un iesniegšanai pievienotās veidlapas

Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija izvēles tematisko daļu anotācijas un iesniegums

 1. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (3. kursam)
 2. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (4. kursam)
 3. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (3. kursam)
 4. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (4. kursam)

Programmas Deju un ritmikas skolotājs prakse

 1. Aktīvās pedagoģiskās prakses darba mape
 2. Kvalifikācijas prakses darba mape
 3. Prakses kārtība
 4. Vērojumu prakses darba mape
 5. Prakses līguma forma

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammas Skolotājs dejā un kultūras studijās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs apakšprogrammas Deju skolotājs studējošajiem:

 1. Prakses līguma forma

Dažādi konkursi

 1. Pieteikums Rīgas Melngalvju brālības kamermūzikas programmu konkursam
 2. Pieteikums AS "Latvijas Finieris" atbalstam JVLMA studējošajiem
 3. Atskaite par stipendijas izlietojumu
 4. Pieteikums konkursam JVLMA Labākais kameransamblis

Doktorantu grantu konkursa veidlapas

 1. Pieteikuma veidlapa doktoranta grantam
 2. Darba plāna veidlapa doktoranta grantam
 3. Pārskata veidlapa par doktoranta granta izlietojumu

 

 

Docētāju veidlapas
 1. JVLMA apmeklētāju veidlapa COVID-19 ierobežošanai
 2. Docētāju kontaktstundu tarifikācijas kopsavilkuma veidlapa
 3. JVLMA pieaicināto docētāju tarifikācijas karte
 4. JVLMA pamatvietā strādājošo docētāju tarifikācijas karte
 5. Docētāja pašnovērtējuma ziņojuma rakstīšanas kārtība
 6. Docētāju pieteikums mākslinieciski radošā, zinātniskā, metodiskā un organizatoriskā darba slodzei
 7. Stundu plāns
 8. Pedagoģiskās prakses darba programma
 9. Kolokvija DE satura pieteikuma veidlapa
 10. Diplomdarbu / diplomreferātu satura pieteikuma veidlapa
 11. DE satura pieteikuma veidlapa (kolektīvā / individuālā)
 12. Diplomeksāmena Metodika satura pieteikuma veidlapa
 13. Studiju kursa apraksta veidlapa (struktūra)
 14. Asistenta prakses darba programma
 15. Docētāja CV forma; CV pielikums
 16. Apliecinājums pie pieteikumu konkursam uz vēlēšanām akadēmiskajā amatā (nolikuma 1.pielikums)
 17. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbu un profesionālo pilnveidi (nolikuma 3.pielikums) - docētājiem un docētāju amata pretendentiem
 18. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - pētnieka un zinātniskā asistenta amata pretendentiem (nolikuma 3.pielikums)
 19. Akadēmiskā amata pretendenta un amatā esoša docētāja izvērtēšanas veidlapa (Senātā vai Profesoru padomē) nolikuma 4.pielikums
 20. Zinātnes akadēmiskā amata pretendenta izvērtēšanas veidlapa (Zinātniskajā padomē) nolikuma 4.pielikums
 21. Amatā esoša docētāja ikgadējā darba snieguma izvērtēšanas veidlapa (struktūrvienības vadītājam) nolikuma 5.pielikums
 22. Maksas studiju individuālo nodarbību uzskaites žurnāls
 23. Ārvalstu studenta kontaktstundu uzskaites žurnāls
 24. Docētāja aizvietoto individuālo nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
 25. Docētāja aizvietoto grupu nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
 26. Iesniegums par prombūtni no JVLMA
 27. Zinātniskās un radošās darbības projektu konkursa pieteikuma veidlapa

Pedagoģiskās prakses līgumu formas

 1. Pedagoģiskās prakses līguma forma nr.1
 2. Iesniegums (pielikums pie formas nr.1)
 3. Pedagoģiskās prakses līguma forma nr.2 (horeogrāfiem)
Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti

2021./2022. gada akadēmiskā gada studiju kalendārs (26.05.2021.)

2020./2021. gada akadēmiskā gada studiju kalendārs (26.08.2020.)

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (08.09.2021.)

Stipendiju piešķiršanas nolikums (08.09.2021.)

Stipendijas "Studētgods" nolikums (08.09.2021.)

JVLMA Nolikums par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem (01.06.2016.)

Informācija par studiju maksas apmēru JVLMA (04.02.2021.)

Studiju maksas samazināšanas kārtība 

JVLMA Studiju programmu reģistrs (08.09.2021.)

JVLMA Studiju programmu nolikums (26.05.2021.)

Nolikums par studijām ārvalstīs Erasmus un Nordplus programmu ietvaros (24.10.2018)

Nolikums par prakses darba organizāciju (26.08.2020.)

Kārtība par studiju prakses īstenošanu profesionālā bakalaura studiju programmā "Deju un ritmikas skolotājs" (31.10.2017.)

JVLMA Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei (26.08.2020.)

Nolikums par studiju finansējuma avota maiņu (08.09.2021.)

Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (24.10.2018.)

JVLMA studējošo tiesības klausīties lekcijas/nodarbības JVLMA ārpus izvēlētās studiju programmas (21.06.2012.)

Procedūras apraksts kārtībai, kādā augstskolas students ir tiesīgs klausīties lekcijas klausītāja statusā citā augstskolā (21.06.2012.)

Rīkojums par studiju gaitas izmaiņu veikšanas kārtību (21.07.2021.)

Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisijām profesionālajās bakalaura un profesionālajās maģistra studiju programmās (26.05.2021.)

Nolikums par akadēmiskā maģistra studiju programmas gala pārbaudījumiem un gala pārbaudījumu komisijām (27.05.2020.)

Nolikums par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs valsts noslēguma pārbaudījumiem - kvalifikācijas eksāmeniem un valsts noslēguma pārbaudījumu komisijām (27.05.2020.)

Nolikums par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences vērtēšanas kārtību (24.10.2018.)

Doktora studiju nolikums (24.10.2018.)

Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem (24.10.2018.)

Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās īstenošanas nolikums (28.10.2019.)

Nolikums par mākslinieciskās jaunrades prakses darba organizāciju profesionālajā doktora studiju programmā Mākslās (28.10.2019.)

Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisiju profesionālajā doktora studiju programmā Mākslās (28.10.2019.)

Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos studiju virz. "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmās (08.09.2021.)

Darba procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (29.10.2020.)

Darba samaksas nolikums (24.02.2021.)

Nolikums par akadēmiskajiem amatiem JVLMA (16.06.2021.)

Rīkojums par akadēmiskā personāla augstākās izglītības profesionālo pilnveidi (21.12.2018.)  (Kārtība)

Nolikums par JVLMA emeritus profesora goda nosaukuma piešķiršanu (26.05.2010.)

Nolikums par JVLMA personāla mobilitāti Erasmus mūžizglītības programmas ietvaros (24.10.2018.)

Studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojuma struktūra un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas process (24.02.2021.)

Kārtība kādā tiek plānoti un organizēti komandējumi un kvalifikācijas celšanas pasākumi, un to dokumentācijas noformēšana.

Kārtība, kādā JVLMA akadēmiskajam personālam piešķir akadēmisko atvaļinājumu zinātniskajiem pētījumiem vai zinātniskā / radošā darba veikšanai ārpus JVLMA

Starptautiskās sadarbības, ES un citu finanšu instrumentu finansēto projektu izstrādes un ieviešanas kārtība JVLMA (19.02.2020)

Projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" atbalsta piešķiršanas metodika (28.10.2020.)

Informācijas drošības politika (28.10.2020.)

Nolikums par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas goda docētāja nosaukuma piešķiršanu (26.05.2021.) 

Studiju virzienu pārskati

Studiju virzienu pārskati (2019./2020.)

Studiju virzienu pārskati (2018./2019.)

Studiju virzienu pārskati (2017./2018.)

Studiju virzienu pārskati (2016./2017.)

Studiju virzienu pārskati (2015./2016.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2014./2015.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2013./2014.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2012./2013.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2011./2012.)