Linda Laduse

Pieaicinātā docētāja, Koncertmeistaru katedra