Latvija un Rīga etnomuzikoloģijas pieredzē un ekspektācijās

Aizvadītā gada izskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu klajā laista JVLMA un izdevniecības MUSICA BALTICA jaunākā grāmata “Experience and Expectation: The “Future From the Past” in Music Making”, kuras sastādītāji ir JVLMA pētnieki Ardian Ahmedaja un Anda Beitāne.

Šī publikācija rezumē 2018. gadā JVLMA organizētās Eiropas etnomuzikologu tīkla "European Seminar in Ethnomusicology" (ESEM) ikgadējās (XXXIV) konferences prezentācijas un diskusijas. ESEM Rīgas konference sakrita ar Latvijas simtgadi, rosinot reflektēt par laika konceptuālo semantiku, kas būtiska arī mūzikas un dejas pētniecībā. Uzmanības centrā bija Latvija un Rīga tradicionālās mūzikas dokumentācijas un pētniecības starptautiskajā diskursā, kas mūsu citzemju kolēģiem visupirms asociējas ar Johanu Gotfrīdu Herderu, kurš dzīvoja un strādāja Rīgā no 1764. līdz 1769. gadam.

Grāmatas konceptuālajā fokusā ir jēdzienu pāris ‘pieredze’ un ‘ekspektācijas’ muzicēšanas laika semantikas ietvarā. Šeit aplūkotās perspektīvas sakņojas Sv. Augustīna atziņā par “laiku kā cilvēka gara un tā iztēles spēka atspoguļojumu”, saskaņā ar kuru “pagātne un nākotne eksistē tikai [cilvēka] prātā (Le Poidevin), Johana Gotfrīda Herdera (Johann Gottfried Herder) pārliecību par pastāvēšanu “Visumā jebkurā laikā bezgalīgi daudz reižu” un Edmunda Huserla (Edmund Husserl) secinājumu par to, ka “ekspektācijās fantāzija formē ideju par nākotni no pagātnes”.

Grāmatas sastādītāji pateicas visiem autoriem: Philip Bohlman, Mārtiņam Boiko, Felix Morgenstern, Enrique Cámara de Landa, Sverker Hyltén-Cavallius un Rytis Ambrazevičius par viņu ieguldījumu un sadarbību grāmatas tapšanas gaitā, kā arī visiem recenzentiem, kuriem lemts būt anonīmiem, par noderīgajiem padomiem kā autoriem tā sastādītājiem. Paldies grāmatas angļu valodas redaktorei Amandai Zaeskai un māksliniecei Kristīnai Bondarei, kā arī vāka foto autoram Anrijam Požarskim un izdevniecībai MUSICA BALTICA par sadarbību. Īpašs paldies JVLMA rektoram Guntaram Prānim un Valsts kultūrkapitāla fondam par atbalstu. 

Grāmatas satura rādītājs pieejams šeit.

Grāmatu iespējams iegādāties šeit

Ahmedaja, Ardian and Anda Beitāne (eds.). 2023. "Experience and Expectation: The “Future From the Past” in Music Making". A publication of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. Riga: Musica Baltica, 144 pages, 28 figures, notes on contributors, index. ISBN 978-9984-588-72-8 (hardcover).

Titulbildē: Eiropas etnomuzikoloģijas semināra (ESEM) dalībnieki Rīgas Doma dārzā. No kreisās: Ulrich Morgenstern, Guntars Prānis, Anda Beitāne, Philip Bohlman un Ardian Ahmedaja. 09.04.2018. Anrija Požarska foto.

Dalīties ar šo ziņu