JVLMA studiju virzieniem un programmām piešķirts maksimālais akreditācijas termiņš

Šodien, 15. novembrī, notika Studiju kvalitātes komisijas sēde, kurā komisija izvērtēja akadēmijas studiju virzienu “Mākslas” un studiju virzienu “Izglītība un pedagoģija”. 

Komisija pieņēma lēmumu abiem akadēmijas studiju virzieniem un tiem atbilstošajām studiju programmām piešķirt maksimālo akreditācijas termiņu – 6 gadi. 

Akadēmija izsaka pateicību studiju virzienu vadītājam Mārtiņam Upmacim, studiju programmu direktoriem Tomam Ostrovskim, Elīnai Šmaukstelei, Kristīnei Zelickai, Andai Beitānei, Diānai Zandbergai un visiem kolēģiem – katedru vadītājiem, docētājiem un vispārējam personālam, kā arī studējošajiem, kuri sniedza ieguldījumu studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas procesā. 

Varam būt lepni, ka akadēmijas īstenotās studiju programmas saņēmušas augstāko novērtējumu!

“Esmu gandarīts, ka mūsu darba profesionālais līmenis un kvalitāte ir novērtēta ar akreditāciju,” pauž JVLMA rektors profesors Guntars Prānis. “Esmu pateicīgs visiem kolēģiem, kuri ir aktīvi piedalījušies šajā procesā, un apsveicu ar to! Ļoti lepojos, un šis rezultāts arī parāda, ka mēs kā neatkarīga institūcija lieliski tiekam galā ar mums no valsts uzticētajiem uzdevumiem.”

Dalīties ar šo ziņu