Izsludināts amata konkurss viesdocētājam

JVLMA izsludina atklātu konkursu ārvalstu viesdocētājam uz sistemātiskās muzikoloģijas moduļa "Starpdisciplinaritāte pētījumos" tematisko bloku “Mūzikas talanta attīstība mūzikas skolu audzēkņu, kā arī pieaugušo populācijā, izmantojot mūsdienīgas teorētiskās pieejas (talanta attīstības sasnieguma domēnus, avangardiskas muzikālo spēju testēšanas tehnikas, piemēram, vienību atbilžu teorija, adaptīvā testēšana, eksplicītie kļūdu analīzes mērījumi)” (“Musical talent development in the general adolescent population as well as music school students using novel theoretical approaches (e.g. the Talent Development in Achievement Domains (TAD), and state-of-the-art musical ability measurement techniques (e.g. item response theory, adaptive testing, explicit measurement error handling)”) docēšanu 2022./2023. akadēmiskā gada rudens semestrī ESF projekta  “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 ietvaros.

Galvenie pienākumi:
- Studiju kursa apraksta sagatavošana, atbilstoši JVLMA studiju kursu izstrādes nosacījumiem.
- Studiju kursa docēšana. Studiju kursa īstenošana tiek plānota 199 stundu apjomā. 
- Metodisko un mācību materiālu sagatavošana, ievietošana e-studiju vidē.
- Pārbaudījumu organizēšana, novērtēšana, saskaņā ar studiju kursa aprakstu.

Prasības pretendentiem/-ēm:
1. Pretendents ir bijis nodarbināts akadēmiskā amatā jebkurā akreditētā ārvalstu izglītības institūcijā pēdējo 5 gadu laikā.
2. Pretendentam ir doktora grāds atbilstošajā jomā.
3. Pretendentam ir atbilstoša zinātniska un akadēmiska darba pieredze.
4. Pretendents ir publicējis monogrāfijas vai zinātniskus rakstus indeksētos žurnālos ar studiju kursa tematiku saistītā jomā - mūzikas neirozinātnē.
5. Pretendentam ir izcilas angļu valodas iemaņas valodu lietot studiju un metodiskajam darbam.

Atalgojums tiek noteikts saskaņā ar stundas algas likmi 60,00 EUR par 1 stundu.

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) līdz 2022.gada 8.augustam sūtīt uz e-pasta adresi: ar norādi “Musical talent development in the general adolescent population as well as music school students using novel theoretical approaches (e.g. the Talent Development in Achievement Domains (TAD), and state-of-the-art musical ability measurement techniques (e.g. item response theory, adaptive testing, explicit measurement error handling)” docētāja atlasei. 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

Dalīties ar šo ziņu