Zoja Sļivkina

Pieaicinātā docētāja, Koncertmeistaru katedra