Daina Ostrovska

Pieaicinātā docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Daina Ostrovska ir Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektora dienesta projektu koordinatore publikāciju jomā un administrē projektus zinātnisko publikāciju kvalitātes pilnveidošanā, brīvpieejas iniciatīvas (Open Access) īstenošanā, RTU Izdevniecības darba reorganizācijā pārejai uz elektronisko publicēšanu: digitālā objekta indeksa (DOI) piešķiršanai zinātniskajiem rakstiem un plaģiātisma pārbaudei ar mērķi virzīt RTU zinātnisko žurnālus indeksēšanai citējamības datubāzēs, kā arī RTU akadēmiskā un zinātniskā personāla un doktorantu reģistrēšanā globālajā zinātnieku reģistrā ORCID. 

Pirms darba Rīgas Tehniskajā universitātē viņa piecpadsmit gadus strādāja Britu Padomē Latvijā, kur vadīja un administrēja Lielbritānijas un Latvijas projektus mākslas un kultūras jomā, kuri veicināja Lielbritānijas un Latvijas dažādu mākslas nozaru  mākslinieku un kultūras institūciju sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī īstenoja pasākumus ar britu mākslinieku piedalīšanos.