Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts "JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai" Nr. 8.2.2.0/18/I/001

Projekta "JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai" mērķis - stiprināt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk - JVLMA) un citu augstāko izglītības institūciju akadēmisko personālu kvalitatīvas pedagoģiskās izglītības nodrošināšanai mūzikā, mākslā, dejā, teātra mākslā un kultūras studijās.

Projektā tika īstenotas sekojošas darbības:
1. Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā.
2. Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste.
3. Studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" akadēmiskā personāla kompetences pilnveides pasākumi, t.sk. stažēšanās izglītības iestādēs, akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas apmācības, akadēmiskā personāla specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci.
4. Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.
5. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
 
Projektā finansējuma saņēmējs - JVLMA - sasniedza sekojošus rādītājus: 
1. 2 doktoranti, kas saņēma ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā;
2. 8 ārvalsts pasniedzēji, kas saņēma ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā;
3. JVLMA akadēmiskā personāla pārstāvji, kas saņēma ESF atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei (angļu valodas apmācības (34), stažēšanās izglītības iestādēs (6), specializētās apmācības (40)).
 
Projekts tika īstenots laika posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam ar kopējo finansējumu 311 713.90 EUR, t.sk. 264 955.12 EUR ESF finansējums un 46 758.78 EUR valsts budžeta finansējums. 

No 2018.gada decembra līdz 2023.gada martam JVLMA tika iesaistīti 8 ārvalstu pasniedzēji, kuri bija no dažādām valstīm – Igaunijas, Zviedrijas, Austrijas, Vācijas, Itālijas u.c.. Sākotnēji projektā bija plānoti 3 ārvalstu pasniedzēji, kurus iesaistīt JVLMA darbībā, projekta ieviešanas laikā ārvalstu pasniedzēju skaits palielināts uz 8 viesdocētājiem, papildus piesaistot vēl 5 ārvalstu pasniedzējus. 
Ārvalstu docētāju piesaiste ir būtisks ieguvums un priekšnoteikums jauno pedagoģijas studiju programmu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšanā, nodrošinot augsta līmeņa akadēmiskā personāla piesaisti. Kā arī vieslektoru piesaiste stiprina JVLMA akadēmisko personālu kvalitatīvas pedagoģiskās izglītības nodrošināšanai mūzikā, mākslā, dejā, teātra mākslā un kultūras studijās. Ārvalstu docētāju piesaiste ir izvirzīta arī kā viena no JVLMA attīstības stratēģijā noteiktajiem prioritārajiem uzdevumiem: “Nodrošināt studiju konkurētspēju”. 

Projekta rezultatīvais rādītājs - atbalstu saņēmušo ārvalsts pasniedzēju skaits, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā ir 3. Visi 3 pasniedzēji jau ir iesaistīti JVLMA darbā. 
Viens no ārvalstu pasniedzējiem izmantoja projektā piedāvāto iespēju apgūt latviešu valodas prasmes.

Specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci. 
Projektā 2021.gadā 14 pedagoģijas studiju programmu īstenošanā iesaistītajiem akadēmiskā personāla pārstāvjiem līderības un sadarbības kompetenču attīstībā notika specializētas mācības, kas ietvēra tādas tēmas kā:
- jēgpilnas un mērķtiecīgas komunikācijas metožu apzināšana darbā ar studējošiem,
- līderības attīstīšanas metodes komandas un individuālajā darbā,
- komunikāciju prasmju attīstība, t.sk. prezentācijas prasmes, "ziņas" formulēšana u.c., 
- efektīvu darba rezultātu definēšanas un izvērtēšanas metodes.
 
2022. gadā 26 akadēmiskā personāla pārstāvji apguva šādas tēmas: 
- izglītības satura inovāciju procesa vadīšana, t.sk. digitalizācijas, IT tehnoloģiju un inovatīvu metodoloģiju,
 - e-studiju (tiešsaistes mācību) pielietošanas metodes.
Šādu kursu apmeklēšana veicina akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi, nodrošinot JVLMA kvalitatīvu pedagoģisko izglītību mūzikā, mākslā, dejā, teātra mākslā un kultūras studijās. Arī JVLMA akadēmiskā personāla pārstāvju skaits, kas apmeklēs specializētās apmācības tika palielināts no 14 uz 39. 
 
Projekta īstenošanas laikā profesionālo angļu valodu apguva 33 akadēmiskā personāla pārstāvji. 

3 akadēmiskā personāla pārstāvji stažēšanos izglītības iestādēs, katrs veica stažēšanos 200 stundu apjomā un 3 akadēmiskā personāla pārstāvji stažēšanos izglītības iestādēs, katrs  veica stažēšanos 100 stundu apjomā. Iestādes, kurās tika veikta stažēšanās ir dažādas – Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas 4.pamatskola. 

Dalīties ar šo ziņu