Ir noslēdzies ERAF projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/001

2023. gada 30. jūnijā ir noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansēts projekts “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” Nr. 1.1.1.5/18/I/001. 

Projekta sākuma datums: 2018. gada 28. maijs.

Projekta kopējais finansējums: 87 344.00 EUR (ERAF finansējums: 74 242.40 EUR un valsts budžeta finansējums: 13 101.60 EUR). 

Projekta mērķis: veicināt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) iesaisti daudzpusēju starptautisku sadarbības pētniecības un inovāciju projektu izstrādē un īstenošanā mūzikas zinātnes un ar to sinerģisku zinātnes jomu attīstībā, kā arī nodrošināt JVLMA pētniekiem iespēju piedalīties starptautiskās pētniecības tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumos. 
Projekta ietvaros tika nodrošināti atbalsta pasākumi pētnieciskajā darbībā iesaistītā personāla atbalstam starptautisku kontaktu veidošanā, starptautisku tīklošanās un sadraudzības pasākumu iesaistē, vienlaikus sniedzot arī administratīvu un praktisku atbalstu starptautisku projektu ideju attīstībai, izstrādei un īstenošanai, tādējādi izveidojot un pilotējot JVLMA ilgtermiņa sistēmu starptautisku zinātnisku pētījumu projektu un inovāciju attīstībā.

Projekta īstenošanas posmā no Eiropas Komisijas ekspertiem ir saņemti divi virs kvalitātes sliekšņa novērtējumi diviem projektu pieteikumiem sekojošos projektu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” (no 2021. gada – “Apvārsnis Eiropa”) konkursos: H2020-MSCA-NIGHT-2020 un H2020-MSCA-NIGHT-2020bis (European Researchers’ Night). 2021. gada 30. aprīlī katrā “Eiropas Zinātnieku Nakts” partneru institūcijā, t.sk. JVLMA, tika īstenots “Eiropas Zinātnieku Nakts” pasākums tiešsaistes formātā, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas noteiktos ierobežojumus. 

Projekta īstenošanas posmā JVLMA tika īstenotas trīs starptautiskas zinātniskās konferences:

3.-7.09.2018: Starptautiskā etnomuzikoloģijas konference XXXIV European Seminar in Ethnomusicology (ESEM). Experience and Expectation (JVLMA klātienē).   

26.-27.11.2021: 15. Starptautiskā kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs par mūzikas un dejas sintaksi un semantiku (LU sadarbībā ar JVLMA, tiešsaistes formātā).

2.-3.02.2023: Starptautiskā zinātniskā konference Schlager and popular (entertainment) music culture in the 1920s and 30s. International conference dedicated to the 130th anniversary on the birth of Riga’s Tango King Oskar Strok (JVLMA klātienē). 

Projekta īstenošanas posmā tika realizēti 14 tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi. 

Lai informētu JVLMA personālu un studējošos par projekta norises gaitu, tā īstenošanas posmā un pēc projekta noslēguma tika publicēti 28 ziņojumi JVLMA mājaslapā, tika sagatavotas divas preses relīzes, JVLMA Zinātniskajā pētniecības centrā visā projekta īstenošanas posmā tika izvietots A3 informatīvais plakāts par projektu un saņemto ERAF atbalstu atbilstoši "ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās" noteiktajām noformējuma prasībām.

JVLMA uz 100 % ir sasniegusi ERAF finansētā projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” izvirzītos mērķus un rādītājus.

ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 koordinatore Lana Burmistrova patiesi izsaka milzīgu pateicību JVLMA vadībai (rektoram prof. Guntaram Prānim, prof. Andai Beitānei un prof. Valdim Bernhofam) un JVLMA stratēģiskās attīstības projektu vadītājai Ilonai Grodskai par uzticēšanu koordinēt šo projektu un atbalstu jebkurā mirklī projekta īstenošanas posmā, Personāldaļas vadītājai Anitai Grasmanei un Personāldaļas speciālistēm Laurai Novikai un Laurai Līmanai par atbalstu un informācijas un dokumentācijas nodrošināšanu, kas bija nepieciešama projekta īstenošanas gaitā, Finanšu daļas vadītājai Vitai Daudišai un Finanšu daļas grāmatvedēm Janai Mūrniecei un Ilonai Šapei par atbalstu, palīdzību un konsultācijām finanšu jautājumos, iepirkumu speciālistei Kristīnei Ķipsnai par dokumentācijas un konsultāciju nodrošināšanu iepirkumu procedūru posmā, Rektorāta vadītājai Dacei Dūzei-Šišlo par palīdzību un atbalstu, sabiedrisko attiecību speciālistam Kasparam Antesam par palīdzību projekta publicitātes un mediju apzināšanas, t.sk. mentoringa izveides ietvaros, projektu vadītājai Kristīnei Grigalei par atbalstu, Zinātniskās pētniecības centra referentei Ilzei Cepurniecei par atbalstu un informācijas nodrošināšanu, JVLMA pētniekiem (prof. Guntaram Prānim, prof. Andai Beitānei, prof. Valdim Bernhofam, prof. Jānim Kudiņam, Laurai Mellēnai-Bartkevičai un Džekinam Pusonam (Jachin Edward Pousson)) un stratēģiskās attīstības projektu vadītājai Ilonai Grodskai par dalību tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumos, prof. Andai Beitānei, prof. Valdim Bernhofam un prof. Jānim Kudiņam par konferenču īstenošanu JVLMA un tiešsaistē sadarbībā ar Latvijas Universitāti, IT daļas vadītājam Edmundam Mickus par tehniskā atbalsta nodrošināšanu projekta īstenošanas posmā. Lana Burmistrova izsaka pateicību Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) projektu vadītājiem par atbalsta nodrošināšanu un projekta koordinēšanu projekta īstenošanas posmā un “Apvārsnis 2020/Apvārsnis Eiropa” Nacionālā kontaktpunkta ekspertiem par konsultācijām projektu pieteikumu izstrādes posmā.

Dalīties ar šo ziņu