Dokumenti

Studējošo veidlapas
 1. Studējošo standarta iesnieguma veidlapa
 2. Iesniegums par pārbaudījuma termiņa maiņu
 3. Maģistra studiju programmas asistenta prakses pārskats
 4. Doktoranta atestācijas lapa / Individuālais plāns / Promocijas darba tēmas pieteikums
 5. Pārskats par dalību meistarklasēs (maģistrantūra)
 6. Diplomdarbu/ diplomreferātu pēdējās lapas noformējuma paraugs
 7. Stipendijas pieteikuma veidlapa (iesniegums)
 8. Koncertprakses pārskats (maģistranti)
 9. Studējošo aptaujas anketa par lekciju/grupu nodarbību kvalitāti
 10. Studējošo aptaujas anketa par individuālo nodarbību kvalitāti
 11. Studējošā paskaidrojuma veidlapa
 12. Pieteikuma veidlapa JVLMA studentu radošā brauciena atbalstam
 13. Klausītāja pieteikuma veidlapa - izvēles studiju kursi
 14. Pieteikums JVLMA izziņas saņemšanai (Studiju programmu direkcija)
 15. Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Mākslas akadēmijā
 16. Veidlapa C daļas kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā
 17. Veidlapa - ziņojums par studējošā akadēmiskā godīguma pārkāpumu
 18. Veidlapa - ziņojums par darbinieka akadēmiskā godīguma pārkāpumu
 19. JVLMA metodiskajos norādījumos akadēmisko darbu izstrādei un iesniegšanai pievienotās veidlapas

Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija izvēles tematisko daļu anotācijas un iesniegums

 1. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (3. kursam)
 2. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu iesniegums (4. kursam)
 3. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (3. kursam)
 4. Mūzikas vēsture un teorija - izvēles tematisko daļu anotācijas (4. kursam)

Pedagoģisko prakšu veidlapu formas

 1. Pedagoģiskās prakses darba programma (visi 1.līmenis un bakalauri, izņemot deju)
 2. Pedagoģiskās prakses darba programma (deja bakalauri, izņemot Deju un ritmikas skolotājs)
 3. Pedagoģiskās prakses darba programma (1.līmenis deja)
 4. Pedagoģiskās prakses pārskats (visi 1.līmenis un bakalauri, izņemot deju)
 5. Pedagoģiskās prakses pārskats (deja bakalauri, izņemot Deju un ritmikas skolotājs)
 6. Pedagoģiskās prakses pārskats (1.līmenis deja)
 7. Sadarbības līgums (visi, izņemot Deju un ritmikas skolotājs)
 8. Pedagoģiskās prakses līgums (visi, izņemot Deju un ritmikas skolotājs)

Programmas Deju un ritmikas skolotājs prakse

 1. Aktīvās pedagoģiskās prakses darba mape
 2. Kvalifikācijas prakses darba mape
 3. Prakses kārtība
 4. Vērojumu prakses darba mape
 5. Prakses līguma forma

Dažādi konkursi

 1. Pieteikums Rīgas Melngalvju brālības kamermūzikas programmu konkursam
 2. Pieteikums AS "Latvijas Finieris" atbalstam JVLMA studējošajiem
 3. Atskaite par stipendijas izlietojumu
 4. Pieteikums konkursam JVLMA Labākais kameransamblis

Doktorantu grantu konkursa veidlapas

 1. Pieteikuma veidlapa doktoranta grantam
 2. Darba plāna veidlapa doktoranta grantam
 3. Pārskata veidlapa par doktoranta granta izlietojumu

 

 

Docētāju veidlapas
 1. Docētāju kontaktstundu tarifikācijas kopsavilkuma veidlapa
 2. JVLMA pieaicināto docētāju tarifikācijas karte
 3. JVLMA pamatvietā strādājošo docētāju tarifikācijas karte
 4. Docētāju pieteikums mākslinieciski radošā, zinātniskā, metodiskā un organizatoriskā darba slodzei
 5. Stundu plāns
 6. Kolokvija DE satura pieteikuma veidlapa
 7. Diplomdarbu / diplomreferātu satura pieteikuma veidlapa
 8. DE satura pieteikuma veidlapa (kolektīvā / individuālā)
 9. Diplomeksāmena Metodika satura pieteikuma veidlapa
 10. Studiju kursa apraksta veidlapa (struktūra)
 11. Asistenta prakses darba programma
 12. Apliecinājums pie pieteikumu konkursam uz vēlēšanām akadēmiskajā amatā (nolikuma 1.pielikums)
 13. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbu un profesionālo pilnveidi (nolikuma 3.pielikums) - docētājiem un docētāju amata pretendentiem (IKGADĒJAIS PĀRSKATS)
 14. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi - pētnieka un zinātniskā asistenta amata pretendentiem (nolikuma 3.pielikums)
 15. Akadēmiskā amata pretendenta un amatā esoša docētāja izvērtēšanas veidlapa (Senātā vai Profesoru padomē) nolikuma 4.pielikums
 16. Zinātnes akadēmiskā amata pretendenta izvērtēšanas veidlapa (Zinātniskajā padomē) nolikuma 4.pielikums
 17. Amatā esoša docētāja ikgadējā darba snieguma izvērtēšanas veidlapa (struktūrvienības vadītājam) nolikuma 5.pielikums
 18. Maksas studiju individuālo nodarbību uzskaites žurnāls
 19. Ārvalstu studenta kontaktstundu uzskaites žurnāls
 20. Docētāja aizvietoto individuālo nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
 21. Docētāja aizvietoto grupu nodarbību kontaktstundu uzskaites lapa
 22. Iesniegums par prombūtni no JVLMA

Pedagoģiskās prakses formas (skat.pie studējošo veidlapām) - pieejamas šeit

 

Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti

Ar studiju procesu reglamentējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem variet iepazīties Intranet dokumentu sadaļā

2022./2023. gada akadēmiskā gada studiju kalendārs (06.05.2022.)

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (08.09.2021.)

Stipendiju piešķiršanas nolikums (31.08.2022.)

Stipendijas "Studētgods" nolikums (08.09.2021.)

JVLMA Nolikums par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem (01.06.2016.)

Informācija par studiju maksas apmēru JVLMA (22.11.2021.)

Studiju maksas samazināšanas kārtība 

JVLMA Studiju programmu reģistrs (27.10.2021.)

JVLMA Studiju programmu nolikums (22.12.2021.)

Nolikums par studijām ārvalstīs Erasmus un Nordplus programmu ietvaros (26.01.2022.)

Nolikums par prakses darba organizāciju JVLMA studiju virziena "Mākslas" studiju programmās (31.08.2022.)

Nolikums par prakses darba organizāciju JVLMA studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmās un pedagoģiskās prakses organizāciju studiju virziena "Mākslas" studiju programmās (31.08.2022.)

Kārtība par studiju prakses īstenošanu profesionālā bakalaura studiju programmā "Deju un ritmikas skolotājs" (31.10.2017.)

JVLMA Metodiski norādījumi akadēmisko darbu izstrādei (26.08.2020.)

Nolikums par studiju finansējuma avota maiņu (08.09.2021.)

JVLMA Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu  studiju rezultātu atzīšanu (24.10.2018.)

JVLMA studējošo tiesības klausīties lekcijas/nodarbības JVLMA ārpus izvēlētās studiju programmas (21.06.2012.)

Rīkojums par studiju gaitas izmaiņu veikšanas kārtību (12.10.2021.)

Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisijām profesionālajās bakalaura un profesionālajās maģistra studiju programmās (26.05.2021.)

Nolikums par akadēmiskā maģistra studiju programmas gala pārbaudījumiem un gala pārbaudījumu komisijām (27.05.2020.)

Nolikums par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs valsts noslēguma pārbaudījumiem - kvalifikācijas eksāmeniem un valsts noslēguma pārbaudījumu komisijām (27.05.2020.)

Nolikums par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences vērtēšanas kārtību (24.10.2018.)

Doktora studiju nolikums (24.10.2018.)

Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem (24.10.2018.)

Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās īstenošanas nolikums (28.10.2019.)

Nolikums par mākslinieciskās jaunrades prakses darba organizāciju profesionālajā doktora studiju programmā Mākslās (28.10.2019.)

Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisiju profesionālajā doktora studiju programmā Mākslās (28.10.2019.)

Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos studiju virz. "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmās (08.09.2021.)

Uzņemšanas process

JVLMA uzņemšanas noteikumi 2022./2023. akadēmiskajam gadam (studiju virziena "Mākslas" studiju programmās) (27.10.2021)

JVLMA studiju virziena "Mākslas" bakalaura studiju programmu uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs 2022./2023.akadēmiskajam gadam (27.10.2021.)

JVLMA studiju virziena "Mākslas" maģistra studiju programmu uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs 2022./2023.akadēmiskajam gadam (27.10.2021.)

JVLMA studiju virziena "Mākslas" akadēmiskā doktora studiju programmas uzņemšanas pārbaudījumu saturs 2022./2023.akadēmiskajam gadam (27.10.2021.)

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023.akadēmiskajam gadam profesionālajā doktora studiju programmā "Mākslas" - apakšprogrammā "Mūzika un skatuves māksla" (27.10.2021.)

Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs profesionālās doktora studiju programmas "Mākslās" apakšprogrammā "Mūzika un skatuves māksla" 2022./2023.akadēmiskajā gadā (27.10.2021.)

JVLMA Uzņemšanas noteikumi  2022./2023. akadēmiskajam studiju gadam studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" 1.līmeņa studiju programmā un profesionālā bakalaura studiju programmā (27.10.2021.)

Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs 2022./2023.akadēmiskajam gadam studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" 1.līmeņa studiju programmā un profesionālā bakalaura studiju programmā (27.10.2021.)

Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs 2022./2023.akadēmiskajam gadam Maksas studiju nodaļas studiju programmās (strādājošiem pedagogiem) (27.10.2021.)

JVLMA reflektantu papildu prasību pārbaudes/iestājpārbaudījumu norises un kompetences vērtēšanas kārtība (25.06.2021.) 

Reflektanta papildu prasību pārbaudījumu / iestājpārbaudījumu programmas pieteikums

 

Studiju virzienu pārskati

Studiju virzienu pārskati (2019./2020.)

Studiju virzienu pārskati (2018./2019.)

Studiju virzienu pārskati (2017./2018.)

Studiju virzienu pārskati (2016./2017.)

Studiju virzienu pārskati (2015./2016.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2014./2015.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2013./2014.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2012./2013.)

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi (2011./2012.)