Ērika Vugule

Pieaicinātā docētāja, Mūzikas skolotāju katedra

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras pieaicinātā docētāja, docē kursu “ Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā”.

Pedagoģiskā darba pieredze veidojusies LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, docējot kursus Vispārīgajā pedagoģijā, Pedagoģijas vēsturē, Muzejpedagoģijā profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmās. Pedagoģijas zinātniskajā institūtā  pētnieka (2012-2019) statusā veikta izpēte dažādos LU Akadēmiskās attīstības un  Erasmus+ projektos, kā arī līdzdalība starptautiskos semināros,  konferencēs. Kopš 1999. gada iesaitījusies Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas (BPVA) darbā.

Absolvējot J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu iegūta kora diriģenta, mūzikas skolotāja un solfedžo pasniedzējas kvalifikācija. Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā iegūts izglītības zinātņu  maģistra grāds pedagoģijā. Vēstures un filozofijas fakultātē iegūts humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē. Pedagoģijas doktora zinātnisko grādu ieguvusi Latvijas Universitātē 2011. gadā, aizstāvot promocijas darbu “Skolotāju profesionālo organizāciju darbība Latvijā (1918-1940)”.  

Zinātniski pētnieciskās intereses saistītas ar izglītības filozofiju, kulturoloģiju,  izglītības procesa metodoloģiju un pedogoģisko institūciju vadības izpēti.